ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah
 • Mezinárodní redakční rada

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Non-adherence k terapii arteriální hypertenze v kontextu urgentní medicíny – Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej
 • Pacient s bolestí břicha na urgentním příjmu – Jana Berková

PEDIATRIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ

 • Neúrazové bolesti břicha u dětí – Pavel Heinige

PŘÍSTROJE A TECHNIKA

 • Telemedicína v přednemocniční neodkladné péči: novinky 2019 – Roman Sýkora, Metoděj Renza

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Úlevová poloha při dušnosti – co nám tím pacient říká? – David Astapenko, Vladimír Černý

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Systém vzdělávání na Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy – David Peřan, Radomír Vlk, Petr Pavlíček, Jarmila Paukertová, Dagmar Vysočanská, Viktor Bažant, Jaroslav Pekara, Robert Tomka, Vladimír Nedvěd, Radana Krtilová, Petr Kolouch

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Den urgentní medicíny – Emergency medicine Day 27. května – Jana Šeblová
 • Recenze knihy Jana Smetany et al.: „Vysoce nebezpečné nákazy“ – Patrik Christian Cmorej

 

INTRODUCTION

 • Editorial – Jana Šeblová
 • Contents
 • International Editorial Board of „Urgentní medicína“ journal

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Nonadherence to antihypertensive therapy in emergency medicine – Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej
 • Patient with abdominal pain at emergency department – Jana Berková

PAEDIATRICS IN EMERGENCY MEDICINE

 • Non-traumatic abdominal pain in children – Pavel Heinige

MEDICAL DEVICES

 • Telemedicine in pre-hospital emergency care: 2019 update – Roman Sýkora, Metoděj Renza

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Relief position in dyspnea – what does patient tell us? – David Astapenko, Vladimír Černý

EDUCATION

 • Education at Prague Emergency Medical Services – David Peřan, Radomír Vlk, Petr Pavlíček, Jarmila Paukertová, Dagmar Vysočanská, Viktor Bažant, Jaroslav Pekara, Robert Tomka, Vladimír Nedvěd, Radana Krtilová, Petr Kolouch

INFORMATION

 • Emergency Medicine Day 27th May – Jana Šeblová
 • Review of the book by Jan Smetana et al.: „Highly infectious diseases“ – Patrik Christian Cmorej

 

ABSTRAKTY

 

NON-ADHERENCE K TERAPII ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE V KONTEXTU URGENTNÍ MEDICÍNY

Marcel Nesvadba, Petr Bureš, Alena Kohlová, Patrik Christian Cmorej

Abstrakt

Non-adherence pacientů k terapii arteriální hypertenze je nejčastější příčinou zdánlivě rezistentní hypertenze. Non-adherence pacientů je odpovědná za vyšší výskyt urgentní a emergentní hypertenze, a to až o 6,3 % v porovnání s adherentními pacienty. V prostředí urgentní medicíny non-adherence vede často ke stanovení mylné diagnózy rezistentní hypertenze. Cílem článku je poukázat na problematiku non-adherentních pacientů v kontextu urgentní medicíny.

Klíčová slova: arteriální hypertenze – non-adherence – rezistentní hypertenze – urgentní medicína

Abstract

NONADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT IN EMERGENCY MEDICINE

Nonadherence to antihypertensive treatment is a common cause of pseudo-resistant hypertension. Nonadeherence is responsible for a higher incidence of hypertensive crisis. Patient nonadherence to antihypertensive treatment causes false diagnosis of resistant hypertension in emergency departments. This article explores factors that have an impact on patient antihypertensive medication nonadherence.

Key words: hypertension – nonadherence – resistant hypertension – emergency medicine

 

PACIENT S BOLESTÍ BŘICHA NA URGENTNÍM PŘÍJMU

Jana Berková

Abstrakt

Bolest břicha je jedním nejčastějších důvodů návštěvy urgentního příjmu. Kvalitní odběr anamnézy a klinické vyšetření tvoří základ diagnosticko-terapeutického postupu. V rámci managementu je zásadní rozpoznání závažně nemocného pacienta, pro kterého může být bolest břicha život ohrožující stav. Součástí tohoto managementu je co nejčasnější vyšetření chirurgem a indikace urgentního operačního řešení.

Klíčová slova: akutní bolest břicha – urgentní příjem – diferenciální diagnostika

Abstract

PATIENT WITH ABDOMINAL PAIN AT EMERGENCY DEPARTMENT

Abdominal pain is one of the most common reasons of emergency department´s visit. Accurate medical history and clinical examination forms the basis of the diagnostic-therapeutic approach. Recognition of severely ill patient is a crucial part of this management, as the abdominal pain could be lifethreatening in this case. A timely surgical examination and the earliest indication of surgical treatment are important parts of symptom´s management, too.

Key words: acute abdominal pain – emergency department – differential diagnosis

 

NEÚRAZOVÉ BOLESTI BŘICHA U DĚTÍ

Pavel Heinige

Abstrakt

Bolesti břicha jsou v dětském věku jednou z nejčastějších příčin vyhledání lékařské pomoci. Bolesti břicha jsou symptom, kterým se prezentuje mnoho různých onemocnění. Některé z nich mohou být urgentní a život ohrožující. Nejdůležitějším úkolem zdravotnického personálu je identifikovat manifestaci náhlé příhody břišní.

Klíčová slova: Bolest břicha – dítě – náhlá příhoda břišní

Abstract

NON-TRAUMATIC ABDOMINAL PAIN IN CHILDREN

Acute abdominal pain is in childhood one of the most frequent reasons to seek a medical help. Pain of abdomen is a symptom, that can be presented in large volume of diseases. Some of those may be urgent and potentially life threatening. The most important task for the medical staff is to identify a manifestation of a acute abdomen.

Key words: Acute abdominal pain – child – acute abdomen

 

TELEMEDICÍNA V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI: NOVINKY 2019

Roman Sýkora, Metoděj Renza

Abstrakt

Úvod: Současná úroveň informačních a komunikačních technologií vede k dramatickému rozšiřování využití a výzkumu telemedicínských metod (TM) v přednemocniční neodkladné péči (PNP). Cíl: Práce představí souhrn novinek, možností, včetně vlastní zkušenosti ze Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje (ZZS KVK) a nastíní budoucí možné směřování využití TM.
Metodika: V databázi Pubmed byly aktivně vyhledávány recentně publikované práce na toto téma. Vzhledem k jejich nehomogenitě a zásadní metodologické odlišnosti byly nalezené práce hodnoceny bez konkrétní systematické metodiky, ale pouze dle kritérií aktuálnosti, relevance či zajímavosti pro prezentaci v tomto souhrnu. Současně jsou komentovány výstupy z projektů technické proveditelnosti realizovaných na ZZS KVK v letech 2016–2019, které měly za cíl využití stávajících, běžně využívaných technologií v PNP pro audiovizuální konzultace lékaře s výjezdovou skupinou rychlé zdravotnické pomoci na místě zásahu.
Výsledky: TM v různých podobách je v PNP ve světě i ČR již využívána a zkoumána. Může se již opřít o celou řadu publikovaných pozitivních výsledků. TM je využívána zejména u pacientů s akutním koronárním syndromem nebo cévní mozkovou příhodou. Stran péče o traumata jsou dostupné dílčí výsledky. Audiovizuální TM asistence u traumat byly poskytovány výjezdovým skupinám, kdy cílem bylo provedení některého úkonu (perikardiocentéza, thorakostomie, intubace, popáleniny, provádění ultrazvukového vyšetření). Popsané slibné výsledky byly bohužel dosaženy především v simulacích, méně však byla očekávání naplněna v běžných klinických podmínkách PNP. Zajímavější je situace při všeobecném využitím TM v PNP. Nejrozsáhlejším TM programem je výzkum TM v Houstonu zaměřený na aplikaci audiovizuálních konzultací u výjezdů s nízkou klinickou závažností respektive naléhavostí. S ohledem na místní podmínky došlo k významnému zkrácení doby výjezdu RZP, zejména díky konzultaci lékaře a doporučení alternativního transportu pacienta na urgentní příjem. Při ověřování technické proveditelnosti TM na ZZS KVK za využití stávajících technologií (výjezdový tablet a mobilní telefon), je patrné, že dominantní směr rozvoje TM asistencí bude právě v případech s nižší naléhavostí či diagnostické nejistotě.
Závěr: Přes veškeré technické limitace lze považovat TM za podobor, který díky svému dynamickému rozvoji bude individuálně či systematicky stále více pronikat i do práce v PNP. Skutečně relevantní data získaná prospektivními a randomizovanými studiemi jsou dostupná zatím zejména v urgentní kardiologii a neurologii. Obecné a široce mezioborové využití audiovizuálních přenosů v PNP je technicky snadno proveditelné a implementovatelné, nicméně dosud se jedná o velmi nesystematicky zkoumanou oblast, ve které je třeba nastavit výzkumné otázky a metodiku sběru dat pro správné směřování budoucího využití.

Klíčová slova: telemedicína – telehealth – přednemocniční neodkladná péče – telemedicínská asistence

Abstract

TELEMEDICINE IN PRE-HOSPITAL EMERGENCY CARE: 2019 UPDATE

Introduction: The current level of information and communication technologies leads to extensive development and research in the use of telemedicine (TM) methods in pre-hospital emergency care (PEC). Objective: To present a summary of news, possibilities, including own experience from the Emergency Medical Service of the Karlovy Vary Region (EMS KV) and possible future directions for the use of TM.
Methods: The recently published papers on this topic were actively searched for in the Pubmed database. However, with regard to their inhomogeneity and fundamental methodological differences, these researched publications were further evaluated without a specific systematic methodology, but only according to the criterion of topicality, relevance or interest for presentation in this summary. As a part of this review, there are commented the outcomes of technical feasibility implemented at the EMS KV in the years 2016–2019, which aimed to utilize existing, commonly used technologies in the PEC for audiovisual consultations of distant physicians with the paramedics at scene.
Results: In some sub-specialisations of the PEC, TM is well used in the world and Czech Republic. Nowadays, it is possible to rely on a number of data showing better outcomes in patients especially with acute coronary syndrome or stroke. Partial results are available for trauma care. Audiovisual TM assistance was provided to the paramedics, where the goal was to perform a supervised procedure or action (pericardiacentesis, thoracostomy, intubation, burns, ultrasound examination). However, described promising results have been achieved mainly in simulations and expectations were less fulfilled under normal clinical conditions. More complicated is the general use of TM in the PEC. An example is the Houston research programme, which is probably the largest so far. It is based on application of the audiovisual consultations to events with low clinical severity or urgency. In those local conditions, there was a significant reduction in crews “back in service time”, mainly due to the physician´s consultation and the recommendation of alternative patient transport to an emergency department. During verifying the technical feasibility of TM in the EMS KV with use of available and currently used technologies (computer and mobile phone), it is suggestive that the dominant direction of the development of TM assistance will be in lower urgency or diagnostic uncertainties.
Conclusion: Despite all technical limitations, TM can be considered a sub-discipline that, thanks to its dynamic development, will increasingly penetrate into the work of the PEC, either individually or systematically. Truly relevant data on patient´s outcomes from prospective and randomized studies are currently available, particularly in urgent cardiology and neurology. The general and wide interdisciplinary use of audiovisual consultations or TM assistances is technically easy to implement, but it is still a very unsystematic subject in which research questions, methodology and data collection need to be set for future direction.

Key words: telemedicine – telehealth – pre-hospital emergency care – telemedicine assistance

 

ÚLEVOVÁ POLOHA PŘI DUŠNOSTI – CO NÁM TÍM PACIENT ŘÍKÁ?

David Astapenko, Vladimír Černý

Abstrakt

Dušnost je subjektivně nepříjemný pocit dechové nedostatečnosti, který vzniká na podkladě různých patologických stavů. V diferenciální diagnostice může napomoci tzv. úlevová poloha, kterou pacient spontánně zaujímá, a která může do určité míry reflektovat etiopatogenezi daného stavu. V úlevové poloze pacient zapojuje pomocné dýchací svaly, optimalizuje rozložení ventilace a perfuze v plicích, může zvýšit žilní návrat a plnící tlaky pravého srdce. Ortopnoe spojuje dekompenzaci mnoha chronických onemocnění. Naproti tomu platypnoe je poměrně vzácným stavem, který umožňuje nasměrovat další diagnostiku.

Klíčová slova: dušnost – úlevová poloha – ortopnoe – platypnoe

Abstract

RELIEF POSITION IN DYSPNEA – WHAT DOES PATIENT TELL US?

Dyspnoea is a subjectively unpleasant feeling of breathing deficiency that can arise from a variety of pathological conditions. In the differential diagnosis, the so-called relief position, which the patient takes spontaneously, and which is related to pathogenesis can help. In the relief position the patient can optimally utilize the accessory respiratory muscles, the distribution of ventilation and perfusion in the lungs or increase venous return and right heart filling pressures. Orthopnoea links the decompensation of many chronic diseases. In contrast, platypnoe is a relatively rare condition that can guide us quite accurately in diagnosis.

Key words: dyspnoea – relief position – orthopnoea – platypnoea

 

SYSTÉM VZDĚLÁNÍ NA ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBĚ HL. M. PRAHY

David Peřan, Radomír Vlk, Petr Pavlíček, Jarmila Paukertová, Dagmar Vysočanská, Viktor Bažant, Jaroslav Pekara, Robert Tomka, Vladimír Nedvěd, Radana Krtilová, Petr Kolouch

Abstrakt

Vzdělávací a výcvikové středisko (VVS) Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy (ZZS HMP) organizuje a zajišťuje vzdělávání všech zaměstnanců ZZS HMP ve spolupráci s Personálním oddělením ZZS HMP. VVS se stará o zaměstnance od jejich výběru, přes adaptační proces, až po kontinuální celoživotní vzdělávání, které je rozděleno na vzdělávání povinné, rozvojové a volitelné.
VVS buduje systém vzdělávání podle modelu blended learning, což je sdružená metoda vzdělávání, kdy dochází ke kombinování prezenční formy výuky s formou distanční, k čemuž slouží vlastní vzdělávací modul.
Článek popisuje jednotlivé části vzdělávání a rovněž přehled výstupů vzdělávání v letech 2016–2018.

Klíčová slova: Vzdělávání – blended learning – zdravotnická záchranná služba – vzdělávací a výcvikové středisko (VVS)

Abstract

EDUCATION AT PRAGUE EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Education and Training Centre (ETC) of the Prague Emergency Medical Services is with the Personal department responsible for the education of all employees of the organisation. ETC takes care of employees from their selection through the adaptation process to continuous lifelong learning, which is divided into compulsory, developmental and voluntary education.
ETC builds an education system based on the blended learning model – a combined method of learning, combining a class room education and distance learning with a special virtual learning environment.
The article describes different parts of education and presents data from the years 2016–2018.

Key words: Education – blended learning – emergency medical services – Education and Training Centre (ETC)

Obsah 2/2019