ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

London Ambulance Service a olympijské a paralympijské hry v Londýně v roce 2012

Jan Bradna, Kristýna Dušková

Abstrakt

V listopadu 2012 proběhl v Benešově 3. ročník česko-slovenského kongresu Operační řízení ve zdravotnictví, na kterém vystoupil jako host Paul Tattam, tehdejší projektový manažer operačního střediska London Ambulance Service. V první ze svých dvou přednášek představil činnost a především operační řízení této největší britské záchranné služby, ve druhé shrnul přípravy a zajiš­tění olympijských a paralympijských her v Londýně 2012. S laskavým svolením autora přinášíme souhrn nejdůležitějších informa­cí z přednášek a následné bohaté diskuse.

     VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI

Všeruské centrum extrémní a radiační medicíny

Leoš Navrátil, Jaroslav Racek, Gustav Šafr, Emil Pavlík

Abstrakt

Usnesením vlády ČR ze dne 23. října 2013 č. 805 byla schválena Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030. Důraz je v ní kladen i na rozvoj kritické infrastruktury, ve které zdravotnická péče hraje významnou roli. Přitom problemati­ka přípravy zdravotnických zařízení i celého sektoru v oblasti medicíny katastrof je v České republice dlouhodobě podceňována. Není možné vyloučit rozsáhlé průmyslové nebo dopravní havárie, případně teroristický útok, které mohou ohrozit značný počet obyvatelstva. Chybí centrální pracoviště, které by danou oblast komplexně zabezpečovalo, bylo připraveno v kritických situacích zajistit potřebnou lékařskou péči, bylo zodpovědné za odbornou přípravu zdravotníků a bylo schopné řešit a koordinovat vědec­ko-výzkumnou činnost. Článek seznamuje čtenáře s Všeruským centrem extrémní a radiační medicíny A. M. Nikoforova v Sankt Petersburgu, které tyto úkoly zabezpečuje pro celou Ruskou federaci. Pozornost autorů byla zaměřena především na vybavení a odborné zaměření vybraných klíčových pracovišť tohoto institutu.

Přehled poskytované zdravotní péče v průběhu demonstrací v Kyjevě

Patrik Christian Cmorej, Robert Babeľa

Abstrakt

Kyjev se stal místem dlouhodobě trvajících demonstrací, jejichž iniciací bylo pozastavení přípravy pro podpis asociační dohody Ukrajiny s Evropskou unií. Zpočátku nepočetné demonstrace přerostly v obrovské občanské nepokoje známé pod pojmem Euro­majdan. Demonstrace si vyžádaly více než sto obětí převážně z řad aktivistů a stovky zraněných. Zdravotníci z České republiky přijali k léčbě v českých nemocnicích 38 zraněných demonstrantů. Na místě událostí bezprostředně po únorových nejkrvavějších střetech působil zdravotnický tým Člověka v tísni.

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Specifické aspekty péče o starší pacienty

Iva Holmerová, Michaela Baumanová, Klára Staňková, Michal Šteffl, Hana Vaňková

Abstrakt

Demografické změny přinášejí stárnutí populace, zejména pak stárnutí staré populace a také zvýšení procenta lidí s chronickým onemocněním a zdravotním postižením. Kladou tak změněné nároky na všechny segmenty zdravotní péče včetně urgentní me­dicíny. Lékaři se častěji setkávají s geriatrickými syndromy, zejména se syndromem frailty a s kognitivními poruchami. Další vý­znamnou skupinu představují pacienti v terminálních stadiích nevyléčitelných onemocnění. Specifické potřeby těchto skupin pacientů jsou ilustrovány recentními kasuistikami.

Synchronizovaná kardioverze v přednemocniční neodkladné péči

Jana Vidunová, Robin Šín

Abstrakt

Synchronizovaná kardioverze je léčebná metoda užívaná k přerušení některých typů srdečních dysrytmií. Jde o jednu z metod elektroimpulsoterapie. V nemocniční péči je užívána na jednotkách intenzivní péče zejména interních oborů poměrně rutinně. V přednemocniční neodkladné péči je její užití méně časté. Sdělení popisuje kazuistiku devětapadesátiletého pacienta s hemody­namicky významnou komorovou tachykardií, která byla úspěšně řešena synchronizovanou kardioverzí.

Život ohrozujúce stavy v tehotenstve – časť II. – Komplikácie gravidity, zastavenie obehu u tehotnej a KPR

Andrea Smolková

Abstrakt

S život ohrozujúcimi stavmi u tehotnej sa lekár prednemocničnej zdravotnej starostlivosti nestretne vo svojej práci často a preto ťažko získava a udržiava svoje zručnosti v praxi. Takáto situácia však môže nastať a musíme byť na ňu pripravení. Pokiaľ sa vyvi­nie akútny stav, závažná komplikácia gravidity, prípadne zastavenie obehu v tehotenstve, je nevyhnutný okamžitý zmysluplný koordinovaný zásah, ktorý je náročný na zohľadnenie zmien, ku ktorým dochádza fyziologicky v gravidite, ale aj na koordináciu a „generalistický“ prístup, keďže sa jedná o život a zdravie dospelej tehotnej ženy a jej plodu. Dobrou podmienkou pripravenosti na takýto zásah je poznanie zmien, ku ktorým dochádza v tehotenstve fyziologicky (detailnejšie sme sa im venovali v prvej časti nášho príspevku v minulom čísle časopisu) a zároveň poznanie a rozpoznanie možných komplikácií gravidity, ktoré môžu vyústiť do zastavenia obehu. Okrem stavov, ktoré sú špecifické pre obdobie gravidity, môže sa tehotná žena ocitnúť v situácií, ktorá s graviditou vôbec nesúvisí (traumy, intoxikácie atď), ale priebeh zásahu je komplikovaný práve graviditou.

Súťažná úloha Lazaret na Rallye Rejvíz 2013

Andrea Smolková

Abstrakt

Na medzinárodnej súťaži Rallye Rejvíz je každoročnou „povinnou jazdou“ súťažná úloha v KPR. V roku 2013 autorka príspevku ako garant úlohy pripravila KPR u tehotnej, kde došlo k zastaveniu obehu následkom eklamptických kŕčov. Autorka analyzuje a porovnáva výsledky súťažných posádok medikov (8 posádok MUC) a medzinárodných paramedických posádok bez lekára (PARA – 22) a s lekárom (PHYS – 8). Analýza je založená na vyhodnotení hodnotiacej tabuľky a vlastných postrehov, ktoré zazna­menala ako rozhodkyňa počas súťaže.

Virová hemoragická horečka Ebola v podmínkách přednemocniční neodkladné péče

Patrik Christian Cmorej, Robert Babeľa, Richard Didič, Miroslava Cmorej Kuklová

Absktrakt

Připravenost zdravotnických záchranných služeb poskytovat přednemocniční neodkladnou péči u pacientů podezřelých z one­mocnění vysoce virulentní nákazou je novodobou výzvou. Současná epidemie Eboly v západní Africe vede k nutnosti oživení po­stupů posádek zdravotnických záchranných služeb při poskytování přednemocniční neodkladné péče u pacienta s podezřením na onemocnění vysoce virulentní nákazou, přestože riziko importace takového onemocnění je velmi nízké.

     RESUSCITACE – ZPRAVODAJ ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

Stanovisko k používání metod mimotělní kardiopulmonální resuscitace u dospělých pacientů s náhlou zástavou oběhu

Vladimír Černý, Eduard Kasal, Roman Škulec, Anatolij Truhlář

     INFORMAČNÍ SERVIS

Rallye Rejvíz 2014

Eva Provazníková, Marek Dvořák, Jan Gretz

Obsah 3/2014