ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

Adaptace zdravotnického záchranáře při nástupu do zaměstnání u ZZS Karlovarského kraje

Robin Šín, Pavel Böhm, Miloš Kukačka

 Abstrakt

Adaptace nových zaměstnanců na jejich novém pracovišti je podstatnou součástí personálního řízení a významným prvkem manažerských činností a dovedností. Úspěšné zvládnutí adaptačního procesu je synergií zaměstnavatele a zaměstnance prame­nící z integrace dosavadních znalostí, zkušeností, návyků a vnitřních nařízení zaměstnavatele. Každá zdravotnická záchranná služba má svá krajská specifika a z tohoto důvodu jsou na nového zaměstnance kladeny vyšší nároky na zvládnutí adaptace na nové pracovní místo.

Článek shrnuje adaptační proces jako celek a uvádí parciální části adaptačního procesu používaného ve Zdravotnické záchran­né službě Karlovarského kraje.

     VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI

Metodické cvičení Pražská 155 – Úloha Nemocnice

Jaroslav Pekara

Abstrakt

Metodická cvičení výjezdových skupin zdravotnických záchranných služeb slouží nejen k tréninku dovedností při mimořádných událostech nebo při komplikovaných situacích. Metodické cvičení také prověřuje každodenní práci výjezdových skupin a to prá­vě u nejběžnějších úkonů. Následující sdělení reflektuje standardní modelovou událost, která byla realizována v rámci metodic­kého cvičení Pražská 155. Modelová úloha ukázala, že i péče o nekomplikovaného pacienta může být provázena nedostatky v komunikaci nebo v zápisu zdravotnické dokumentace. Profesionální komunikace výjezdových skupin je často prvním dojmem, na základě kterého pacient hodnotí práci zdravotníků a odvíjí se od něj i následná důvěra a spolupráce. Zdravotnická dokumen­tace současně poskytuje zdravotníkům jedinou formu obrany pro případné reakce na stížnosti pro neodborné poskytnutí péče.

Řízení a řidičské dovednosti

Robert Tomka

Abstrakt

Příspěvek analyzuje úlohu metodického cvičení Pražská 155, ve které byly testovány řidičské dovednosti řidičů ze zúčastněných zdravotnických záchranných služeb. Cílem úlohy bylo porovnání reakčního času a brzdné dráhy bez instruktáže a následně s in­struktáží, kdy došlo ke zlepšení uvedených parametrů o 40 %. Autor doporučuje zařazení výcviku řidičských dovedností do kurzů řidičů záchranářů.

Jablonecká Rescue Ski 2014, 23. – 25. 1. 2014 Josefův Důl v Jizerských horách – zimní mezinárodní soutěž profesionálních záchranářů

Petr Hovorka

Abstrakt

Jablonecká Rescue SKI (dále JRS) je tradiční zimní mezinárodní soutěží čtyřčlenných pěších týmů záchranářů-profesionálů. Kompetence jsou shodné u RLP i RZP, případně jsou upřesněny u jednotlivých úkolů. Soutěž pořádá občanské sdružení JRS Me­dical. Autor stručně popisuje jednotlivé odborné úlohy soutěže a jejich ideální řešení. Zmiňuje se obecně o nejčastějších chybách posádek při jejich plnění.

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Přednemocniční resuscitace v Praze v roce 2013

Ondřej Franěk

Abstrakt

V tomto sdělení prezentujeme výsledky a další vybrané údaje o přednemocničních KPCR v roce 2013 na území hl. m. Prahy. Sledo­vání proběhlo v souladu s doporučením Utsteinského protokolu. V roce 2013 resuscitovaly výjezdové skupiny ZZS HMP na území hl. m. Prahy celkem 571 pacientů. 241 (42,2 %) bylo předáno do nemocnice s funkčním oběhem a 96 (16,8 %) přežilo příhodu s dobrým neurologickým výsledkem. 159 pacientů mělo jako první zachycený rytmus komorovou fibrilaci. 113 z nich bylo předá­no v nemocnici s funkčním oběhem a 81 (50,9 %) přežilo příhodu s dobrým neurologickým výsledkem. Z 457 kolapsů, ke kterým došlo před příjezdem první posádky záchranné služby, byla laická resuscitace poskytnuta v 373 případech, tj. v 81,6 % případů.

Překvapivá příčina bezvědomí aneb Sůl nad zlato

Stanislav Holiček, Daniel Dvořák, Karel Sochor, Roman Škulec

Abstrakt

Bezvědomí představuje v akutní medicíně častý diferenciálně diagnostický problém. Většinou je způsobené několika „běžnými“ příčinami. V následujícím textu je popsána méně obvyklá příčina těžké poruchy vědomí v důsledku hyponatrémie u psychiatricky nemocného pacienta. Část textu je věnována diagnostice a příčinám hyponatrémie. Důraz je kladen na terapii a na možné nežádoucí účinky rychlé korekce hladiny sodíku. Autoři poukazují na nutnost širší diagnostické rozvahy a potřebu postupovat systematicky i ve zdánlivě předem jasných případech.

 Mezioborové stanovisko k používání terapeutické hypotermie u pacientů po zástavě oběhu

Vladimír Černý, Martin Matějovič, Roman Škulec, Anatolij Truhlář

      DISKUZE, POLEMIKA, NÁZORY

Money, money, money… a podivuhodný svět vědy

Roman Škulec

Odpověď MUDr. Škulcovi

Ondřej Franěk

     RESUSCITACE – ZPRAVODAJ ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Aktuality České resuscitační rady

Anatolij Truhlář, Jana Šeblová

Nejnovější poznatky a nové názory na terapeutickou hypotermii po srdeční zástavě

Jarmila Drábková

Mezinárodní studie SEDUCE

Zuzana Sedláčková

Výuka resuscitace metodou 4 stage approach

Radek Mathauser

Abstrakt

Metoda 4 stage approach je jednou z často využívaných metod výuky praktických dovedností zdravotnického personálu nejen v efektivním poskytování základní a rozšířené neodkladné resuscitace, ale rovněž k praktickému zvládnutí dalších medicínských a ošetřovatelských výkonů. Článek přináší stručný přehled aktuálně dostupných zdrojů o používané metodice, krátké vysvětlení jejích jednotlivých kroků a autorovu reflexi jejího používání v rámci certifikovaných kurzů ČRR/ERC.

     INFORMAČNÍ SERVIS

Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP

Jana Šeblová

Obsah 1/2014