ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI

Plošné zavedení přednemocniční ultrasonografie do praxe zdravotnické záchranné služby středočeského kraje

Zdeněk Tlustý, Martina Perná, Roman Škulec

Abstrakt

Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje plošně zavedla do praxe přenosné ultrasonografické přístroje pro použití v přednemocniční péči. Použité přístroje jsou kompaktní sonografy GE-VScan s duální sektorovou/lineární sondou. Ultrasonografy byly rozmístěny na okresní střediska ZZS. Práce popisuje systém proškolení, možnosti použití v terénní praxi ZZS při diagnostice i terapeutických úkonech. Pro praxi se používají modifikované emergentní protokoly FATE, FEEL, BLUE, FAST. Po vstupním proškolení kurzem poskytovaným ZZS autor pokračoval v individuální přípravě a výcviku v nemocnici pod dozorem klinického specialisty a následně provedl během 3,5 měsíce 16 ultrasonografických vyšetření v přednemocniční péči. 5x došlo na základě vyšetření ke změně terapeutické rozvahy, 1x k zajištění periferního žilního vstupu v obtížném terénu.

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Řízená reperfuze s cílem snížit ischemicko-reperfuzní poškození u pacientů se STEMI transportovanými k perkutánní koronární intervenci

Francis Mencl

Abstrakt

Řízená reperfuze s cílem snížit ischemicko-reperfuzní posškození, kdy se pomocí manžety tonometru vyvolá ischemie tkání vzdálených od myokardu u pacientů se STEMI směrovanými k reperfuzní léčbě, snižuje morbiditu a mortalitu. Je to jednoduchá technika proveditelná jak v sanitním voze tak na urgentním příjmu, zatímco je pacient připravován k perkutánní koronární intervenci; snižuje riziko akutního poškození ledvin, signifikantně snižuje rozsah poškození myokardu při infarktu a snižuje riziko srdečního selhání a dysrytmií během intervence i po ní. Tyto účinky přetrvávají ještě delší dobu po zákroku a u pacientů je nižší pravděpodobnost další koronární nebo mozkové příhody v následujících měsících až letech. Kromě snížené mortality a lepší kvality života přináší metoda i měřitelné snížení nákladů vynaložených na zdravotní péči.

Anafylaxe v kontextu evidence based medicine

Patrik Christian Cmorej, Jaroslav Pekara, Robert Babeľa, Alexandra Mamová, Marcel Nesvadba, Oto Slowik

Abstrakt

Anafylaxe je vystupňovaná alergická reakce, která vede k bezprostřednímu ohrožení života. V současné době je publikováno mnoho nových poznatků z oblasti epidemiologie, patofyziologie, rizikových faktorů a léčby anafylaxe. Klíčovým atributem v managementu anafylaxe nadále zůstává včasná intramuskulární aplikace adrenalinu. Článek poskytuje přehled publikovaných výsledků v oblastech epidemiologie, patofyziologie, rizikových faktorů, laboratorní diagnostiky a léčby anafylaxe v letech 2014 a 2015.

Doporučení k rozmístění antidot, antisér a antitoxinů v síti poskytovatelů zdravotní péče

Jana Šeblová, Sergej Zacharov, Hana Makovcová, Daniela Pelclová

Abstrakt

Cílem tohoto doporučení je definovat účelné rozmístění antidot, antisér a antitoxinů podle stratifikace poskytovatelů zdravotní péče a též s ohledem na klinický průběh a závažnost otravy tak, aby byly zajištěny včasná adekvátní terapie a optimální využití léčivých přípravků z hlediska jejich dostupnosti a ceny.

     ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

Účinky syndromu vyhoření na pracovníky integrovaného záchranného systému

Denisa Ralbovská, Rebeka Ralbovská

Abstrakt

Obsahem příspěvku je problematika syndromu vyhoření u pracovníků Integrovaného záchranného systému. Téma je aktuální vzhledem k náročnosti práce, zejména pak z psychické zátěže, která tyto pracovníky postihuje. Teoretická část obsahuje poznatky a informace, které byly načerpány z dostupné odborné literatury a je zde definován syndrom vyhoření a jeho příznaky. Na teoretickou část navazuje výzkumná část. Cílem je přinést ucelený náhled na problematiku syndromu vyhoření u členů Integrovaného záchranného systému. Výzkum je vytvořený na základě vyplněných anonymních dotazníků, které byly distribuované mezi 288 respondenty. Získaná data jsou v empirické části zpracována ve formě tabulek a grafů. V závěru jsou shrnuty výsledky a uvedeny doporučení na minimalizaci negativních dopadů na členy Integrovaného záchranného systému.

     INFORMAČNÍ SERVIS

20. ročník Rallye Rejvíz je za nami

Zdeněk Tlustý

EMS 2016 Copenhagen 30. 5. – 1. 6. 2016 aneb „It takes a system to save a life“

Jana Šeblová

Recenze knihy “Kompendium medicíny katastrof”

Josef Štorek

Obsah 2/2016