ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Vybrané urgentní stavy u systémových onemocnění pojiva a systémových vaskulitid – Johana Šidáková, Tomáš Veleta, Tomáš Soukup

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Defibrilace z pohledu elektrofyziologie – David Astapenko, David Řehák, Vladimír Černý

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Stanovisko expertního diskusního panelu I. odborné konference Point-of-Care ultrasonografie – Roman Škulec, Martin Balík, Vladimír Černý, David Doležal, David Halata, Zdeněk Monhart, Martin Štěpán
 • Mimotelová resuscitácia pacienta so zastavením obehu a ťažkou hypotermiou – Robert Nagypál, Marek Smoleňák, Vladimír Fedorák, Jozef Valky
 • Jak na atestaci z urgentní medicíny – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb a jeho následné úmrtí na akutní koronární syndrom – Robin Šín

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Výroční zpráva Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP 2021–2022 – David Peřan, Jiří Kodet
 • Z recenze knihy Šeblová, Matějek et al. Etika urgentní medicíny – z pohledu každodenní praxe, Grada 2023 – František Duška

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Selected emergency conditions in connective tissue diseases and systemic vasculitis – Johana Šidáková, Tomáš Veleta, Tomáš Soukup

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • The role of chest tube in the prehospital care in trauma – Jana Berková

MEDICAL DEVICES

 • Defibrillation from the point of view of electrophysiology – David Astapenko, David Řehák, Vladimír Černý

EDUCATION

 • Statement of the Expert Discussion Panel of the 1st Conference on Point-of-Care Ultrasonography – Roman Škulec, Martin Balík, Vladimír Černý, David Doležal, David Halata, Zdeněk Monhart, Martin Štěpán
 • Extracorporeal resuscitation of a patient in cardiac arrest and severe accidental hypothermia – Robert Nagypál, Marek Smoleňák, Vladimír Fedorák, Jozef Valky
 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • Death of a patient from acute coronary syndrome after refusal of the provision of health services – Robin Šín

INFORMATION

 • Annual report from Non-physician section of the Society for Emergency and Disaster Medicine Czech Medical Assocoation JEP 2021–2022 – David Peřan, Jiří Kodet
 • From the review of the book Šeblová, Matějek et al.: Ethics in Emergency Medicine in daily practice, Grada 2023 – František Duška

ABSTRAKTY

VYBRANÉ URGENTNÍ STAVY U SYSTÉMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ POJIVA A SYSTÉMOVÝCH VASKULITID

SELECTED EMERGENCY CONDITIONS IN CONNECTIVE TISSUE DISEASES AND SYSTEMIC VASCULITIS

Johana Šidáková, Tomáš Veleta, Tomáš Soukup

Abstrakt

Lékař ošetřující potenciálního revmatologického pacienta často pracuje s omezeným počtem vstupních informací. Musí odhadnout rizika a správně nasměrovat pacienta k další péči do spádového zdravotnického zařízení nebo terciárního centra. V článku se proto zaměřujeme na typický klinický obraz vybraných urgentních stavů při systémových onemocněních pojiva a systémových vaskulitidách s cílem osvojit si přístup k nemocnému odpovídající této naléhavé situaci.
Ve většině případů jde o zánětlivý stav spojený s postižením pohybového systému (zejm. artritidami), ale i jiných orgánů a systémů (srdce, plíce, ledviny, nervový systém a jiné), a/nebo teplotou. Většinu z nich spolehlivě diagnostikujeme kombinací běžných laboratorních, zobrazovacích a imunologických vyšetření, kdy je typický nález autoprotilátek většinou z okruhu ANA nebo ANCA.
U jednotlivých systémových nemocí jsou rozebírány specifické naléhavé situace, jako je neurolupus, stavy asociované s trombotickou mikroangiopatií (sklerodermická renální krize, katastrofický antifosfolipidový syndrom), porucha polykání s rizikem aspirace, přední ischemická neuropatie optického nervu a syndrom difúzní alveolární hemoragie. Jejich naléhavost spočívá mimo jiné v tom, že se může jednat o vůbec první projev dosud nediagnostikovaného systémového onemocnění. Mají vysokou mortalitu a špatnou prognózu, nejsou-li diagnostikovány a léčeny dostatečně rychle. Zlatým standardem v terapii zůstávají vysokodávkované pulzy intravenózních glukokortikoidů.
Je vždy obtížné, složité a zodpovědné být mezi prvními na cestě k poznání závažné naléhavé diagnózy. Snadněji se kráčí připraveným.

Klíčová slova: systémová onemocnění pojiva – systémová vaskulitida – trombotická mikroangiopatie – difúzní alveolární hemoragie – sklerodermická renální krize

Abstract

A physician treating a potential rheumatology patient often works with a limited amount of information. They must assess the risks and correctly refer the patient for further care to the regional healthcare facility or tertiary center. In this article, we therefore focus on the typical clinical picture of selected emergency conditions in connective tissue diseases and systemic vasculitis with the aim of adopting an approach to the patient corresponding to this urgent situation.
In most cases, it is an inflammatory condition associated with the involvement of the locomotor system (especially arthritis), but also other organs and systems (heart, lungs, kidneys, nervous system and others), and/or fever. Most of them are reliably diagnosed by a combination of common laboratory, imaging and immunological examinations, where the typical finding of autoantibodies is mostly from the ANA or ANCA family.
For individual systemic diseases, specific emergency situations are discussed, such as neurolupus, conditions associated with thrombotic microangiopathy (scleroderma renal crisis, catastrophic antiphospholipid syndrome), swallowing disorder with risk of aspiration, anterior ischemic optic neuropathy, and diffuse alveolar hemorrhage syndrome. Their urgency lies, among other things, in the fact that this may be the very first manifestation of a systemic disease that has not been diagnosed yet. They have a high mortality rate and a poor prognosis if not diagnosed and treated quickly enough. High-dose pulses of intravenous glucocorticoids remain the gold standard for treatment.
It is always difficult, complex and responsible to be among the first on the way to knowing a serious emergency diagnosis. It is easier to walk prepared.

Key words: connective tissue diseases, systemic vasculitis, thrombotic microangiopathy, diffuse alveolar hemorrhage, scleroderma renal crisis

DEFIBRILACE Z POHLEDU ELEKTROFYZIOLOGIE

DEFIBRILLATION FROM THE POINT OF VIEW OF ELECTROPHYSIOLOGY

David Astapenko, David Řehák, Vladimír Černý

Abstrakt

Defibrilace je nedílnou součástí léčby maligních arytmií a doporučených postupů kardiopulmonální resuscitace. Od doby svého prvního klinického užití ve 40. letech minulého století doznala značného pokroku, miniaturizace a poznání na základě výzkumu elektrofyziologie myokardu. Vývoj poznání elektrofyziologie myokardu se opíral o řadu teorií a modelů, ale ani dnes není účinek elektrického výboje na myokard plně vysvětlen. První defibrilátory dávaly monofázický výboj, ale účinnější se později ukázaly výboje bifázické, které jsou bezpečnější z hlediska snížení energie výboje.

Klíčová slova: defibrilace – elektrofyziologie myokardu – maligní arytmie

Abstract

Defibrillation is an integral part of the treatment of malignant arrhythmias, and it is embedded in the international guidelines on cardiopulmonary resuscitation. Since its first clinical use in the 1940s, it has undergone considerable progress, miniaturization, and research-based knowledge of myocardial electrophysiology. The development of knowledge of myocardial electrophysiology was based on a number of theories and models, but even nowadays the effect of electrical shock on the myocardium is not fully explained. The first defibrillators produced a monophasic shock, but later biphasic shocks proved to be more effective and safer in terms of reducing the shock energy.

Key words: defibrillation – myocardial electrophysiology – malignant arrhythmia

MIMOTELOVÁ RESUSCITÁCIA PACIENTA SO ZASTAVENÍM OBEHU A ŤAŽKOU HYPOTERMIOU

EXTRACORPOREAL RESUSCITATION OF A PATIENT IN CARDIAC ARREST AND SEVERE ACCIDENTAL HYPOTHERMIA

Robert Nagypál, Marek Smoleňák, Vladimír Fedorák, Jozef Valky

Abstrakt

Ťažkou akcidentálnou hypotermiou sa označuje pokles telesnej teploty jadra ľudského tela pod 28 °C. Je charakterizovaná poruchou vedomia a malígnymi poruchami rytmu často vedúcimi k zastaveniu obehu. Avšak pre nízku využiteľnosť klasifikácie akcidentálnej hypotermie podľa telesnej teploty jadra v prednemocničnej starostlivosti je dnes revidovanou Švajčiarskou klasifikáciou hypotermie, stupnica AVPU, ktorá prioritizuje klinický stav pacienta. Ťažká hypotermia spadá do stavu „painful“ so zachovanými známkami života, alebo „unresponsive“ so zastavením obehu. Mimotelový obeh je dnes zlatým štandardom pri liečbe pacientov s ťažkou hypotermiou a prípadným zastavením obehu. Prezentujeme prípad pacienta s ťažkou hypotermiou (úvodná telesná teplota 22 °C v jadre) a zastavením obehu pri malígnom rytme jemnovlnej komorovej fibrilácie. Štandardne prebiahujúcim protokolom ALS (Advance Life Support) do napojenia na mimotelový obeh s ohrevom. Následným obnovením činnosti srdca po dosiahnutí telesnej teploty jadra pacienta reagujúcej na podaný defibrilačný výboj a kardiopulmonálnym zotavením pacienta bez neurologického deficitu. Cieľom článku je oboznámiť odbornú spoločnosť s protokolizovaným, integrovaným konceptom mimotelového ohrevu pacienta pomocou ECMO metodiky a poukázať na príležitosti a výzvy implementácie ECPR na Slovensku.

Klíčová slova: hypothermia – ECPR – ECMO – mimotelový ohrev – protokol

Abstract

Severe accidental hypothermia refers to a drop in the core body temperature of the human body below 28 °C. It is characterized by impaired consciousness and malignant rhythm disorders often leading to circulatory arrest. However, due to the low applicability of the classification of accidental hypothermia according to core body temperature in pre-hospital health care, today the revised Swiss classification of hypothermia is the AVPU scale, which prioritizes the patient‘s clinical condition. Severe hypothermia falls into the state of „painful“ with preserved signs of life and or „unresponsive“ with cessation of circulation. Extracorporeal circulation is today the gold standard in the treatment of patients with severe hypothermia and possible circulatory arrest. The article presents the case of a patient with severe hypothermia (initial body temperature 22 °C in the core) and circulatory arrest in a malignant rhythm of ventricular fibrillation. By standard ALS protocol (Advance Life Support) until the connection to extracorporeal circulation with heating. By subsequent restoration of heart activity after reaching the patient‘s core body temperature responding to the delivered defibrillation shock and cardiopulmonary recovery of the patient without neurological deficit. The published article aim is to familiarize the professional society with the protocolized, integrated concept of extracorporeal heating of the patient using the ECMO methodology and to point out the opportunities and challenges of ECPR implementation in Slovakia.
Key words: hypothermia – ECPR – ECMO – ectracorporeal active rewarming – protocol

NESOUHLAS PACIENTA S POSKYTNUTÍM ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB A JEHO NÁSLEDNÉ ÚMRTÍ NA AKUTNÍ KORONÁRNÍ SYNDROM

DEATH OF A PATIENT FROM ACUTE CORONARY SYNDROME AFTER REFUSAL OF THE PROVISION OF HEALTH SERVICES

Robin Šín

Abstrakt

Kazuistika seznamuje s případem 73letého muže, který se svobodně rozhodl v souladu se zákonem o zdravotních službách odmítnout poskytnutí zdravotních služeb zdravotnickou záchrannou službou i přes opakované varování lékaře, že jeho jednání může ohrozit jeho zdraví i život. Pacient za přibližně dvě hodiny od prvního kontaktu s výjezdovou skupinou zdravotnické záchranné služby v místě svého bydliště zemřel. Pitva prokázala jako bezprostřední příčinu smrti akutní infarkt myokardu.

Klíčová slova: odmítnutí zdravotních služeb – přednemocniční neodkladná péče – akutní koronární syndrom

Abstract

This case report presents the case of a 73-year-old man who freely decided, in accordance with the Health Services Act, to refuse the provision of health services by an Emergency medical service despite repeated warnings from EMS physician on scene that his actions could endanger his health and life. The patient died approximately two hours after the first contact with the Emergency medical service at the place of his residence. An autopsy revealed acute myocardial infarction as the immediate cause of death.
Key words: refusal of medical services – prehospital emergency care – acute coronary syndrome

Obsah 1/2023