ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

Zdravotnické záchranné služby v České republice – fakta a čísla

Marek Slabý

Abstrakt

Zdravotnické záchranné služby (ZZS) jsou nedílnou součástí zdravotního systému ČR a mají jednoznačně stanovenou roli v komplexu poskytovaných zdravotních služeb jako jasně definovaný poskytovatel přednemocniční neodkladné péče. ZZS plní významnou úlohu ve zdravotní a bezpečnostní politice státu, ale mají nezastupitelnou roli i v systému krajského zdravotnictví. Jejich činnost je upravena zákonem 374/2011 Sb. a navazující vyhlášky zajišťují organizační jednotu reakce na tísňové výzvy i vybavení a personální požadavky. Na financování ZZS se podílí kraje, zdravotní pojišťovny a příspěvkem na krizovou připravenost i stát. Organizace systému přednemocniční péče v ČR je na vysoké úrovni a zajišťuje jak každodenní zdravotní péči (více než 1 milión tísňových výzev v ČR ročně), tak i připravenost na řešení mimořádných událostí. ZZS je jednou ze tří základních složek Integrovaného záchranného systému (IZS).

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Srovnání efektivity péče poskytované výjezdovými skupinami výjezdovými skupinami s lékařem a bez lékaře u nemocných s akutním koronárním syndromem s elevacemi ST úseku

Libor Seneta, Jiří Mašek, Anatolij Truhlář

Abstrakt

Úvod: Správný postup u pacientů s akutním infarktem myokardu s ST elevacemi (STEMI) v přednemocniční neodkladné péči (PNP) zkracuje čas do provedení perkutánní koronární intervence (PCI) a minimalizuje následky onemocnění. PNP může být v České republice poskytována zdravotnickými pracovníky s rozdílnou kvalifikací a kompetencemi.

Cíl práce: Srovnání efektivity PNP poskytované pacientům se STEMI výjezdovými skupinami s přítomností a bez přítomnosti lékaře.

Metoda: Retrospektivní analýza dat konsekutivních pacientů se STEMI z let 2011 až 2013. Sledovanými kvalitativními parametry byly indikace k přímému transportu k PCI, zahájení medikamentózní léčby v PNP a přežití do přijetí v nemocnici při výskytu náhlé zástavy oběhu (NZO).
Výsledky: Ze 625 pacientů se STEMI lékaři ošetřili 385 (61,6 %) a výjezdové skupiny bez lékaře 240 (38,4 %) pacientů. Z lékařské skupiny bylo 354 (92,0 %) nemocných směřováno primárně k PCI, v nelékařské skupině 217 (90,4 %, P = 0,507). Antiagregační a antikoagulační léčba byla zahájena u 373 (96,9 %) pacientů v lékařské skupině a v nelékařské skupině u 225 (93,8 %, P = 0,061). Incidence NZO byla u nemocných směřovaných primárně k PCI 3,3 %. V lékařské skupině bylo resuscitováno 14 nemocných, z nichž 11 přežilo do předání v nemocnici, v nelékařské skupině přežili 4 nemocní z 5 resuscitovaných.

Závěr: Ve vybraných parametrech hodnocení přednemocniční léčby pacientů se STEMI nebyla prokázána horší kvalita poskytnuté péče výjezdovými skupinami bez přítomnosti lékaře.

Ako resuscitujeme II

Gabriel Tomko

Abstrakt

Súťaž záchranárov RESCUE LESNICA má dlhoročnú tradíciu, je obľubená a navštevovaná medzi záchranármi. Autor príspevku ponúka čitateľom analýzu z II. ročníka Majstrovstiev Slovenska v kardiopulmonálnej resuscitácie. Ide o súťaž dvojíc v zložení študent, vodič – záchranár, záchranár, operátor, lekár. Hodnotená je 10 minútová KPR s umelou pľúcnou ventiláciou pomocou ambuvaku. Cieľom je overiť optimálnosť KPR vykonávanej zdravotníckym personálom pracujúcim v prednemocničnej urgentnej zdravotnej starostlivosti. Jednotlivé hodnotené kroky sú spracované v tabuľkách a grafoch, ktoré sú v druhej časti porovnávané s uplynulými ročníkmi majstrovstiev. Tak ako prvý, aj druhý ročník ukázal značné rozdiely medzi jednotlivými posádkami.

Invazivní meningokoková onemocnění – úvodní diagnostika, léčba a transport pacientů

Roman Sviták

Abstrakt

V předloženém dokumentu jsou uvedeny hlavní zásady pro úvodní diagnostiku, léčbu a transport pacientů, u nichž je vysloveno podezření na invazivní meningokokové onemocnění (IMO). Vychází ze standardu pro přednemocniční péči, ve kterém byla definována úloha zdravotnické záchranné služby (ZZS), zejména výjezdových skupin rychlé lékařské pomoci (RLP). Vzhledem k vysoké mortalitě onemocnění je role zdravotníků v přednemocniční péči klíčová.

     ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

Komunikace s psychotickým pacientem v přednemocniční péči

Anna Palánová, Tibor A. Brečka

Abstrakt

Článek se zabývá komunikací s psychotickým pacientem v přednemocniční péči. V úvodu shrnuje důležité poznatky z psychologie komunikace, zejména pak důležitá doporučení pro verbální a nonverbální komunikaci zvyšující bezpečnost pracovníka v přednemocniční péči. Přináší závěry z kvalitativní analýzy případových studií se zdravotnickými záchranáři, kteří mají zkušenost s pacienty s požadovanou diagnózou, tj. F20 – F29 dle MKN-10. V závěru přináší další doporučení pro komunikace s psychotickým pacientem zejména v přednemocniční péči.

     INFORMAČNÍ SERVIS

Profesor William Gunn – významné životní jubileum

Leo Klein

Zprávy z výboru ČLS JEP – Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof za rok 2015

Jana Šeblová

Výroční zpráva Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků za rok 2015

Jiří Kodet, David Peřan

Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity uspořádá mezinárodní kongres
o ošetřovatelství

Obsah 1/2016