ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

PEDIATRIE V URGENTNÍ MEDICÍNĚ

 • Triáž na dětském urgentním příjmu – Jana Šeblová, Lucie Rokošová, Jitka Dissou

DIAGNOSTICKÉ METODY

 • Terminologie a struktura popisu základního POCUS hrudníku – Roman Škulec, David Halata, Dušan Zhoř, Jiří Nový

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Neinvazivní měření arteriálního krevního tlaku – fyziologie, metody, chyby v měření – Roman Škulec, David Astapenko

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Situačné uvedomenie v Záchrannej zdravotnej službe – Martin Sedlár
 • Jak na atestaci z urgentní medicíny? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová
 • Vyloveno v síti aneb o tom lepším z internetu – tentokrát trochu jinak – Jana Šeblová

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Jak těžké je změnit trajektorii pacientů s terminální progresí nevyléčitelného onemocnění v péči záchranné služby? – Marek Uhlíř, David Peřan, Pavla Baťková, Adam Houska, Roman Procházka, Irena Závadová, Martin Loučka

DISKUZE, POLEMIKA, NÁZORY

 • Kam s ním – otázka stále živá – Ondřej Franěk

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR schválilo metodický pokyn pro využívání first responderů v České republice – Tisková zpráva, 10. července 2021 – Anatolij Truhlář, Roman Gřegoř, Marek Slabý
 • Správa z XI. Stredoeurópskeho kongresu UM a MK vo Vyhniach – Táňa Bulíková
 • Nový podcast o urgentní medicíně – Radek Mathauser, Tomáš Veleta, Petr Grenar

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

PAEDIATRICS IN EMERGENCY MEDICINE

 • Triage at Paediatric Emergency Department – Jana Šeblová, Lucie Rokošová, Jitka Dissou

DIAGNOSTIC METHODS

 • Terminology and structure of basic POCUS description of the thorax – Roman Škulec, David Halata, Dušan Zhoř, Jiří Nový

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Blood pressure non-invasive measurement – physiology, methods, mistakes in measurement – Roman Škulec, David Astapenko

EDUCATION

 • Situation awareness in emergency medical services – Martin Sedlár
 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Katarína Veselá, Jana Šeblová, Jana Kubalová
 • Fished out from a social media network, this time in a different way – Jana Šeblová

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • How difficult is changing the trajectory of patients with progression of their life-shortening diseases within the care of emergency medical services? – Marek Uhlíř, David Peřan, Pavla Baťková, Adam Houska, Roman Procházka, Irena Závadová, Martin Loučka

DISCUSSION, OPINION

 • Where with the patient? Still a current question – Ondřej Franěk

INFORMATION

 • Ministry of Health of the Czech Republic approved guidelines for utilization of first responders in CR – A press release, 10th July 2021 – Anatolij Truhlář, Roman Gřegoř, Marek Slabý
 • Information about XI. Central European Congress of Disaster end Emergency Medicine in Vyhne – Táňa Bulíková
 • A new podcast on emergency medicine – Radek Mathauser, Tomáš Veleta, Petr Grenar

ABSTRAKTY

TRIÁŽ NA DĚTSKÉM URGENTNÍM PŘÍJMU

TRIAGE AT PAEDIATRIC EMERGENCY DEPARTMENT

Jana Šeblová, Lucie Rokošová, Jitka Dissou

Abstrakt

Autorky předkládají článek o zavedení systému triáže na Oddělení urgentního příjmu a LSPP dětí FN Motol. V úvodu shrnují problematiku triáže pediatrických pacientů na základě rešerše literárních zdrojů. V praktické části příspěvku seznamují čtenáře se zvoleným systémem třídění a se způsoby a podmínkami jeho zavedení. Třístupňový systém třídění byl zaveden od dubna 2019 po přestavbě a přesunu prostor pohotovostní služby do blízkosti vlastního urgentního příjmu. Na některých vybraných statistických datech z provozu oddělení a na několika kazuistikách pak ukazují význam tohoto postupu pro zvýšení bezpečnosti pacientů a kvality poskytované péče.

Klíčová slova: dětský urgentní příjem – triáž – systémy triáže v pedaitrii – nezpečnost pacientů

Abstract

The authors present a manuscript describing the implementation of a triage system at the Emergency Department for Children at the Motol University Hospital. In the background, they summarize the matter of paediatric triage based on systematic literature search. In the practical part of the manuscript, they present the chosen triage system and its implementation procedures and conditions. In April 2019 after reconstruction and reorganization, which included relocation of an outpatient clinic to the proximity of the Emergency Department, a new three-degree triage system was implemented. The authors show the importance of these changes for patient safety and quality of medical care provision using statistical data on department operations and a few case reports.

Key words: paediatric emergency department – traige – paediatric triage systems – patient safety

TERMINOLOGIE A STRUKTURA POPISU ZÁKLADNÍHO POCUS HRUDNÍKU

TERMINOLOGY AND STRUCTURE OF BASIC POCUS DESCRIPTION OF THE THORAX

Roman Škulec, David Halata, Dušan Zhoř, Jiří Nový

Abstrakt

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) je základní zobrazovací vyšetřovací metodou v urgentní medicíně. Kromě samotného vyšetření je důležitý stručný, ale správný popis zjištěného nálezu. V článku sumarizujeme strukturu a terminologii popisu POCUS pleury, plic a srdce včetně konkrétních příkladů.

Klíčová slova: Point-of-Care ultrasonografie – popis

Abstract

Point-of-Care Ultrasound (POCUS) has become an essential imaging diagnostic method in emergency medicine. In addition to the examination itself, a concise but correct description of the findings is very important. In this article, we summarize the structure and terminology for describing pleural, pulmonary and cardiac POCUS, including specific examples.

Key words: Point-of-Care ultrasound – description

NEINVAZIVNÍ MĚŘENÍ ARTERIÁLNÍHO KREVNÍHO TLAKU – FYZIOLOGIE, METODY, CHYBY V MĚŘENÍ

BLOOD PRESSURE NON-INVASIVE MEASUREMENT – PHYSIOLOGY, METHODS, MISTAKES IN MEASUREMENT

Roman Škulec, David Astapenko

Abstrakt

Krevní tlak je jeden z nejdůležitějších parametrů používaných při akutním ošetření pacienta v kritickém i nekritickém stavu. Nesprávná technika měření může generovat chybu až v desítkách procentech správné hodnoty. V tomto článku přináší autoři přehled fyziologických a metodologických aspektů neinvazivního měření krevního tlaku včetně souhrnu možných chyb v technice měření.

Klíčová slova: krevní tlak – neinvazivní měření – chyby

Abstract

Blood pressure is one of the most important parameters used in the initial management of a patient in both critical and noncritical condition. Incorrect measurement technique can generate measurement errors of up to tens of percent of the correct value. In this article, the authors provide an overview of the physiological and methodological aspects of non-invasive blood pressure measurement, including a summary of possible errors in measurement technique.

Key words: blood pressure – non-invasive measurement – errors

SITUAČNÉ UVEDOMENIE V ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBE

SITUATION AWARENESS IN EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Martin Sedlár

Abstrakt

Situačné uvedomenie – poznanie, čo sa v určitej situácii skutočne deje, čo to znamená a čo sa môže stať – predstavuje jeden z nevyhnutných predpokladov efektívneho a bezpečného výkonu. Cieľom tohto článku je bližšie predstaviť tento koncept v kontexte záchrannej zdravotnej služby. Okrem vymedzenia jednotlivých elementov situačného uvedomenia a jeho ovplyvňujúcich faktorov tu ide o zhrnutie zistení, ktoré poukazujú na dôležitosť situačného uvedomenia a jeho vzťah s rôznymi zručnosťami. Ďalej je poskytnutý aj prehľad spôsobov, ako hodnotiť a trénovať situačné uvedomenie. V neposlednom rade sú formulované odporúčania pre pracovníkov posádok záchrannej zdravotnej služby, ktoré im môžu slúžiť k vytváraniu a udržiavaniu dobrého situačného uvedomenia.

Klíčová slova: situačné uvedomenie – záchranná zdravotná služba – odporúčania

Abstract

Situation awareness – knowing what is happening in an actual situation, what does it mean, and what may happen – represents one of the necessary preconditions of effective and safe performance. This article aims to introduce this concept in the context of emergency medical services. Besides defining individual elements of situation awareness and its influencing factors, the point here is to summarize findings concerning the importance of situation awareness and its relationship with different skills. Furthermore, an overview of ways how to assess and train situation awareness is also provided. Last but not least, recommendations which can help emergency medical services´ team members in developing and maintaining good situation awareness are also stated in the paper.

Key words: situation awareness – emergency medical services – recommendations

JAK TĚŽKÉ JE ZMĚNIT TRAJEKTORII PACIENTŮ S TERMINÁLNÍ PROGRESÍ NEVYLÉČITELNÉHO ONEMOCNĚNÍ V PÉČI ZÁCHRANNÉ SLUŽBY?

HOW DIFFICULT IS CHANGING THE TRAJECTORY OF PATIENTS WITH PROGRESSION OF THEIR LIFE-SHORTENING DISEASES WITHIN THE CARE OF EMERGENCY MEDICAL SERVICES?

Marek Uhlíř, David Peřan, Pavla Baťková, Adam Houska, Roman Procházka, Irena Závadová, Martin Loučka

Abstrakt

Doma by si přálo dožít 80 % obyvatel ČR. Místo toho stejný počet zemře přesně tam, kde nechce: 60 % úmrtí nastává v nemocnicích, 19 % v pobytových sociálních službách. Pro fakt, že se většina očekávatelných úmrtí v kontextu progrese nevyléčitelného onemocnění odehrává na lůžku akutní péče za krátkodobé terminální hospitalizace, přitom neexistuje přijatelné klinické ani ekonomické vysvětlení. Díky zvýšenému zájmu o okolnosti, za jakých se u nás umírá, se v posledních letech přístup k léčbě na konci života mění k lepšímu. Tento kazuistický článek ukazuje na příkladu několika pacientů, jak významnou roli pro trajektorii pacientů na konci života může sehrát rozhodování na úrovni zdravotnického operačního střediska nebo výjezdové skupiny.

Klíčová slova: zdravotnická záchranná služba – zdravotnické operační středisko – paliativní péče – zdravotničtí záchranáři – přednemocniční neodkladná péče

Abstract

Home would be preferred place of end-of-life care for eighty per-cent of the Czech population. However, the reality is quite the opposite: 60 % of deaths occur in hospitals and 19 % in social services institutions. There is neither relevant clinical nor economical explanation for the fact that anticipatable deaths related to life-shortening diseases occur mostly during short-term, terminal acute hospitalization. Following an increased public interest, dying in Czechia is now undergoing a significant change. This case series study shows that clinical decision-making of the medical dispatching and field response units can play a crucial role in endof- life trajectories.

Key words: emergency medical services – medical dispatch center – end-oflife care – palliative care – paramedics – pre-hospital emergency care

Obsah 2/2021