V tomto příspěvku se pokusím shrnout základní problémy současné pandemie SARS-CoV-2 se zaměřením na podmínky urgentní medicíny k datu odevzdání tohoto čísla do tisku spolu s odkazy, kde se informace dají dohledat. Samozřejmě s vědomím, že v dnešních dnech to, co bylo zveřejněno ráno, již může být večer upřesněno nebo dokonce již neplatí. Tento příspěvek se pokusíme doplňovat a bude volně přístupný na webu časopisu www.urgentnimedicina.cz

Epidemiologie šíření nemoci COVID-19

Pravděpodobně nejaktuálnější mezinárodní epidemiologické přehledy je možno najít na webu John Hopkins Coronavirus Resource Center: https://coronavirus.jhu.edu/map.html, česká data jsou aktualizována dvakrát denně na webu MZ ČR: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19.

Mezinárodní porovnání je obtížné hlavně pro různý rozsah testování a odlišná kritéria zařazování případů, v některých zemích jsou testováni pouze hospitalizovaní pacienti, jindy zas jsou zařazováni pacienti na základě zobrazovacích metod. Závažnost epidemiologické situace je možné hodnotit i na základě mortality/100 tisíc obyvatel: https://coronavirus.jhu.edu/data/mortality.

Osobní ochranné pomůcky

Toto téma je jedno z nejdiskutovanějších, a to i veřejností. V ČR je povinné nošení roušek, což nejprve zpochybňovala WHO, mimo jiné kvůli obavě z nedostatku roušek ve zdravotnictví. Aktuálně se zdá, že WHO mírně svůj postoj přehodnocuje, zejména s ohledem na možnost užívání látkových roušek, co se dají prát. WHO doporučení pro zdravotníky jsou dostupná na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-eng.pdf. Pro běžnou práci s pacienty s potvrzenou nebo suspektní COVID-19 infekcí připouští i použití pouhé chirurgické masky, zatímco v ČR se zatím doporučuje respirátor FFP2 . Pro aerosol generující procedury u Covid-19 pozitivních pacientů a pro aerosol generující procedury je de WHO je minimální ochranou FFP2, u nás FFP3: https://koronavirus.mzcr.cz/doporuceni-k-noseni-respiratoru-a-rousek-ustenek-a-doporucene-tridy-ochrany-pro-vybrane-profese/. (Ze dne 12. 4. 2020). V ostatních pomůckách se doporučení shodují: ochrana očí (brýle nebo obličejový štít), ochranný plášť nebo empír přes ochranný oděv, rukavice u běžné péče, u aerosol generujících procedur navíc voděodolný ochranný oblek nebo plášť, návleky na obuv. Minimální OOP doporučuje WHO s ohledem na možný nedostatek při dlouhém trvání pandemie, vyšší třída ochrany je samozřejmě možná.

Diagnostické a léčebné postupy

Podezření na nemoc Covid-19 je obvykle vysloveno na základě klinických příznaků (jsou poměrně nespecifické, jako obecně u respiračních infektů), epidemiologické kritérium ustupuje ve všech zemích do pozadí. Verifikace pak RT-PCR, od rychlotestů (i jako screeningové metody) ustupují všude na světě. Vzhledem k charakteristickým nálezům na CT provádějí některé nemocnice jako vstupní diagnostiku CT – na stránkách České radiologické je jak DP, tak obrazová dokumentace: http://www.crs.cz/media/File/COVID19/COVID-19PILSENPICTORIALREVIEW-22-3-2020.pdf).

U pacientů s možnou nebo potvrzenou infekcí je potřeba identifikovat rizikové pacienty, kde je pravděpodobnější závažný průběh. Pacienti bez rizik a s mírnými příznaky se jednoznačně mají léčit v domácím prostředí, což má dopad i na práci a rozhodovací procesy operátorů ZOS a lékařů a záchranářů v přednemocniční péči, stejně jako na zdravotnický personál příjmových oddělení: musí rozhodnout, koho z pacientů ponechat doma (v mnohem častější míře, než mimo pandemické období). U pacientů se závažným průběhem a potřebou intenzivní péče je několik modifikací postupů, zejména pro aerosol generující procedury (tracheální intubace, koniopunkce, koniotomie, hrudní punkce, hrudní drenáž, thorakostomie, zavedení nasogastrické sondy, odsávání z dýchacích cest). Obsáhlá doporučení pro intenzivní péči vydala skupina expertů Surviving Sepsis Campaign: https://www.sccm.org/getattachment/Disaster/SSC-COVID19-Critical-Care-Guidelines.pdf, mnoho dalších zdrojů v angličtině i češtině lze najít na společné záložce společností CSARIM a CSIM na: https://csim.cz/covid-19/dokumenty/.

Během posledních 14 dnů byly vytvořené i doporučené postupy Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, některé z nich ve spolupráci s Českou společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP, Českou společností intenzivní medicíny a Českou resuscitační radou.

Jedná se o:

  • Návrh jednotné metodiky pro PNP během pandemie Covid-19 (SARS-CoV-2);
  • Kardiopulmonální resuscitace u pacientů se suspektním nebo potvrzeným Covid-19;
  • Příjem a třídění pacientů se suspektním nebo potvrzeným Covid-19;
  • DP pro použití OOP v PNP u pacientů se suspektním nebo potvrzeným Covid-19;
  • Kritéria a podmínky pro ponechání pacienta s příznaky nemoci Covid-19 v ambulantní péči;
  • Specifika zákroků a technik v PNO u pacientů se suspektním nebo potvrzeným Covid-19.

Všechny tyto postupy najdete na www.urgmed.cz na hlavní stránce v aktualitách a také v příslušné sekci doporučených postupů (oborové, mezioborové), ty by měly být i na: https://csim.cz/covid-19/stanoviska-doporuceni/.

Vzhledem k nutnosti široké mezioborové spolupráce jsou na webu MZCR publikovaná stanoviska odborných společností ČLS JEP: https://koronavirus.mzcr.cz/stanoviska-odbornych-spolecnosti. Užitečné informace o symptomatické léčbě dušnosti (nejen) u pacientů s Covid-19 v paliativní péči naleznete na stránkách České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP: https://covid19.paliativnimedicina.cz/wp-content/uploads/2020/04/cspm_b2_lecba_dusnosti_dlouha_verze.pdf

Přehled mezinárodních a národních zahraničních doporučení lze najít na: https://www.uptodate.com/contents/society-guideline-links-coronavirus-disease-2019-covid-19-international-and-government-guidelines-for-general-care.

Nezanedbatelné jsou i psychické dopady pandemie, jak na veřejnost, tak na zdravotníky, pro obě skupiny byly vytvořeny telefonické konzultační linky (pro veřejnost na lince call centra 1212, linka 5).

Sdílení informací

Sdílení informací probíhá na oficiálních a neformálních platformách v nebývalé míře, většina světových odborných časopisů zpřístupňuje příspěvky o Covidu-19 v režimu volného přístupu. Zde je stránka s možnostmi prolinku: https://www.aip.cz/novinky/2123-aktualizovano-vydavatele-zpristupnuji-clanky-a-kapitoly-o-koronaviru/. Od víkendu 4. -5. 4. 2020 funguje i aplikace pro mobilní telefony Koronavirus COVID 19 v České republice, pro Android https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appsisto.coronaviruscovid19 a pro iOS https://apps.apple.com/cz/app/koronavirus-covid-19/id1504433859. Vznikla pod záštitou Univerzity Karlovy a spolupracovalo mnoho organizací včetně AZZS ČR. A na sociálních sítích též vznikají skupiny pro sdílení a výměnu informací mezi zdravotníky (Sdílení informací o Covid 19 aj.).

Mnoho odborných společností též pořádá mezinárodní webináře pro sdílení zkušeností. I Evropská společnost urgentní medicíny (EUSEM) je začala pořádat pravidelně, první se týkal výměny zkušeností z nejpostiženějších zemí, další pediatrické problematiky ve vztahu k pandemii, v týdnu po Velikonocích bude webinář o operačním řízení a druhý webinář o dopadech na urgentní medicínu a vývoj v evropských zemích. Členové EUSEM je mají zpřístupněné v členské sekci v oddíle vzdělávání.

14. dubna 2020

Jana Šeblová