ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Traumatická zástava oběhu – dvě kazuistiky – Miroslav Durila, Klára Valchářová, Tomáš Kouba, Marcel Truelle, Barbora Začalová, Michal Fric, Jaroslav Pažout

PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÁ PÉČE

 • Role hrudní drenáže v přednemocniční péči u traumat – Jana Berková

PŘÍSTROJE A TECHNIKA

 • Danišov stent na zastavenie krvácania z pažerákových varixov v kritických situáciách – Daniel Tyč, Michal Vraný

TÉMA: INTOXIKACE

 • Intoxikace paracetamolem v České republice a aktuální terapeutická doporučení – Jiří Hlušička, Viktorie Kolesnikova, Kateřina Kotíková, Daniela Pelclová
 • Intoxikace při náhodném požití dimetindenu u dětí – Michal Čečrle, Daniela Pelclová
 • Život ohrožující intoxikace vitamínem B17 – Patrik Christian Cmorej, Petr Bureš, Ondřej Kounovský, Martin Kubát, Alena Kohlová

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Jak na atestaci z urgentní medicíny – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Historický vývoj poskytování neodkladné péče – Robin Šín

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Prohlášení o minimálních standardech pro bezpečné pracovní podmínky v urgentní medicíně – Roberta Petrino, Luis Garcia Castrillo, Basak Yilmaz, Christoph Dodt, Eeva Tuunainen, Abdo Khoury a pracovní skupina Dne urgentní medicíny
 • Stanovisko k přetížení urgentních příjmů – International Federation for Emergency Medicine (IFEM)
 • In memoriam prof. William Gunn MD, MS, FRCSC, FRCSI (Hon), DSC (Hon), dr h c (10. 2. 1926 – 1. 11. 2022) – Leo Klein
 • AZZS ČR ve spolupráci s Nadačním fondem Kryštůfek pomáhají záchranářům v tíživé životní situaci

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Traumatic cardiac arrest – two case reports – Miroslav Durila, Klára Valchářová, Tomáš Kouba, Marcel Truelle, Barbora Začalová, Michal Fric, Jaroslav Pažout

PREHOSPITAL EMERGENCY CARE

 • The role of chest tube in the prehospital care in trauma – Jana Berková

MEDICAL DEVICES

 • Danis stent for management of bleeding from esophageal varices in critical situations – Daniel Tyč, Michal Vraný

TOPIC: INTOXICATIONS

 • Paracetamol (acetaminofen) intoxications in the Czech Republic and current therapeutical guidelines – Jiří Hlušička, Viktorie Kolesnikova, Kateřina Kotíková, Daniela Pelclová
 • Accidental dimetindene intoxications in children – Michal Čečrle, Daniela Pelclová
 • Life-threatening vitamine B17 intoxication – Patrik Christian Cmorej, Petr Bureš, Ondřej Kounovský, Martin Kubát, Alena Kohlová

EDUCATION

 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • Historical development of emergency care provision – Robin Šín

INFORMATION

 • Policy statement on minimal standards for safe working conditions in Emergency Medicine – Roberta Petrino, Luis Garcia Castrillo, Basak Yilmaz, Christoph Dodt, Eeva Tuunainen, Abdo Khoury and the Emergency Medicine Day working group
 • Position Statement on Over-crowded Emergency Departments – International Federation for Emergency Medicine (IFEM)
 • In memoriam prof. William Gunn MD, MS, FRCSC, FRCSI (Hon), DSC (Hon), dr h c (10. 2. 1926 – 1. 11. 2022) – Leo Klein
 • The Czech EMS Association and Kryštůfek foundation help paramedics in difficult life situations

ABSTRAKTY

TRAUMATICKÁ ZÁSTAVA OBĚHU – DVĚ KAZUISTIKY

TRAUMATIC CARDIAC ARREST – TWO CASE REPORTS

Miroslav Durila, Klára Valchářová, Tomáš Kouba, Marcel Truelle, Barbora Začalová, Michal Fric, Jaroslav Pažout

Abstrakt

Traumatická zástava oběhu je prognosticky extrémně nepříznivým stavem pro pacienta, ale je náročnou situací i pro zdravotnický personál, který poskytuje pacientovi zdravotní péči od přednemocničního až po pooperační období. Prezentujeme dva případy úspěšné terapie traumatické zástavy oběhu, z čehož k jedné zástavě došlo v přednemocničním období a v druhém případu došlo k zástavě oběhu jak v přednemocničním období, tak i záhy po předání pacienta na oddělení urgentního příjmu. Jedná se o poměrně typické, nicméně málo časté kazuistiky. Cílem publikování je kromě sdílení zkušeností i motivace a edukace zejména začínajících zdravotníků v oblasti urgentní medicíny.

Klíčová slova: trauma – zástava oběhu – krvácení

Abstract

Traumatic cardiac arrest is an extremely unfavorable prognostic condition for the patient, but also a challenging situation for the medical personnel who care for the patient from the prehospital period to the postoperative period. We present two cases of therapy of a traumatic cardiac arrest, of which one arrest occurred in the prehospital period and in the other case cardiac arrest occurred both in the prehospital period and soon after admission at the emergency department. These rather typical but rare case reports are published not only for sharing experience, but also for motivational and educational reasons, especially for beginning health professionals in the field of emergency medicine.

Key words: trauma – cardiac arrest – bleeding

ROLE HRUDNÍ DRENÁŽE V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI U TRAUMAT

THE ROLE OF CHEST TUBE IN THE PREHOSPITAL CARE IN TRAUMA

Jana Berková

Abstrakt

K život ohrožujícím poraněním hrudníku, která je nutné řešit v přednemocniční péči, patří obstrukce dýchacích cest, tracheobronchiální poranění, tenzní pneumotorax a otevřený pneumotorax. Předmětem tohoto sdělení je přehled možného řešení tenzního a otevřeného pneumotoraxu v přednemocniční péči v kontextu současných doporučení a roli hrudní drenáže v těchto procesech. Ze současných doporučení vyplývá, že preferovaným způsobem ošetření tenzního pneumotoraxu v přednemocniční péči je jehlová dekomprese, příp. torakostomie, a využití komerčně vyráběného krytí u otevřeného pneumotoraxu. Zavedení hrudního drénu není v přednemocniční péči z důvodu časové náročnosti, možných komplikací a nutnosti zácviku obecně doporučeno. Hrudní drén má svou důležitou roli při řešení výše uvedených poranění v rámci primárního ošetření až v nemocnici.

Klíčová slova: trauma hrudníku – pneumotorax – hrudní drén – dekomprese hrudníku – torakostomie

Abstract

The airway obstruction, tracheobronchial injury, tension pneumothorax and open pneumothorax are life-threatening chest injuries must be treated immediately in the prehospital care. The aim of this paper is an overview of the possible treatment for the tension and open pneumothorax in the context of current recommendations and the role of a chest tube insertion. The preferred method of treatment for tension pneumothorax is needle decompresion or thoracostomy, and for open pneumothorax vented chest seal. In general, the chest tube insertion in the prehospital care is not recommended because of the time comsumption, complications and training issues. The role of the chest tube is during the primary survey and management in the hospital.

Key words: chest injury – pneumothorax – chest tube – needle decompression – thoracostomy

DANIŠOV STENT NA ZASTAVENIE KRVÁCANIA Z PAŽERÁKOVÝCH VARIXOV V KRITICKÝCH SITUÁCIÁCH

DANIS STENT FOR MANAGEMENT OF BLEEDING FROM ESOPHAGEAL VARICES IN CRITICAL SITUATIONS

Daniel Tyč, Michal Vraný

Abstrakt

Krvácanie z pažerákových varixov je u pacientov s portálnou hypertenziou spájané s vysokou mortalitou. Títo pacienti sa k zdravotnej starostlivosti často dostávajú prostredníctvom ambulancií záchrannej služby a príjmových ambulancií nemocníc. K endoskopickému riešeniu sa však často dostanú až po niekoľkých hodinách. V situáciách prednemocničnej a neodkladnej nemocničnej starostlivosti, kedy kriticky chorý pacient nereaguje na farmakologickú liečbu je potrebné zvážiť prechodné riešenie. Na tento účel je dnes k dispozícii Sengstaken-Blakemorová sonda (a jej rôzne varianty) alebo pažerákový stent (Danišov stent). Účelom tohto prehľadu bolo nájsť a popísať informácie o použiteľnosti pažerákového stentu v kritických situáciách urgentnej starostlivosti (pri nereagujúcej farmakologickej liečbe a časovej nedostupnosti akútneho endoskopického riešenia). Do prehľadu boli zahrnuté publikácie od roku 2010. Súčasné štúdie, ktoré popisujú klinické údaje o Danišovom stente, sú však zamerané na situácie po zlyhaní predchádzajúcej liečby. Chýbajú tak priame klinické údaje o využití tejto metódy pred endoskopickou intervenciou. Dostupné klinické štúdie a doporučené postupy v danej oblasti však uvádzajú, že Danišov stent vo všeobecnosti dosahuje lepší pomer prínosov a rizík a takisto aj lepšiu nákladovú efektivitu v porovnaní so Sengstaken-Blakemorovou sondou. V budúcnosti by boli vhodné ďalšie štúdie, ktoré by poskytli klinické údaje o použití pažerákového stentu ako primárneho riešenia život ohrozujúcich stavov bez predchádzajúcich intervencií.

Klíčová slova: pažerákové varixy, tamponáda, Danišov stent, neodkladná starostlivosť

Abstract

Bleeding from esophageal varices is associated with high mortality in patients with portal hypertension. These patients often get access to health care through ambulances of the emergency service and emergency departments of hospitals. However, it often takes several hours to get the endoscopic treatment. In situations of pre-hospital and urgent hospital care, when a critically ill patient does not respond to pharmacological treatment, it is necessary to consider a temporary solution. For this purpose, a Sengstaken- Blakemore tube (and its variants) or an esophageal stent (Danis stent) are available today. The purpose of this review was to find and describe the information on the esophageal stent applicability in critical situations of urgent care (when pharmacological treatment failed, and acute endoscopic solution is temporarily unavailable). Publications since 2010 were included in the review. However, the current studies describing clinical data on Danis stent are focused on situations after failure of previous treatment. Thus, there is a lack of direct clinical data on the use of this method before endoscopic intervention. However, available clinical studies and guidelines in the field indicate that the Danis stent generally achieves a better benefit-risk ratio and also better cost-effectiveness compared to the Sengstaken–Blakemore tube. Future studies would be useful to provide clinical data on esophageal stenting as a primary treatment for life-threatening conditions without prior intervention.
Key words: chest injury – pneumothorax – chest tube – needle decompression esophageal varices, tamponade, Danis stent, emergency care

INTOXIKACE PARACETAMOLEM V ČESKÉ REPUBLICE A AKTUÁLNÍ TERAPEUTICKÁ DOPORUČENÍ

PARACETAMOL (ACETAMINOFEN) INTOXICATIONS IN THE CZECH REPUBLIC AND CURRENT THERAPEUTICAL GUIDELINES

Jiří Hlušička, Viktorie Kolesnikova, Kateřina Kotíková, Daniela Pelclová

Abstrakt

Paracetamol (acetaminofen) je od 80. let 20. století jedním z nejoblíbenějších analgetik a antipyretik, které lze užít i u osob, které ostatní analgetika netolerují. Stal se tak jedním z nejužívanějších léků vůbec. Každá mince má dvě strany, tou odvrácenou u paracetamolu je, že předávkování vede k poškození jater, popřípadě ledvin. V rozvinutém světě jsou intoxikace paracetamolem jednou z nejčastějších příčin akutního jaterního selhání. Ačkoliv se hepatotoxicita paracetamolu dostává do povědomí lidí, případů předávkování v České republice podle dotazů na Toxikologické informační středisko (TIS) přibývá. V letech 2020–2022 poskytl TIS celkem 1 712 konzultací u pacientů předávkovaných paracetamolem, což představovalo 6,5 % všech dotazů na léky. Za toxickou dávku se považuje množství větší než 200 mg/kg tělesné hmotnosti nebo více než 10 g. Efektivní, bezpečnou a levnou léčbou je antidotum N-acetylcystein. Doporučení na jeho dávkování se mění. O indikaci rozhoduje také hladina paracetamolu v séru, stanovena nejdříve za 4 hodiny po požití tablet. Hlavním cílem této práce je popsat aktuální doporučený postup při intoxikaci paracetamolem. Při včasné terapii je N-acetylcystein vysoce účinným antidotem a hepatocelulární i renální léze je reverzibilní.

Klíčová slova: paracetamol – intoxikace – N-acetylcystein – management

Abstract

Paracetamol (acetaminophen) has been one of the most popular analgesics and antipyretics since the 1980s, which can be used even by people who cannot tolerate other analgesics. It thus became one of the most widely used medicines ever. Every coin has two sides, the flip side of paracetamol is that an overdose leads to damage of the liver or kidneys. In the developed world, paracetamol intoxication is one of the most common causes of acute liver failure. Although the hepatotoxicity of paracetamol is becoming known to people, overdose cases in the Czech Republic are increasing according to inquiries to the Toxicology Information Center (TIC). In 2020–2022, TIC provided a total of 1,712 consultations for paracetamol overdose patients, which represented 6.5% of all drug inquiries. An amount greater than 200 mg/kg of body weight, or more than 10 g, is considered as a toxic dose. An effective, safe, and inexpensive treatment is the antidote N-acetylcysteine. Recommendations for its dosage vary. The indication is also determined by the level of paracetamol in the serum, collected no earlier than 4 hours after taking the tablets. The main message of this work is to describe the current recommended procedure for paracetamol intoxication. With early therapy, N-acetylcysteine is a highly effective antidote, and both hepatocellular and renal lesions are reversible.
Key words: Paracetamol – intoxication – N-acetylcystein – management

INTOXIKACE PŘI NÁHODNÉM POŽITÍ DIMETINDENU U DĚTÍ

ACCIDENTAL DIMETINDENE INTOXICATIONS IN CHILDREN

Michal Čečrle, Daniela Pelclová

Abstrakt

Dimetinden je sedativní antihistaminikum indikované k symptomatické léčbě kašle, běžného nachlazení a kopřivky u dětí. Údaje o toxicitě jsou velmi omezené a neexistuje shoda o dávce, od níž mají být děti hospitalizovány. Podle dotazů Toxikologického informačního střediska (TIS) v letech 2010–2022 se v 95 % případů intoxikovaly děti, jen ve zlomku případů dospělí (5 %). Tento počet konzultací narůstá. Při studiu 100 propouštěcích zpráv z hospitalizací dětí v letech 2020–2022 bylo zjištěno, že až do dávky 0,25 mg/kg tělesné hmotnosti byly děti asymptomatické a do dávky 0,50 mg/kg se vyskytly jen lehké příznaky. Děti byly v 98 % případů hospitalizovány maximálně 24 hodin a jejich stav nevyžadoval léčbu. Podle těchto předběžných výsledků se prognóza náhodných intoxikací dimetindenem u dětí jeví jako dobrá. Při překročení dávky 0,50 mg/kg nebo při pochybnostech však doporučujeme vždy konzultovat TIS.

Klíčová slova: dimetinden – sedativní antihistaminika – intoxikace v pediatrii

Abstract

Dimetindene is a sedative antihistamine indicated for the symptomatic treatment of cough, common cold and urticaria in children. Toxicity data are very limited and there is no consensus on the dose at which children require hospitalization. According to inquiries to Toxicology Information Center (TIC) in the years 2010– 2022, the children were intoxicated in 95% of cases, adults in only a fraction of cases (5%). The number of consultations is increasing. In a study of 100 discharge reports from hospitalizations of children in 2020–2022, it was found that up to a dose of 0.25 mg/kg of body weight, children were asymptomatic, and up to a dose of 0.50 mg/kg, only mild symptoms occurred. In 98% of cases, the children were hospitalized for a maximum of 24 hours and their condition did not require treatment. According to these preliminary results, the prognosis of accidental dimetinden intoxications in children appears to be good. However, if a dose of 0.50 mg/kg is exceeded or in case of doubt, we recommend always consulting TIC.
Key words: dimetindene – sedative antihistamines – intoxication in paediatrics

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ INTOXIKACE VITAMÍNEM B17

LIFE-THREATENING VITAMINE B17 INTOXICATION

Patrik Christian Cmorej, Petr Bureš, Ondřej Kounovský, Martin Kubát, Alena Kohlová

Abstrakt

Vitamín B17, známý také jako amygdalin, je přírodní kyanogenní glykosid dostupný jako potravinový doplněk, který je využíván v alternativní medicíně. Amygdalin se v těle hydroxyluje na toxický kyanid, který může způsobit život ohrožující intoxikaci. V kazuistice je prezentována život ohrožující otrava kyanidem po požití potravinového doplňku obsahující amygdalin, která byla úspěšně léčena hydroxocobalaminem. Kazuistika dále obsahuje management přednemocniční neodkladné péče u pacienta s akutní intoxikací.

Klíčová slova: amygdalin – hydroxocobalamin – intoxikace – kyanid

Abstract

Vitamin B17, well known as amygdalin, is originally a natural cyanogenic glycoside available as a dietary supplement used in the alternative treatment. Amygdalin hydroxylates to toxic cyanide in the body, which can cause life-threatening intoxication. The case report presents a life-threatening cyanide poisoning after ingesting a dietary supplement containing amygdalin identified in pre-hospital care, which was successfully treated with hydroxocobalamin. The case report also contains the management of pre-hospital care in a patient with acute intoxication.
Key words: amygdalin – hydroxocobalamin – intoxication – cyanide

HISTORICKÝ VÝVOJ POSKYTOVÁNÍ NEODKLADNÉ PÉČE

HISTORICAL DEVELOPMENT OF EMERGENCY CARE PROVISION

Robin Šín

Abstrakt

Již od pravěku se předkové dnešního člověka snažili ošetřovat si rány a řešit akutní zdravotní obtíže. Od víry ve vliv různých božstev na vznik úrazů a akutních nemocí a jejich léčbu se urgentní medicína posunula k dnešní terapii založené na vědeckých důkazech. Zásadním hybatelem ve vývoji urgentní medicíny sehrávaly v celé lidské historii válečné konflikty. Zásadní byly především války v 19. století. Velké množství zraněných přinášelo potřebu jejich třídění a ošetřování podle priorit. Válečné konflikty 20. století přinesly mnoho léčebných postupů, které se používají i v civilní medicíně. Od 60. let minulého století můžeme v západním světě mluvit o urgentní medicíně jako o samostatném lékařském oboru. V našich podmínkách pak vznikaly samostatné zdravotnické záchranné služby v 90. letech a v posledních přibližně patnácti letech pozorujeme vznik velkého množství urgentních příjmů.

Klíčová slova: historie – neodkladné péče – zdravotnická záchranná služba – urgentní příjem – válečná medicína

Abstract

Since prehistoric times, the ancestors of todays humans tried to treat wounds and solve acute health problems. From the belief in the influence of deities on the occurence of injuries and acute diseases and their treatment, emergency medicine has moved to today‘s therapy based on scientific evidence. Throughout human history, war conflicts have become a fundamental driving force in the development of emergency medicine. Mainly, the wars of 19th century were crucial. The large number of the injured brought the need for their classification and treatment according to priorities. The war conflicts of the 20th century produced a lot of treatmets that are also used in civilian medicine. Since the 1960s, in the Western world, we can talk about emergency medicine as an independent medical specialty. In our conditions, independent emergency medical services were established in the 1990s, and in the last fifteen years we have monitored the formation of a large amount of emergency departments.
Key words: history – emergency care – emergency medical service – emergency department – war medicine

Obsah 3-4/2022