Tento etický kodex časopisu Urgentní medicína upravuje povinnosti autorů, recenzentů a editorů a je pro ně závazný.

1. Etický kodex autora

Předložením rukopisu redakci autoři stvrzují, že:

 • předkládají pouze rukopisy, které jsou jejich původní prací a jsou schopni tuto skutečnost kdykoli na požádání doložit;
 • předkládají pouze rukopisy, které nebyly dříve zveřejněny jinde;
 • předkládají pouze rukopisy, které v současnosti a do skončení hodnotícího procesu nehodlají publikovat jinde;
 • jsou jedinými majiteli autorských práv vzhledem k předkládanému rukopisu, v případě spoluautorství uvádějí všechny spoluautory a mají jejich souhlas s uveřejněním rukopisu;
 • oznámí editorovi jakýkoliv střet zájmů související s předloženým rukopisem;
 • zřetelně, přesně a jednoznačně uvádějí všechny zdroje použité při tvorbě rukopisu;
 • souhlasí s redakčním řízením časopisu;
 • postupují článek oboustranně anonymnímu recenznímu řízení a dalšímu hodnocení redakcí;
 • informují editora o všech případných chybách v rukopise včetně případných chyb ve výsledcích výzkumu popisovaném v rukopise;
 • vydavateli poskytují bezplatné právo k publikování rukopisu v tištěné i elektronické podobě, včetně zařazení článku do databází, ve kterých jsou nebo bude Urgentní medicína zařazena.
2. Etický kodex recenzenta

Recenzenti přijetím rukopisu k hodnocení stvrzují, že:

 • neprodleně oznámí editorovi jakékoliv zjištění střetu zájmů;
 • zajistí, aby informace týkající se rukopisu a obsažené v rukopise byly důvěrné;
 • upozorní editora na veškeré okolnosti, které mohou být důvodem pro zamítnutí vydání rukopisu;
 • vždy hodnotí rukopisy pouze z hlediska jejich odborného obsahu;
 • zpracují recenzní posudek osobně podle svého nejlepšího vědomí a svědomí;
 • informují editora, pokud se necítí dostatečně kvalifikováni k odbornému posouzení rukopisu, nebo že zpracování recenze z jejich strany nebude z jakéhokoli důvodu možné.
3. Etický kodex editora

Editor je povinen:

 • zajistit, aby informace týkající se předložených rukopisů a jejich autorů byly důvěrné;
 • vyloučit jakýkoliv střet zájmů;
 • zajistit nepředpojaté a nestranné hodnocení rukopisů pouze pro jejich odborný obsah; • přijímat rukopisy od všech autorů bez ohledu na rasu, pohlaví, sexuální orientaci, náboženské vyznání, etnický původ, státní příslušnosti, nebo politické smýšlení autorů;
 • zajistit prvotní interní zhodnocení rukopisu po stránce formální a jeho souladu se zaměřením časopisu, v případě negativního hodnocení toto neprodleně oznámí autorům;
 • zajistit předání anonymních recenzních posudků autorům k zapracování připomínek do rukopisu;
 • nést zodpovědnost za rozhodnutí spojená s publikováním jednotlivých rukopisů. Editor má plnou pravomoc přijímat, odmítat nebo požadovat úpravy rukopisů;
 • zastavit hodnocení všech rukopisů, které jsou podezřelé z plagiátorství nebo podvržení dat. Všechny rukopisy jsou kontrolovány systémem pro odhalování plagiátů;
 • zajistit kvalitu rukopisů a vědeckého obsahu;
 • v případě potřeby publikovat opravy, vysvětlení nebo omluvy;
 • stáhnout článek, u kterého se prokázalo, že je nepravdivý nebo závažně chybný. Stažení článku je vždy projednáno a odsouhlaseno redakční radou. Po rozhodnutí redakční rady je stažení článku oznámeno v následujícím čísle tištěné verze časopisu a v příslušném čísle elektronické verze časopisu;
 • monitorovat a bránit porušení publikační etiky. Dodržování publikační etiky je dozorováno redakční radou.
4. Porušení kterékoliv části tohoto etického kodexu včetně plagiátorství a jiného neetického chování je považováno za nepřijatelné a bude mít za následek okamžité vyřazení rukopisu z procesu hodnocení a jeho zamítnutí.