ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Post mortem vyšetření případů náhlé srdeční smrti: česká zkušenost a možnost zapojení urgentní medicíny do multidisciplinárního procesu – Alice Krebsová, Štěpánka Pohlová Kučerová

PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE

 • Syndróm zlomeného srdca v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti (kazuistika) – Jozef Kadlečík, Viliam Dobiáš

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Klinická fyziologie regulace glykémie, aneb s jakou endokrinní poruchou často necháváme pacienta doma – David Astapenko, Roman Škulec

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Jak na atestaci z urgentní medicíny – Katarína Veselá, Jana Kubalová, Jana Šeblová

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Připravenost operátorů TCTV 112 na krizovou komunikaci s osobami se suicidální tendencí – Jaroslav Ráž, Dana Rebeka Ralbovská

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Rallye Rejvíz 2022 – 25. ročník soutěže záchranářských posádek – Katarína Veselá
 • Den urgentní medicíny 2022 – Jana Šeblová

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Post mortem examination of sudden cardiac death cases: Czech experience and possible involvement of emergency medicine in multidisciplinary process – Alice Krebsová, Štěpánka Pohlová Kučerová

PREHOSPITAL EMERGENCY CARE

 • Broken heart syndrome in the prehospital care (a case report) – Jozef Kadlečík, Viliam Dobiáš

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Clinical physiology of glycemia regulation, or what endocrine disorder we often leave the patient at home with – David Astapenko, Roman Škulec

EDUCATION

 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Kubalová, Jana Šeblová

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • Preparedness of TCTV 112 dispatchers for crisis communication with persons with suicidal proclamation – Jaroslav Ráž, Dana Rebeka Ralbovská

INFORMATION

 • Rallye Rejvíz 2022 – 25th Year of the International Professional Exercise and Competition for EMS Teams – Katarína Veselá
 • Emergency Medicine Day 2022 – Jana Šeblová

ABSTRAKTY

POST MORTEM VYŠETŘENÍ PŘÍPADŮ NÁHLÉ SRDEČNÍ SMRTI: ČESKÁ ZKUŠENOST A MOŽNOST ZAPOJENÍ URGENTNÍ MEDICÍNY DO MULTIDISCIPLINÁRNÍHO PROCESU

POST MORTEM EXAMINATION OF SUDDEN CARDIAC DEATH CASES: CZECH EXPERIENCE AND POSSIBLE INVOLVEMENT OF EMERGENCY MEDICINE IN MULTIDISCIPLINARY PROCESS

Alice Krebsová, Štěpánka Pohlová Kučerová

Abstrakt

Náhlá srdeční smrt (sudden cardiac death – SCD) u jedinců mladších 40 let je ve významném procentu způsobena dědičným kardiovaskulárním onemocněním. Identifikace těchto případů, provedení post mortem genetického vyšetření a kardiologické screeningové vyšetření přímých příbuzných je prvním krokem k primární prevenci srdeční zástavy u pozůstalých v riziku a vyžaduje multidisciplinární a multicentrickou spolupráci.
S ohledem na skutečnost, že post mortem genetické vyšetření je doporučováno i u jedinců resuscitovaných a umírajících s odstupem několika hodin až dnů po srdeční zástavě, hraje urgentní medicína jednu ze zásadních rolí v rozeznání možné dědičné příčiny úmrtí.
Nalezení jisté dědičné příčiny náhlého úmrtí se podaří obecně asi u 20 % případů, nicméně v rodinách s pozitivní anamnézou náhlé smrti či srdečního selhání a/nebo maligních arytmií je genetické vyšetření úspěšné až u poloviny rodin. V České republice se v rámci grantového projektu podařilo pro řešení těchto případů ustanovit multidisciplinární tým a navázat multicentrickou spolupráci. Výsledky pilotní české studie z období let 2016–2021 odpovídají výstupům mezinárodních studií, podtrhují zájem příbuzných a poukazují na neoddiskutovatelný přínos pro jejich zdraví. Budování efektivní kardiogenetické sítě pro záchyt a diagnostiku případů náhlé srdeční smrti v ČR probíhá i nadále a zapojení lékařů urgentní medicíny do tohoto multidisciplinárního procesu by představovalo důležitý přínos pro záchytu těchto případů.

Klíčová slova: náhlá srdeční smrt – genetická analýza – dědičná kardiovaskulární onemocnění– kaskádový rodinný screening – prevence

Abstract

Sudden cardiac death (SCD) in individuals younger than 40 years has a heritable cause in a significant subset of cases. Identification of SCD, post mortem genetic analysis along with the cardiological screening in first degree relatives represents an important tool for the primary prevention of cardiac arrest in victim´s relatives and requires multicentric and multidisciplinary collaboration.
Given that post-mortem examination is also recommended for individuals dying several hours to days after cardiac arrest. The role of emergency medicine is one of the key in identifying the possible hereditary cause of sudden cardiac death.
Genetic stratification and identification of a certain hereditary cause of sudden death is generally achieved in about 20 % of cases, however, in families with a positive history of sudden death or heart failure and / or malignant arrhythmias, genetic testing is successful in up to half of the families. In the Czech Republic, a grant project succeeded in establishing multidisciplinary and multicentre cooperation. The results of the first Czech pilot study in the period from 2016 to 2021 correspond to the results of international studies and underlines the interest of relatives and the benefits for their health. The construction of an effective cardiogenetic network for the detection and diagnosis of cases of sudden cardiac death in the Czech Republic is still ongoing and the involvement of emergency medicine physicians would be of great benefit in this kind of diagnostics.

Key words: sudden cardiac death – genetic analysis – inherited cardiovascular diseases –family cascade screening – prevention

SYNDRÓM ZLOMENÉHO SRDCA V PREDNEMOCNIČNEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (KAZUISTIKA)

BROKEN HEART SYNDROME IN THE PREHOSPITAL CARE (A CASE REPORT)

Jozef Kadlečík, Viliam Dobiáš

Abstrakt

V roku 2020 vyrazili posádky záchrannej zdravotnej služby na Slovensku k 509 725 primárnych zásahov. Bolesti na hrudníku pritom patria k jedným z najčastejších dôvodov pre výjazdy posádok záchrannej zdravotnej služby. V prednemocničnej starostlivosti, aj napriek minimálnym diagnostickým pomôckam správne rozhodnúť a to najmä podľa anamnézy a fyzikálneho vyšetrenia. I napriek správnemu iniciálnemu zhodnoteniu pacienta v prednemocničnej zdravotnej starostlivosti a správnej diferenciálnej diagnostike nám zostávajú niektoré diagnózy nedostupné. Medzi ne patrí aj Takotsubo syndróm alebo ľudovo nazývaný syndróm zlomeného srdca, ktorý v prednemocničnej fáze nevieme potvrdiť, avšak vieme pacienta liečiť symptomaticky a smerovať ho do správneho zdravotníckeho zariadenia. V kazuistike popisujeme možno až neuveriteľnú zhodu okolností, ktoré viedli k ohrozeniu života troch ľudí.

Klíčová slova: Takotsubo syndróm – Takotsubo kardiomyopatia – dusenie – bolesti na hrudníku

Abstract

In 2020, the teams of emergency medical services in Slovakia were dispatched to 509,725 primary interventions. Chest pain is one of the most common reasons for dispatching emergency medical services. Due to facts mentioned above, it is very important, despite lack of diagnostic means, to evaluate the situation correctly, while examination is based mainly on case history and physical examination. Even if the primary evaluation of patient in prehospital medical care and differential diagnostics are right, some diagnoses remain unobtainable. Takotsubo syndrome, also called “brokenheart syndrome”, is one of those we are unable to confirm. However, we can provide the patient adequate symptomatic care and transport him/her to the appropriate medical facility. A case report with maybe incredible coincidence leading to possible fatal outcome in three patients is described in this paper.

Key words: Takotsubo syndrome – Takotsubo cardiomyopathy – choking – chest pain

KLINICKÁ FYZIOLOGIE REGULACE GLYKÉMIE, ANEB S JAKOU ENDOKRINNÍ PORUCHOU ČASTO NECHÁVÁME PACIENTA DOMA

CLINICAL PHYSIOLOGY OF GLYCEMIA REGULATION, OR WHAT ENDOCRINE DISORDER WE OFTEN LEAVE THE PATIENT AT HOME WITH

David Astapenko, Roman Škulec

Abstrakt

Správná koncentrace glukózy v krvi – glykémie je životně důležitá pro řadu orgánů. Nejdůležitějším je mozek. Glykémii ovlivňuje řada hormonů a buněčných signalizačních působků. Hypoglykémie je pro organismus potentní stresový faktor, proti kterému se brání akutní regulační a dlouhodobou adaptační reakcí. Rychlou změnou hypoglykémie na hyperglykémii sice zvrátíme život ohrožující stav pacienta, ale reperfuze mozku krví bohatou na glukózu působí na neurony do jisté míry ještě více negativně. Léčba hypoglykémie by měla z tohoto hlediska být pozvolná a opatrná.

Klíčová slova: hypoglykémie – inzulin – glukóza

Abstract

The optimal concentration of glucose in the blood – glycemia is vital for many organs. The most important is the brain. Glycemia is affected by several hormones and cellular signaling molecules. Hypoglycemia is a potent stress factor for the body which is prevented by an acute regulatory and long–term adaptation reaction. By rapidly changing hypoglycemia to hyperglycemia, we reverse the patient’s life-threatening condition, but reperfusion of the brain with glucose-rich blood has a somewhat even more negative effect on neurons. Treatment of hypoglycemia should be gradual and careful from this point of view.
Key words: hypoglycemia, insulin, glucose

PŘIPRAVENOST OPERÁTORŮ TCTV 112 NA KRIZOVOU KOMUNIKACI S OSOBAMI SE SUICIDÁLNÍ TENDENCÍ

PREPAREDNESS OF TCTV 112 DISPATCHERS FOR CRISIS COMMUNICATION WITH PERSONS WITH SUICIDAL PROCLAMATION

Jaroslav Ráž, Dana Rebeka Ralbovská

Abstrakt

Příspěvek se věnuje problematice telefonních center tísňového volání 112, které jsou součástí Hasičského záchranného sboru jednotlivých krajů v České republice. Téma je zaměřeno na krizovou komunikaci s osobami, které verbalizují suicidální myšlenky a na problematiku jejího řešení ze strany operátorů tísňových linek. Úvodní část definuje postavení telefonních center tísňového volání v rámci Hasičského záchranného sboru a popis zřízení tísňové linky 112. Dále jsou popsány druhy suicidálního jednání, jeho definice, možné příčiny a možnosti řešení včetně komunikace na tísňové lince 112. Praktická část zkoumá míru připravenosti, vlastní prožitky a způsoby vnímání operátorů tísňové linky 112 při hovorech se suicidální tématikou. Sběr potřebných dat v rámci výzkumu je proveden formou anonymního nestandardizovaného dotazníkového šetření a získané údaje jsou po statistické analýze zobrazeny prostřednictvím grafů a tabulek. K těm se společně s komparací prací jiných autorů pojí diskuze.

Klíčová slova: tísňová linka – operátor tísňové linky – sebevražedné jednání – sebevražda – telefonická krizová intervence

Abstract

This paper thesis is dedicated to the 112 emergency call centres problematics. They are part of the Fire Rescue Corps of the regions of the Czech Republic. The topic is focused on crisis communication with people with verbalized suicidal thoughts and on the problematics of its solution by emergency line dispatchers. The Introductory part defines the basic concept related to the position of emergency call centres within the Fire Rescue Corps and a description of the establishment of the 112-emergency line. The types of suicidal behaviour, its definitions, possible causes and possible solutions, including communication on the 112-emergency line, are also described. The practical part examines the extent of preparedness, personal experience and ways of perceiving by the dispatchers of the 112-emergency line in calls with a suicidal theme. The necessary data was collected using the anonymous non-standardized questionnaire form a survey and the obtained data are displayed through the form of graphs and tables after statistical analysis. This data, together with a comparison of the thesis of other authors, come with a discussion of the individual results.
Key words: emergency line – emergency dispatcher – suicidal behavior – suicide – telephone crisis intervention

Obsah 1/2022