společnosti

MEDIPRAX CB s.r.o.
se sídlem Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice
IČ: 63886731
DIČ: CZ63886731
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633

Adresa pro doručování: MEDIPRAX CB s.r.o., Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice
Telefonní číslo: +420 385 310 382
Fax: +420 385 310 382
Kontaktní e‐mail: mediprax@mediprax.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky se vztahují na smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku, např. telefonicky, korespondenčně, e-mailem, či prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní www.urgentnimedicina.cz (dále jen „webové rozhraní“) mezi naší společností MEDIPRAX CB s.r.o., se sídlem Husova tř. 624/43, 370 05 České Budějovice, IČ: 63886731, DIČ: CZ63886731 zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 5633 jako prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou jako kupujícím (oba dále společně též jen jako „smluvní strany“).

1.2 Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavíraní smlouvy o prodeji zboží či další smlouvy zde uvedené (dále společně jen jako „smlouva“) prostřednictvím webového rozhraní, telefonu, poštovní služby, osobně či jiným způsobem, který prodávající aktuálně umožňuje.

1.3 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly.
V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).

1.4 Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce, pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou na jiném jazyce.

1.5 Zasláním, předáním či sdělením objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.

2. Vymezení pojmů

2.1 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která má v úmyslu koupit prostřednictvím komunikace na dálku zboží. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje Kupující, který není spotřebitelem a Kupující, který spotřebitelem je.

2.2 Podnikatelem je každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1 Nabídkou na uzavření smlouvy je objednávka zboží ze strany Kupujícího. Smlouva vzniká přijetím nabídky ze strany Prodávajícího.

3.2 Objednávku je možné učinit pomocí prostředků komunikace na dálku nebo jiným způsobem, který Prodávající umožňuje. Pro objednávku prostřednictvím webového rozhraní použije Kupující objednávkový formulář, ve kterém vyplní veškeré povinné údaje potřebné pro doručení zboží a fakturaci, a další údaje pro vykrytí objednávky.

3.3 Kupující může zvolit jinou doručovací adresu, než je fakturační. Předplacené výtisky od jednoho plátce lze zasílat i na více adres.

3.4 Pokud na straně Kupujícího – předplatitele nastanou změny v doručovací adrese, bezprostředně je nahlásí Prodávajícímu, aby bylo zaručeno bezchybné doručení předplacených výtisků.

3.5 Kupující je informován o ukončení předplatitelského období (s číslem časopisu 4) a je mu nabídnuta možnost předplatného na další období.

3.6 Kupující, je-li podnikatelem či právnickou osobou, vyplní na objednávce IČO popř. DIČ. Na vyžádání Prodávajícího je povinen tuto skutečnost prokázat předložením živnostenského nebo jiného oprávnění.

3.4 Prodávající není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro Prodávajícího závazná. Prodávající je oprávněn ověřit si objednávku v případě pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neověřenou objednávku může prodávající odmítnout. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo kupujícímu doručeno přijetí závazné objednávky ze strany Prodávajícího. Pokud by k přijetí nedošlo, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy bude Kupujícím uhrazena celá kupní cena.

3.5 V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího má Prodávající nárok na storno poplatek ve výši 50% z kupní ceny objednaného zboží. V případě, že objednávka bude zrušena až po expedici zboží, může být po Kupujícím požadována náhrada nákladů spojená s expedicí a vrácením zboží způsobených zrušením objednávky.

4. Dodací podmínky

4.1 Prodávající dodá zboží Kupujícímu prostřednictvím České pošty, příp. jiným dohodnutým způsobem.

4.2 Balné a poštovné je zahrnuto v ceně časopisu.

4.3 Před převzetím zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zboží a případné závady neprodleně oznámit přepravci.

4.4 Neprodleně po převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat zboží, zejména je povinen zkontrolovat počet kusů zboží. V případě zjištění nesouladu je povinen jej oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů od převzetí zboží.

5. Platební podmínky

5.1 Není-li dohodnuto jinak, úhrada předplatného se provádí na základě vystavené faktury.

5.3 Při platbě v na dobírku je cena splatná při převzetí zboží. Při bezhotovostní platbě před dodáním zboží je cena splatná dle dohody smluvních stran. Závazek Kupujícího uhradit cenu zboží je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

5.6 Platba zboží je v českých korunách (CZK), pro Kupující ze Slovenska v eurech (EUR).

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Do doby převzetí zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bezhotovostně na účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím nebo účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny (pokud Kupující žádný do 5 dnů od odstoupení Prodávajícímu nesdělí).

6.2 Prodávající je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny zboží déle než 4 týdny.

6.3 Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy, je-li Prodávající v prodlení s dodáním zboží déle než 4 týdny od sjednaného dne dodání.

6.4 Vzhledem k povaze zboží není Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy u zboží, které bylo dodáno řádně, včas a bez vad.

6.5 Odstoupení musí být učiněno písemně a v případech smluv sjednaných elektronickou cestou též elektronicky. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

7. Odpovědnost za vady

7.1 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu zboží ve sjednaném množství, jakosti a provedení. Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného výtisku, dodání chybného počtu kusů, dodání neúplného výtisku, dodání nekvalitně polygraficky zpracovaného výtisku apod.

7.2 Reklamaci Kupující může kupující uplatnit písemně e-mailem či přes kontatkní formulář na webovém rozhraní.

7.3 Oprávněnou reklamaci řeší Prodávající zasláním náhradního výtisku na vlastní náklady, navrácením celé či úměrné finanční částky.

8. Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů je zpracováno v samostatném dokumentu Zpracování osobních údajů.

9. Rozhodčí doložka

10.1 Všechny spory, které vzniknou z kupní smlouvy anebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány s vyloučením pravomoci obecných soudů s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu on-line jediným rozhodcem určeným předsedou Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

11.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 9. 2017. Poslední aktualizace 23.5.2018.