ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Status epilepticus jako komplikace tupého traumatu lebky u 41leté pacientky: kazuistika – Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl
 • Paradoxní embolie – vzácná příčina končetinové ischémie – kazuistika – Jana Berková, Tomáš Lutonský

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Pulsus paradoxus a jeho význam v přednemocniční péči – David Astapenko, Vladimír Černý

VZDĚLÁVÁNÍ

 • Národní srovnání počtů absolventů a personálních požadavků zdravotnických záchranných služeb po zrušení vyšších odborných zdravotnických škol – David Peřan, Jaroslav Pekara, Radomír Vlk, Marek Slabý, Petr Kolouch
 • Jak na atestaci z urgentní medicíny? – Katarína Veselá, Jana Kubalová, Jana Šeblová

DOPORUČENÉ POSTUPY

 • Návrh jednotné metodiky pro přednemocniční neodkladnou péči během pandemie COVID 19 (SARSCoV- 2) – Eva Smržová, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář, Roman Gřegoř, Jana Kubalová, Ondřej Franěk

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Negativní reverz: obávaná kompetence zdravotnického záchranáře – Nikola Brizgalová, Roman Sýkora, Miloš Kukačka

DISKUZE, POLEMIKA, NÁZORY

 • Urgentní versus intenzivní medicína – průniky a odlišnosti – Roman Škulec
 • Reakce na článek MF Dnes z 22. 11. 2019 „Záchranku už lidé volají i kvůli klíštěti“ – Jiří Knor

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Covid 19

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Status epilepticus as a complication of blunt trauma in 41-year-old patient: a case report – Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl
 • Paradoxical embolism – a rare cause of acute limb ischaemia – a case report – Jana Berková, Tomáš Lutonský

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Pulsus paradoxus and its significance in prehospital care – David Astapenko, Vladimír Černý

EDUCATION

 • National analysis of the number of graduates and demands of employees of the Emergency Medical Services after abolition of higher professional medical schools – David Peřan, Jaroslav Pekara, Radomír Vlk, Marek Slabý, Petr Kolouch
 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Kubalová, Jana Šeblová

GUIDELINES

 • Guidelinea for prehospital emergency care during COVID 19 (SARS-CoV-2) pandemic – Eva Smržová, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář, Roman Gřegoř, Jana Kubalová, Ondřej Franěk

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • „Against medical advice“ (AMA) form: a feared paramedic´s competence – Nikola Brizgalová, Roman Sýkora, Miloš Kukačka

DISCUSSION, OPINION

 • Emergency versus intensive medicine – intersections and differences – Roman Škulec
 • Response on MF Dnes article published on 22th November 2019: EMS is called even for a tick bite nowadays“ – Jiří Knor

INFORMATION

 • Covid 19

ABSTRAKTY

STATUS EPILEPTICUS JAKO KOMPLIKACE TUPÉHO TRAUMATU LEBKY U 41LETÉ PACIENTKY: KAZUISTIKA

STATUS EPILEPTICUS AS A COMPLICATION OF BLUNT TRAUMA IN 41-YEAR-OLD PATIENT: A CASE REPORT

Robin Šín, Radek Tupý, Patrik Christian Cmorej, Lukáš Handl

Abstrakt

Status epilepticus je definován jako přetrvávající nebo opakující se epileptický záchvat v důsledku selhání mechanizmů jeho ukončení. U tonicko-klonických záchvatů byl nově přijat konsenzus, že již po 5 minutách je hodnocený jako epileptický status a že dlouhodobé následky lze očekávat, pokud aktivita trvá déle než 30 minut. Rozvoj epileptického záchvatu lze očekávat až u 3 % pacientů s úrazem hlavy. Pokud dojde k rozvoji epileptického statusu, je pozorována motralita až 25 %. Základem léčby je zajištění průchodnosti dýchacích cest, ventilace a stabilizace krevního oběhu. Lékovou terapii zahajujeme aplikací benzodiazepinů, lékem druhé volby jsou fenytoin, kyselina valproová nebo levetiracetam. Při refrakterním epileptickém statusu se z anestetik používá propofol, následně při nedostatečném efektu kontinuálně fenobarbital. Nutné je vždy cílené laboratorní vyšetření, po úrazu také CT mozku, vhodná je monitorace EEG. V kazuistice představujeme pacientku s rozvojem status epilepticus na urgentním příjmu s odstupem tří hodin od tupého traumatu lebky v domácím prostředí bez prokázané ztráty vědomí ihned po úrazu. Po podání diazepamu a levetiracetamu došlo k úpravě stavu po 25 minutách epileptického statusu a tím k zamezení progresi do refrakterního status epilepticus.

Klíčová slova: status epilepticus – trauma hlavy – benzodiazepiny – levetiracetam – kyselina valproová – urgentní příjem

Abstract

The status epilepticus is being defined as a persistent or recurrent epileptic seizures due to the failure of its terminating mechanisms. In a tonic-clonic seizures, a new consensus has been adopted, that already after 5 minutes it is assessed as the epileptic status and that we may expect long-term sequelae if the activity lasts longer than 30 minutes. Epileptic seizures can develop in up to 3% of patients with head trauma. If the epileptic status develops, the observed mortality reaches up to 25%. The basis of the treatment is the airway management, ventilation and stabilization of blood circulation. The medical therapy is initiated by administration of benzodiazepines, the second choice being phenytoin, valproic acid, or levetiracetam. In refractory epileptic status, propofol is used from anaesthetics. In case of its insufficient effect, it is followed by continuous administration of phenobarbital. It is always necessary to perform targeted laboratory tests, brain CT scan in case of head injury, too, while EEG monitoring is advisable. The case report presents a female patient who developed status epilepticus three hours after a blunt cranial trauma in the home environment without proven loss of consciousness immediately after the injury. Upon administration of diazepam and levetiracetam, after 25 minutes of the epileptic status, the patient´s condition was restored and thus the progression to refractory status epilepticus was prevented.

Key words: status epilepticus – head injury – benzodiazepines – levetiracetam – valproic acid – emergency department

PARADOXNÍ EMBOLIE – VZÁCNÁ PŘÍČINA KONČETINOVÉ ISCHÉMIE – KAZUISTIKA

PARADOXICAL EMBOLISM – A RARE CAUSE OF ACUTE LIMB ISCHAEMIA – A CASE REPORT

Jana Berková, Tomáš Lutonský

Abstrakt

Článek pojednává o vzácné příčině končetinové ischémie, kterou je paradoxní embolie. Paradoxní embolií je označován stav, kdy kvůli přetrvávajícímu defektu v oblasti síní (foramen ovale patens nebo defektu síňového septa) dochází k přestupu trombu ze žilního řečiště do tepenného. Na dvou kazuistikách je demonstrován management pacienta s akutní končetinovou ischémií a paradoxní embolií z pohledu zdravotnické záchranné služby a na urgentním příjmu.

Klíčová slova: paradoxní embolie – akutní končetinová ischémie – iniciální management

Abstract

This paper presents a rare cause of acute limb ischemia, paradoxical embolism. The pararadoxical embolism is defined as a passage of venous thrombus into arterial circulation caused by defect in the cardiac atrium region (patent oval foramen or atrial septal defect). Two case reports of patients with acute limb ischemia and paradoxical embolism are presented as a view of management by emergency medical servis and at the emergency department.

Key words: paradoxical embolism – acute limb ischemia – initial management

PULSUS PARADOXUS A JEHO VÝZNAM V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI

PULSUS PARADOXUS AND ITS SIGNIFICANCE IN PREHOSPITAL CARE

David Astapenko, Vladimír Černý

Abstrakt

Pulsus paradoxus (PP) představuje pokles systolického krevního tlaku při nádechu o více než 10 mmHg. Vzniká patologicky v důsledku alterace fyziologicky se vyskytujících kardiopulmonálních interakcí, které vedou k přechodnému poklesu tepového objemu a tlakové amplitudy (rozdílu mezi systolickým a diastolickým tlakem). PP je snadno zjistitelný fenomén, typický pro řadu patologických stavů (např. srdeční tamponáda, astmatický záchvat, masivní plicní embolie, hypovolemický šok). Změny PP lze orientačně využít i pro hodnocení reakce oběhu na tekutiny. Mimo vlastní palpaci pulzu lze PP objektivizovat na pletyzmografické křivce pulzní oxymetrie.

Klíčová slova: pulzus paradoxus – srdeční tamponáda – astma – hypovolémie

Abstract

Pulsus paradoxus (PP) represents a decrease in systolic blood pressure during inspiration of more than 10 mmHg. It is caused by pathologically altered cardiopulmonary interactions that lead to a transient decrease in stroke volume and pressure wave amplitude (systolic – diastolic pressure difference). PP can be easily examined. It is an important sign of a number of pathological conditions (e.g. cardiac tamponade, severe asthma, massive pulmonary embolism, hypovolemic shock). The dynamics of PP can also be used to monitor response to fluid treatment. In addition to the actual pulse palpation, PP can be objectified on the plethysmographic curve of pulse oximetry.

Key words: pulsus paradoxus – cardiac tamponade – asthma – hypovolemia

NÁRODNÍ SROVNÁNÍ POČTŮ ABSOLVENTŮ A PERSONÁLNÍCH POŽADAVKŮ ZDRAVOTNICKÝCH ZÁCHRANNÝCH SLUŽEB PO ZRUŠENÍ VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ZDRAVOTNICKÝCH ŠKOL

NATIONAL ANALYSIS OF THE NUMBER OF GRADUATES AND DEMANDS OF EMPLOYEES OF THE EMERGENCY MEDICAL SERVICES AFTER ABOLITION OF HIGHER PROFESSIONAL MEDICAL SCHOOLS

Peřan, Jaroslav Pekara, Radomír Vlk, Marek Slabý, Petr Kolouch

Abstrakt

Úvod: Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních přinesla v roce 2017 změnu ve vzdělávání zdravotnických záchranářů. V roce 2021, resp. lednu roku 2022, zanikne obor diplomovaný zdravotnický záchranář vyučovaný na vyšších odborných zdravotnických školách.
Metoda: Analýza počtu absolventů oboru zdravotnické záchranářství na všech vzdělávacích institucích a porovnání s předpokládanými požadavky zdravotnických záchranných služeb na nové zaměstnance.
Výsledky: Vyšší odborné zdravotnické školy ročně absolvuje 280 studentů, vysoké školy potom 196 studentů. Požadavky na pouhou generační obměnu zdravotnických záchranných služeb jsou 68 zaměstnanců ročně.
Závěr: Zrušením vyšších odborných zdravotnických škol dojde bez reakce na situaci k 59 % snížení v počtu absolventů. Reagovat lze zvýšením počtů přijímaných studentů nebo otevřením oborů na dalších institucích.

Klíčová slova: zdravotnické záchranářství – vysoká škola – vyšší odborná zdravotnická škola – zaměstnání

Abstract

Introduction: The amendment to the Act on Non-medical Health Professions brought a change in the education of paramedics in 2017. In 2021, respectively on January 2022, the branch of a qualified paramedic taught at higher professional medical schools ceases to exist.
Method: Analysis of the number of graduates of the paramedic study at all educational institutions and comparison with the presumptions of Emergency Medical Services for new employees was made.
Results: 280 students graduate from higher professional medical schools and 196 students graduate from college each year. The requirement for a mere generational replacement of emergency medical services is 68 employees each year.
Conclusion: The abolition of higher professional medical schools will result, without reaction to the situation, in a 59% reduction in the number of graduates. It is possible to respond by increasing the number of students admitted or by opening this field of study at other institutions.

Key words: paramedics – college – higher professional medical school – employment

NEGATIVNÍ REVERZ: OBÁVANÁ KOMPETENCE ZDRAVOTNICKÉHO ZÁCHRANÁŘE

„AGAINST MEDICAL ADVICE“ (AMA) FORM: A FEARED PARAMEDIC´S COMPETENCE

Nikola Brizgalová, Roman Sýkora, Miloš Kukačka

Abstrakt

Nesouhlas pacienta s poskytnutím zdravotních služeb, negativní reverz (NR), dle aktuálního výkladu zdravotnické legislativy může v rámci poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP) přijmout na místě zásahu zdravotnický záchranář výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci (RZP) i bez účasti lékaře a to do míry a rozsahu svých kompetencí a poskytované péče. Lze tedy předpokládat, že výjezdy indikované pro RZP bez nutnosti eskalace péče (přivolání či konzultace lékaře) jsou kompetencí a tedy i adekvátní situací k přijetí NR. Možnost přijmout NR zdravotnickým záchranářem je na Zdravotnické záchranné službě Karlovarského kraje upravena vnitřním předpisem od roku 2018. Během února roku 2019 bylo provedeno dotazníkové šetření mezi zdravotnickými záchranáři, protože kompetence přijímat NR v této pracovní pozici vyvolávala velkou diskuzi a obavy z odpovědnosti. Výsledky šetření dokladovaly obavy záchranářů zejména v hodnocení způsobilosti pacienta k odmítnutí poskytování zdravotních služeb, písemné formulace textu, rizik a případných následků. Z tohoto důvodu bylo téma NR v PNP zařazeno i do interního školení záchranářů s cílem tyto obavy rozptýlit, vyjasnit rizikové situace a následně zhodnotit znalosti záchranářů v této kompetenci. Po proškolení záchranářů byl správný postup u pacienta a vyplnění NR proveden v souladu s vnitřním předpisem v 73 %. V současnosti se lze domnívat, že tato kompetence je již zdravotnickými záchranáři přijímána, nicméně předkládané výsledky poukazují na nutnost opakovaného a pravidelného proškolení v budoucnosti. Nutné bude nejen měření konkrétní znalosti, ale i subjektivních parametrů a všeobecného přijetí této kompetence záchranáři.

Klíčová slova: kompetence – nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb – negativní reverz – zdravotnický záchranář

Abstract

According to current explanation of health care legislation it is possible for the paramedics taking care of the patient at the scene to let the patient sing out “against medical advice” (AMA) form. Paramedics can do it without participation of medical doctor if the medical advice is within the range of paramedics’ competencies. So it is possible to assume that calls indicated for the paramedic crews that can be completely taken care of by this type of crew without necessity of escalation of prehospital medical care (by calling the doctor to the scene or consulting the care with him/her) are within the paramedics’ competencies and therefore it is adequate to accept signed out AMA form filed in by paramedics. This paramedic competence has been in Karlovy Vary Emergency Medical Service set up by inner document since 2018. This decision brought out discussion and serious concerns within paramedics about their responsibility. Therefore during February 2019 there was released the questionnaire to find out the real extend of worries. The results confirmed paramedics’ concerns especially about their ability to recognize patient’s legal capacity to sign out AMA form, as well as ability to correctly formulate the medical information and describe the risks and possible consequences of patient’s decision of signing out AMA form. Because of these results the topic of “signing out AMA form during paramedic calls” was addressed on the next session of internal paramedic training. Its aim was to dispel the fears, clarify the questions and subsequently evaluate the competencies again. At the end of this session 73% of attendants filled in AMA form correctly and proved overall knowledge compliant with the inner document. In presence it is possible to assume that paramedics have accepted this new competence. Nevertheless the presented results show the need for repetitive educational sessions focused on this topic. The measurement of factual knowledge as well as subjective parameters together with awareness of overall acceptance of this competence in paramedic group of employees is going to be of the most importance.

Key words: competence – refusal of health care – against medical advice (AMA) – paramedic

URGENTNÍ VERSUS INTENZIVNÍ MEDICÍNA – PRŮNIKY A ODLIŠNOSTI

EMERGENCY VERSUS INTENSIVE MEDICINE – INTERSECTIONS AND DIFFERENCES

Roman Škulec

Tento článek je vyžádaným volným přepisem přednášky na téma porovnání urgentní a intenzivní medicíny, kterou autor přednesl na vzdělávacím kurzu České lékařské komory „Urgentní medicína a průniky s ostatními obory“ dne 7. 12. 2019 v Praze. Urgentní a intenzivní medicína jsou obory, které se zabývají péčí o nemocné v akutním stavu. Na první pohled jde o obory téměř podobné, nicméně při detailnějším pohledu je situace složitější. V dalším textu autor diskutuje o podobnostech a odlišnostech urgentní a intenzivní medicíny, přičemž více pozornosti věnuje odlišnostem. Jedná se o subjektivní pohled autora, který se nemusí shodovat s názorem všech zástupců obou odborných komunit.

Obsah 1/2020