ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

DIAGNOSTICKÉ METODY

 • Samostatné používání Point-of-Care ultrasonografie nelékaři v oborech akutní medicíny – Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek

PŘÍSTROJE A TECHNIKA

 • Testování technologie pro přenos obrazu z místa zásahu na zdravotnické operační středisko – David Peřan, Jaroslav Pekara, Ondřej Franěk, Jakub Plíhal

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • „Pane doktore, nemohu dýchat“ – dušnost z pohledu klinické fyziologie aneb jak racionálně vyhodnotit pocit dušnosti – David Astapenko, Vladimír Černý

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Piktogramová pomůcka jako řešení jazykové bariéry v rámci přeshraniční spolupráce ZZS – Jakub Oliberius, Petr Kunášek, Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová, Jan Kordík, Lukáš Bolek, Lukáš Štich, Josef Váně

ZPRAVODAJ ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

 • Symposium České resuscitační rady Resuscitace 2019, 7. června 2019 – David Peřan, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář

DISKUZE, POLEMIKA, NÁZORY

 • Statistika je ošemetná věc: Pracujme s daty opatrně a velmi citlivě je interpretujme – Jan Havlík
 • K příspěvku ing. Havlíka – Ondřej Franěk, Jana Šeblová

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Spolupráce při urgentní péči o osoby s vrozenými poruchami krevního srážení – Jan Blatný, Martin Bohůn
 • 15 let Pelhřimovského podvečera – Tomáš Vaňatka

 

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

DIAGNOSTIC METHODS

 • Usage of Point-of-Care ultrasonography by non-medical personnel in acute medicine – Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek

MEDICAL DEVICES

 • Technological testing of image transmission from scene to Emergency Medical Dispatch – David Peřan, Jaroslav Pekara, Ondřej Franěk, Jakub Plíhal

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • “Doctor, I can’t breathe!” – dyspnoea from the point of view of clinical physiology and how to evaluate the feeling of dyspnea – David Astapenko, Vladimír Černý

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • A pictogram tool as a language barrier solution in cross-border emergency medical service cooperation – Jakub Oliberius, Petr Kunášek, Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová, Jan Kordík, Lukáš Bolek, Lukáš Štich, Josef Váně

CZECH RESUSCITATION COUNCIL NEWSLETTER

 • Czech Resuscitation Council symposium „Resuscitace 2019“, 7th June 2019 – David Peřan, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář

DISCUSSION, OPINION

 • Statistics is a tricky thing: Let’s work with data carefully and interpret it very sensitively – Jan Havlík
 • To Ing. Havlík´s paper – Ondřej Franěk, Jana Šeblová

INFORMATION

 • Multidisciplinary cooperation in emergency care for people with inherited bleeding disorders in the Czech Republic – Jan Blatný, Martin Bohůn
 • 15 years of „Pelhřimovský podvečer“ Congress – Tomáš Vaňatka

 

ABSTRAKTY

 

SAMOSTATNÉ POUŽÍVÁNÍ POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAFIE NELÉKAŘI V OBORECH AKUTNÍ MEDICÍNY

USAGE OF POINT-OF-CARE ULTRASONOGRAPHY BY NON-MEDICAL PERSONNEL IN ACUTE MEDICINE

Roman Škulec, Jitka Callerová, Barbora Pakostová, Tomáš Pařízek

Abstrakt

Přestože bylo doposud diagnostické používání Point-of-Care ultrasonografie doménou lékařů, v poslední době je v oborech akutní medicíny v České republice i ve světě patrný trend k jejímu kvalifikovanému samostatnému používání nelékaři. V tomto článku autoři nabízí literární validity Point-of-Care ultrasonografického vyšetření prováděného nelékaři v různých indikacích a diskusi nad perspektivami této metody v kontextu České republiky.

Klíčová slova: ultrasonografie – sestra – nelékař

Abstract

Although the diagnostic use of Point-of-Care ultrasound has been reserved for physicians so far, there has been identified an effort for its qualified use by intensive and emergency care nurses in the Czech Republic and worldwide as well. In this article, the authors provide a literature review of accuracy of the Point-of-Care ultrasound examination performed by nurses and paramedics in different clinical setting and discuss the perspectives of this method in the Czech Republic.

Key words: ultrasound – nurse – paramedic

 

TESTOVÁNÍ TECHNOLOGIE PRO PŘENOS OBRAZU Z MÍSTA ZÁSAHU NA ZDRAVOTNICKÉ OPERAČNÍ STŘEDISKO

TECHNOLOGICAL TESTING OF IMAGE TRANSMISSION FROM SCENE TO EMERGENCY MEDICAL DISPATCH

David Peřan, Jaroslav Pekara, Ondřej Franěk, Jakub Plíhal

Abstrakt

Úvod: Technologie představuje možnost spojení mezi nositelem inteligentních brýlí se zabudovanou kamerou a pracovištěm vzdáleného pozorovatele.
Metoda: Testování produktu umožňujícím přenos obrazu na zdravotnické operační středisko bylo provedeno v provozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy v průběhu roku 2017. Se zařízením pracovali inspektoři v rámci dokumentace situací s větším počtem zasažených osob. K vyhodnocení byl využit dotazník mezi uživateli.
Výsledky: Dotazník vyplnilo celkem 6 inspektorů, tedy 100 % uživatelů technologie při testování. Cronbach alfa (vnitřní konzistence dotazníku) byla 0,819. Mezi zjištěné technické nedostatky patří mimo jiné nízká kapacita baterie, křehká konstrukce, časté rozpojování kabelu propojující brýle-kabel-telefon a závislost kvality obrazu na rychlosti pohybu nositele brýlí.
Závěr: Zařízení lze doporučit pro provoz na zdravotnických záchranných službách a operačních střediscích po vyřešení technických nedostatků a limitů.

Klíčová slova: telemedicína – přenos obrazu – zdravotnické operační středisko

Abstract

Introduction: Technology represents the possibility of connection between the holder of smart glasses with the built-in camera and the workplace of a remote observer.
Method: Product testing was carried out at the Prague Emergency Medical Services. In the course of 2017, the inspector was involved in the documentation of situations with a greater number of persons affected, with the transmission of the situation to the Emergency Medical Dispatch. A questionnaire between users was used for evaluation.
Results: A total of 6 inspectors completed the questionnaire, i.e. 100 % of users of the technology during testing. Cronbach alpha (internal consistency of the questionnaire) was 0.819. The technical deficiencies identified include, but are not limited to, low battery capacity, fragile design, goggle-cable-phone connection often disrupted, and image quality dependence on the wearer’s speed of movement.
Conclusion: The device can be recommended for operation on emergency medical services and dispatch centres after technical deficiencies and limits have been resolved.

Key words: telemedicine – image transmission – Emergency Medical Dispatching

 

„PANE DOKTORE, NEMOHU DÝCHAT“ – DUŠNOST Z POHLEDU KLINICKÉ FYZIOLOGIE ANEB JAK RACIONÁLNĚ VYHODNOTIT POCIT DUŠNOSTI

“DOCTOR, I CAN’T BREATHE!” – DYSPNOEA FROM THE POINT OF VIEW OF CLINICAL PHYSIOLOGY AND HOW TO EVALUATE THE FEELING OF DYSPNOEA

David Astapenko, Vladimír Černý

Abstrakt

Dušnost a onemocnění dýchacího systému patří k nejčastějším důvodům akutního ošetření jak v terénu, tak na interní ambulanci nebo v ordinaci praktického lékaře. Vzniká kombinací faktorů fyziologických, psychologických, sociálních a environmentálních a může prezentovat stavy lehké povahy až po život ohrožující. V přístupu k dušnému pacientovi musíme integrovat data z anamnézy, fyzikálního vyšetření a paraklinických pomocných vyšetření, přičemž se život ohrožujícími stavy musíme počítat, dokud je spolehlivě nevyloučíme. Článek shrnuje tuto problematiku a je zaměřen na akutní globální respirační insuficienci – její patofyziologii, klinické hodnocení a diferenciální diagnostiku.

Klíčová slova: dušnost – hyperventilace – akutní globální respirační insuficience

Abstract

Dyspnoea and respiratory system diseases are among the most common reasons for acute treatment both in the field and in an internal ambulance or general practitioner’s office. It arises from a combination of physiological, psychological, social and environmental factors and can represent mild to life-threatening states of nature. During the patient assessment, we must integrate the medical history, physical examination, and paraclinical auxiliary examinations, and we must be aware of life-threatening conditions until they are reliably excluded. The article summarizes this topic and focuses on acute global respiratory insufficiency – its pathophysiology, clinical evaluation and differential diagnosis.

Key words: hyperventilation – acute global respiratory insufficiency

 

PIKTOGRAMOVÁ POMŮCKA JAKO ŘEŠENÍ JAZYKOVÉ BARIÉRY V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ZZS

A PICTOGRAM TOOL AS A LANGUAGE BARRIER SOLUTION IN CROSS-BORDER EMERGENCY MEDICAL SERVICE COOPERATION

Jakub Oliberius, Petr Kunášek, Eva Pfefferová, Stanislava Reichertová, Jan Kordík, Lukáš Bolek, Lukáš Štich, Josef Váně

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá problematikou jazykové bariéry v prostředí zdravotnických záchranných služeb a možnostmi jejího překonání. U pracovníků zdravotnických záchranných služeb je komunikace mezi dvěma zdravotníky nesmírně důležitá. Projekt „Koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb“ (dále Projekt č. 30) se zabývá problematikou přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb České republiky a Spolkové republiky Německo. Na projektu jsme spolupracovali v oblasti komunikace. Dle našich poznatků dosud neexistuje vhodná pomůcka pro překonání jazykové bariéry při komunikaci zdravotníků v česko-německém pohraničí. Tento problém jsme se rozhodli řešit vytvořením komunikační pomůcky. Pro maximální využitelnost v přednemocniční neodkladné péči jsme se rozhodli pomůcku vytvořit pomocí kombinace piktogramů a překladů.

Klíčová slova: komunikace – jazyková bariéra – piktogramy – příhraniční oblast – přednemocniční neodkladná péče

Abstract

This article deals with the language barrier issue related to ambulance service and possibilities how to overcome it. However, communication between two medical professionals is crucial. The project: „The concept of coordination and realization of crossborder cooperation among emergency medical service workers“ (further referred to as Project no. 30) deals with cross-border cooperation issues between emergency medical services of the Czech Republic and Germany. We have established cooperation with this project in the field of communication. According to our findings, a suitable tool, that would help to overcome the language barrier in the interaction of medical professionals at the Czech-German border doesn´t exist. Therefore, we have decided to create such a tool to help to solve this problem. We have applied a combination of pictograms and translations for maximal utilisation of this tool in the pre-hospital emergency care.

Key words: communication – language barrier – pictograms – border area – prehospital medical care

 

STATISTIKA JE OŠEMETNÁ VĚC: PRACUJME S DATY OPATRNĚ A VELMI CITLIVĚ JE INTERPRETUJME

STATISTICS IS A TRICKY THING: LET’S WORK WITH DATA CAREFULLY AND INTERPRET IT VERY SENSITIVELY

Jan Havlík

Abstrakt

V prvním letošním čísle časopisu Urgentní medicína byla otevřena diskuse o nadužívání záchranné služby. Na konkrétních datech bylo ukázáno, jak se mění počet výjezdů zdravotnické záchranné služby v jednotlivých věkových skupinách pacientů a to jak v celkových číslech, tak v průměrných meziročních nárůstech. Předložený text ukazuje, jakých nepřesností se díky nesprávnému postupu zpracování dat a ignorování demografického vývoje autoři dopustili a jaký vliv tyto nepřesnosti na interpretaci dat mají. Ve věkové skupině 65+ roste počet výjezdů po očištění o demografický vývoj a ve srovnání s celkovými čísly ve skutečnosti polovičním tempem oproti původně uváděnému dvojnásobnému tempu.

Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba – počet výjezdů – průměrný meziroční nárůst – demografický vývoj

Abstract

The first issue of this year’s Emergency Medicine journal opened a discussion on the overuse of emergency services. The specific data shows how the number of medical emergency interventions in individual age groups of patients changes, both in total numbers and in mean interannual increases. The presented text shows what inaccuracies were caused by incorrect data processing and ignoring demographic trends and what effect these inaccuracies have on the interpretation of the data. In the 65+ age group, the number of interventions adapted to demographic trends and in comparison to the overall values is actually half the overall rate instead of originally reported double overall rate.

Key words: emergency medical service – number of interventions – mean interannual increase – demographic trends

Obsah 3/2019