ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

URGENTNÍ PŘÍJMY

 • Přímý transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem z dopravního prostředku ZZS na CT zkracuje čas do diagnostiky život ohrožujících poranění – Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková, Tomáš Vymazal

DIAGNOSTICKÉ METODY

 • Kritické hodnocení ultrasonografické diagnostiky pneumotoraxu – Roman Škulec, Tomáš Pařízek, Barbora Pakostová, Marcela Bílská, Vladimír Černý

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Kapnometrie – více než jen údaj o CO2 – David Astapenko, Vladimír Černý

DOPORUČENÉ POSTUPY

 • Koncepce řešení mimořádné události s velkým počtem pacientů s termickým úrazem v České republice – Bohumil Bakalář, Eva Smržová, Robert Zajíček, Marek Brosche, František Duška, David Frejlach, Jaroslava Hejdová, Jiří Knor, Josef Škola, Václav Vobruba

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Možnosti výuky složek Integrovaného záchranného systému na Ústavu soudního lékařství – Jan Frišhons, Adam Strnad, Jan Krajsa
 • Vyloveno v síti aneb tři kazuistiky se společným jmenovatelem EKG – Tomáš Veleta, Ondřej Rennét, Jana Šeblová
 • Jak na atestaci z urgentní medicíny? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Záchrankou kolem světa – výstava modelů sanitek ze 40 zemí světa – Anatolij Truhlář
 • EUSEM 2020 virtuálně – Jana Šeblová
 • Zemřel MUDr. Jan Koutenský – Jiří Knor
 • MUDr. Ilja Deyl – blahopřání k sedmdesátým narozeninám
 • 11. univerzitní běh managementu záchranných služeb pojmenovaný po MUDr. Jiřím Staňovi – Christoph Redelsteiner
 • Simulace jako moderní nástroj výuky zdravotnických profesionálů – František Dolák, Andrea Hudáčková

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

EMERGENCY DEPARTMENTS

 • Direct transport of hemodynamically stable patient with polytrauma from the EMS ambulance to CT shortens the time to diagnostics of life-threatening injuries – Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková, Tomáš Vymazal

DIAGNOSTIC METHODS

 • Critical evaluation of ultrasound diagnostics of pneumothorax – Roman Škulec, Tomáš Pařízek, Barbora Pakostová, Marcela Bílská, Vladimír Černý

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Capnometry – more than just the value of CO2 – David Astapenko, Vladimír Černý

GUIDELINES

 • Approaches to management of multiple victim incident of patients with burn trauma in the Czech Republic – Bohumil Bakalář, Eva Smržová, Robert Zajíček, Marek Brosche, František Duška, David Frejlach, Jaroslava Hejdová, Jiří Knor, Josef Škola, Václav Vobruba

EDUCATION

 • Possibilities of teaching the organizations of the Integrated Rescue System in the Department of forensic medicine – Jan Frišhons, Adam Strnad, Jan Krajsa
 • Fished out from a social media network – three case reports based on ECG – Tomáš Veleta, Ondřej Rennét, Jana Šeblová
 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová

INFORMATION

 • Around the world with EMS – exhibition of ambulance cars´ models from 40 countries – Anatolij Truhlář
 • EUSEM 2020 virtual – Jana Šeblová
 • Jan Koutenský, MD, passed away – Jiří Knor
 • Ilja Deyl, MD – congratulations on 70th anniversary
 • 11th university term of EMS management dedicated to Jiří Staňa, MD – Christoph Redelsteiner
 • Simulation as a modern tool in health care professionals´ education – František Dolák, Andrea Hudáčková

ABSTRAKTY

PŘÍMÝ TRANSPORT HEMODYNAMICKY STABILNÍHO PACIENTA S POLYTRAUMATEM Z DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU ZZS NA CT ZKRACUJE ČAS DO DIAGNOSTIKY ŽIVOT OHROŽUJÍCÍCH PORANĚNÍ

DIRECT TRANSPORT OF HEMODYNAMICALLY STABLE PATIENT WITH POLYTRAUMA FROM THE EMS AMBULANCE TO CT SHORTENS THE TIME TO DIAGNOSTICS OF LIFE-THREATENING INJURIES

Miroslav Durila, Milan Grund, Jan Beroušek, Evžen Beitl, Renata Pipková, Tomáš Vymazal

Abstrakt

Úvod: Dle recentních studií včasná diagnostika život ohrožujících poranění pomocí CT vyšetření u pacientů s polytraumatem může snížit jejich mortalitu. Z tohoto důvodu je důležité hledat způsob, jak zlepšit management příjmu pacienta s polytraumatem, a snížit tak čas od převzetí pacienta do dokončení CT vyšetření. Cílem této studie bylo zjistit, zda transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem přímo z dopravního prostředku ZZS na celotělové CT může statisticky významně zkrátit čas do dokončení CT vyšetření v porovnání se standardním postupem, kdy je pacient převzat od posádky ZZS na oddělení urgentního příjmu.
Metoda: V této studii jsme hodnotili čas do dokončení celotělového CT (čas venózní fáze kontrastního vyšetření) u dvou skupin hemodynamicky stabilních a intubovaných pacientů s polytraumatem. V první skupině byl pacient transportován z dopravního prostředku ZZS (vůz nebo vrtulník) v doprovodu týmu ZZS a nemocničního trauma týmu přímo na CT vyšetření, kde proběhlo předání pacienta. Ve druhé skupině byl pacient transportován na oddělení urgentního příjmu, kde proběhlo převzetí pacienta a následně byl pacient transportován na vyšetření CT v doprovodu nemocničního trauma týmu.
Výsledky: Analyzovali jsme data 62 pacientů. Průměrný čas od převzetí pacienta od posádky ZZS do provedení celotělového CT vyšetření byl v první skupině (21 pacientů) 10± 2,3 minut (min 6, max. 14 minut). Ve druhé skupině (41 pacientů) byl tento čas signifikantně delší 31 ± 12,6 minuty (min 15, max. 59 minut). Tento rozdíl byl statisticky významný (p <0,0001).
Závěr: Transport hemodynamicky stabilního pacienta s polytraumatem přímo na CT vyšetření v doprovodu posádky ZZS a nemocničního trauma týmu zkracuje čas do definitivní diagnostiky potenciálně život ohrožujících poranění.

Klíčová slova: celotělové CT vyšetření – E-FAST – polytrauma

Abstract

Introduction: According to recent studies, early diagnosis of lifethreatening injuries using CT scans in patients with polytrauma can reduce their mortality. For this reason, it is important to look for ways to improve the management of polytrauma patient admission and reduce the time from patient admission to completion of CT scans. The aim of this study was to determine whether the transport of a hemodynamically stable patient with polytrauma directly from an EMS ambulance to a whole-body CT can statistically significantly shorten the time to completion of CT examination compared to the standard procedure where the patient is taken from the paramedic crew to the emergency department.
Method: In this study, we evaluated the time to completion of whole-body CT (time of venous phase of contrast examination) in two groups of hemodynamically stable and intubated patients with polytrauma. In the first group, the patient was transported from the paramedic vehicle (car or helicopter) accompanied by the paramedic team and the hospital trauma team directly to the CT examination, where the patient was handed over. In the second group, the patient was transported to the emergency department, where the patient was taken over and subsequently the patient was transported to a CT examination accompanied by a hospital trauma team.
Results: We analyzed data from 62 patients. The average time from taking the patient from the emergency medical crew to performing a whole-body CT examination in the first group (21 patients) was 10 ± 2.3 minutes (min 6, max 14 minutes). In the second group (41 patients), this time was significantly longer 31 ± 12.6 minutes (min 15, max 59 minutes). This difference was statistically significant (p <0.0001).
Conclusion: Transport of a hemodynamically stable patient with polytrauma directly to the CT examination accompanied by the emergency medical crew and the hospital trauma team shortens the time until the final diagnosis of potentially life-threatening injuries.

Key words: whole body CT examination – E-FAST – polytrauma

KRITICKÉ HODNOCENÍ ULTRASONOGRAFICKÉ DIAGNOSTIKY PNEUMOTORAXU

CRITICAL EVALUATION OF ULTRASOUND DIAGNOSTICS OF PNEUMOTHORAX

Roman Škulec, Tomáš Pařízek, Barbora Pakostová, Marcela Bílská, Vladimír Černý

Abstrakt

Point-of-Care ultrasonografie je v urgentní a intenzivní medicíně považovaná za velmi spolehlivou metodu diagnostiky pneumotoraxu. V poslední době však byla dokumentována řada nálezů, které mohou spolehlivost vyšetření snížit. V článku sumarizujeme kritické hodnocení spolehlivosti jednotlivých ultrasonografických známek pneumotoraxu ve světle recentní literatury a našich zkušeností.

Klíčová slova: ultrasonografie – pneumothorax

Abstract

Point-of-Care ultrasound has been considered a reliable method in the diagnosis of pneumothorax in emergency and intensive care medicine. However, several ultrasound findings which may reduce the reliability of the examination have been documented. In this article, we summarize a critical evaluation of the reliability of separate ultrasonographic signs of pneumothorax in the light of recent literature and our experience.

Key words: ultrasound – pneumothorax

KAPNOMETRIE – VÍCE NEŽ JEN ÚDAJ O CO2

CAPNOMETRY – MORE THAN JUST THE VALUE OF CO2

David Astapenko, Vladimír Černý

Abstrakt

Kapnometrie je jednoduchá, neinvazivní a spolehlivá metoda, která měří hodnotu vydechované koncentrace oxidu uhličitého (EtCO2). Přínosná je nejen samotná absolutní hodnota EtCO2, ale i její grafické znázornění v čase – kapnografická křivka. Kapnometrie poskytuje užitečné informace o kardiopulmonálním aparátu pacienta: adekvátní minutová plicní ventilace, srdeční výdej, obstrukce v dýchacích cestách a míra ventilace mrtvého prostoru. Kapnometrie spolehlivě predikuje polohu tracheální rourky v dýchacích cestách a při kardiopulmonální resuscitaci zvyšuje její účinnost a umožňuje s vysokou mírou pravděpodobnosti odhadnout obnovení spontánní cirkulace v průběhu resuscitace.

Klíčová slova: kapnometrie, umělá plicní ventilace, kardiopulmonální resuscitace

Abstract

Capnometry is a simple, non-invasive and reliable method that provides the value of exhaled carbon dioxide (EtCO2) concentration. Not only the EtCO2 value itself is beneficial, but also its graphical representation over time – the capnographic curve. Capnometry provides useful information about the patient’s cardiopulmonary apparatus: adequate minute lung ventilation, cardiac output, airway obstruction, and dead ventilation. Capnometry further increases the safety of artificial lung ventilation, reliably predicts the position of the endotracheal cannula in the airways and increases the effectiveness of cardiopulmonary resuscitation and allows with a high degree of probability to assess the return of spontaneous circulation during resuscitation.

Key words: capnometry, artificial ventilation, cardiopulmonary resuscitation

MOŽNOSTI VÝUKY SLOŽEK INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU NA ÚSTAVU SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ

POSSIBILITIES OF TEACHING THE ORGANIZATIONS OF THE INTEGRATED RESCUE SYSTEM IN THE DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE

Jan Frišhons, Adam Strnad, Jan Krajsa

Abstrakt

Pitva a demonstrace morfologických nálezů slouží již několik staletí také k získání cenných vědomostí, které se zaryjí většině studentů po zbytek života do paměti. Teoretická výuka, nácvik život zachraňujících úkonů a názorná demonstrace morfologických nálezů na pracovišti soudního lékařství poskytuje studentům nejen z řad složek IZS již několik let ucelený pohled na problematiku některých mechanizmů poranění, život zachraňujících úkonů a náležitosti manipulace s mrtvým tělem. Výuka je koncipována tak, aby byla srozumitelná jak pro studenty se základními vědomostmi z oboru somatologie, tak pro ty, kteří se s tímto oborem dosud nesetkali.

Klíčová slova: demonstrace morfologických nálezů – IZS – výuka – život zachraňující úkony – KPR

Abstract

Autopsies and demonstrations of morphological findings have also been used for centuries to gain valuable knowledge that will be etched in most students‘ memory for the rest of their lives. Theoretical teaching, practice of life-saving procedures and demonstration of morphological findings in forensic medicine has provided students from the IRS for several years with a comprehensive view of some injury mechanisms, life-saving procedures and dead body handling. Teaching is designed to be understandable both for students with basic knowledge of somatology and without previous knowledge/information.

Key words: Demonstration of morphology findings – Integrated Rescue System – education – life-saving procedures – CPR

Obsah 3/2020