ÚVOD

 • Obsah
 • Úvodní slovo – Jana Šeblová

PŘÍSTROJE A TECHNIKA

 • Využití bezpilotních letadel pro zdravotnickou záchrannou službu – Petr Schmidt, Jaroslav Pekara, David Peřan

FYZIOLOGIE A URGENTNÍ MEDICÍNA

 • Stresové kardiomyopatie – kazuistiky – Marcela Bílská, Roman Škulec, Barbora Stadlerová, Tomáš Pařízek, Michal Kalina, Vladimír Černý, David Astapenko

VZDĚLÁVÁNÍ A ATESTAČNÍ OTÁZKY

 • Jak na atestaci z urgentní medicíny? – Jana Šeblová, Katarína Veselá, Jana Kubalová

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Multikulturní ošetřovatelství se zaměřením na muslimy v neodkladné péči – Michal Kuba, Michala Ághová, Lucie Kubová

INFORMAČNÍ SERVIS

 • XXVII. Dostálovy dny urgentní medicíny 12. – 14. října 2021 – Jana Šeblová
 • Vybraná abstrakta XXVII. Dostálových dnů 2021
 • Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP
 • Zemřel profesor doktor David Williams, bývalý prezident EUSEM – Jana Šeblová

INTRODUCTION

 • Contents
 • Editorial – Jana Šeblová

MEDICAL DEVICES

 • Use of Unmanned Aerial Vehicles for Emergency Medical Services – Petr Schmidt, Jaroslav Pekara, David Peřan

PHYSIOLOGY AND EMERGENCY MEDICINE

 • Stress cardiomyopathy – case reports – Marcela Bílská, Roman Škulec, Barbora Stadlerová, Tomáš Pařízek, Michal Kalina, Vladimír Černý, David Astapenko

EDUCATION

 • How to pass the specialisation exam in emergency medicine? – Jana Šeblová, Katarína Veselá, Jana Kubalová

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • Multicultural nursing with focus on muslims in emergency care – Michal Kuba, Michala Ághová, Lucie Kubová

INFORMATION

 • XXVII. Dostál´s days of emergency medicine 12th to 14th October 2021 – Jana Šeblová
 • Abstracts from XXVII. Dostál´s days 2021
 • News from the Society of Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP
 • Professor David Williams, EUSEM ex-president, died – Jana Šeblová

ABSTRAKTY

VYUŽITÍ BEZPILOTNÍCH LETADEL PRO ZDRAVOTNICKOU ZÁCHRANNOU SLUŽBU

USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES FOR EMERGENCY MEDICAL SERVICES

Petr Schmidt, Jaroslav Pekara, David Peřan

Abstrakt

Úvod: Bezpilotní letadla zažila v posledních letech velmi rychlý rozvoj. Cílem studie bylo analyzovat, jaký je názor na využití bezpilotních letadel pro zdravotnickou záchrannou službu a případně v jakých činnostech u zdravotnické záchranné služby se dají bezpilotní letadla využít.
Metody: Šetření probíhalo pomocí polostrukturovaných rozhovorů. Pro analýzu rozhovorů byly použity principy zakotvené teorie.
Výsledky: Analýzou rozhovorů byly identifikovány 3 tematické okruhy: (1) Zkušenosti ze složek integrovaného záchranného systému (IZS); (2) Pohledy na možné využití – výhody a nevýhody; (3) Rizika a komplikace spjaté s drony.
Závěr: Respondenti obecně zařazení bezpilotních letadel do výbavy zdravotnických záchranných služeb nedoporučili, ale navrhují užší spolupráci v rámci složek IZS, díky které mohou být bezpilotní letouny racionálně využívány všemi složkami.

Klíčová slova: bezpilotní letadlo – dron – integrovaný záchranný systém – přednemocniční neodkladná péče – zdravotnická záchranná služba

Abstract

Introduction: Unmanned Aerial Vehicles has experienced very rapid development in recent years. The aim of the study was to analyse the opinion on the use of unmanned aircraft for the emergency medical services and possibly in what activities they can be used.
Methods: The survey was conducted using semi-structured interviews. The principles of grounded theory were used for the analysis of the interviews.
Results: The analysis of the interviews identified 3 topics: (1) Experience from the integrated rescue system (IRS); (2) Perspectives on possible use – advantages and disadvantages; (3) Risks and complications associated with drones.
Conclusions: Respondents generally did not recommend the inclusion of unmanned aerial vehicles in the equipment of emergency medical services, but suggest closer cooperation within the IRS, thanks to which unmanned aircraft can be used rationally by all organisations of IRS.

Key words: Unmanned Aircraft – Drone – Integrated Rescue System – Prehospital Emergency Care – Emergency Medical Services

STRESOVÉ KARDIOMYOPATIE – KAZUISTIKY

STRESS CARDIOMYOPATHY – CASE REPORTS

Marcela Bílská, Roman Škulec, Barbora Stadlerová, Tomáš Pařízek, Michal Kalina, Vladimír Černý, David Astapenko

Abstrakt

Stresová kardiomyopatie (SKM) je klinický syndrom, při kterém dochází k rozvoji srdeční dysfunkce v reakci na psychický nebo fyzický stres. V urgentní péči může být SKM příčinou rozvoje hypotenze, arytmií nebo akutního srdečního selhání. Důležité je její odlišení od akutního koronárního syndromu. I přes reverzibilitu onemocnění je SKM nebezpečná pro riziko rozvoje závažných komplikací. Léčba je převážně symptomatická. S rozvojem rutinního používání Point-of-Care ultrasonografie v urgentní medicíně lze předpokládat nárůst incidence SKM. V tomto článku autoři prezentují tři kazuistiky SKM s různým typem poškození srdce a shrnující doporučení pro praxi.

Klíčová slova: stresová kardiomyopatie – takotsubo kardiomyopatie – echokardiografie

Abstract

Stress cardiomyopathy (SCM) stands for a clinical syndrome in which cardiac dysfunction develops in response to psychological or physical stress. In the emergency care setting, SCM can lead to the development of hypotension, arrhythmias or acute heart failure. Its distinction from acute coronary syndrome is important. Despite the reversibility of the disease, SCM is dangerous because of the risk of developing serious complications. Treatment is predominantly supportive. Due to routine use of Point-of-Care ultrasonography in emergency medicine, an increase in the incidence of SCM can be expected. In this article, the authors present three case reports of SKM with different types of cardiac damage and summarize recommendations for practice.

Key words: stress cardiomyopathy – takotsubo cardiomyopathy – echocardiography

MULTIKULTURNÍ OŠETŘOVATELSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA MUSLIMY V NEODKLADNÉ PÉČI

MULTICULTURAL NURSING WITH FOCUS ON MUSLIMS IN EMERGENCY CARE

Michal Kuba, Michala Ághová, Lucie Kubová

Abstrakt

Tématem tohoto článku je multikulturní ošetřovatelství se zaměřením na muslimy v neodkladné péči. V úvodu článku vysvětlujeme pojem multikulturní ošetřovatelství. Hlavní teoretická část se zaměřuje na islám jako náboženství a specifika pacientů muslimského vyznání, která mají vliv na úroveň neodkladné péče. Průzkumná část tohoto článku byla řešena formou dotazníkového šetření se zaměřením na znalosti a zkušenosti zdravotnického personálu v rámci multikulturního ošetřovatelství u pacientů muslimského vyznání. V této části jsme vyhodnotili výsledky 100 respondentů pracujících na odděleních urgentního příjmu a zdravotnické záchranné služby. Na základě výsledků byl vytvořen edukační materiál pro zdravotnický personál, který slouží jako návod pro další zdravotníky.

Klíčová slova: multikulturní ošetřovatelství – islám – muslimové – specifika – neodkladná péče

Abstract

The topic of the article is multicultural nursing, focused on Muslims in emergency care. The introduction of the article explains the concept of multicultural nursing. The main theoretical part focuses on the Islam as a religion and on the specifics of patients of the Muslim faith, which affect the level of emergency care. The exploratory part of the article was conducted in the form of a questionnaire survey, where we focused on knowledge and experiences of medical staff within multicultural nursing in patients of the Muslim faith. In this part we evaluated the results of 100 respondents working in the emergency department and emergency medical service. Based on the results we created educational material for medical staff.

Key words: multicultural nursing – Islam – Muslims – specifics – emergency care

Obsah 3/2021