ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

 • Možný přístup k hodnocení připravenosti zdravotnické záchranné služby na mimořádné události – Irena Švarcová, Josef Navrátil
 • Znalosti členů výjezdových skupin v činnostech zdravotnické složky v místě mimořádné události s hromadným postižením osob – Robin Šín, Luděk Hejkal

VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI

 • Vliv využití e-learnigových textů na znalosti postupů kardiopulmonální resuscitace u nelékařských zdravotnických pracovníků – Jana Heczková, Alan Bulava
 • Vyšetření pacienta postupem ABCDE – David Peřan, Radek Mathauser, Jiří Kodet

ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

 • Infuzní terapie v přednemocniční neodkladné péči ve 21. století v České republice – Jaroslav Pekara, David Peřan

ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

 • Kvalita života pacientů po kardiopulmonální resuscitaci – Michal Podzimek, Eva Pfefferová
 • Psychosociální rozhraní integrovaného záchranného systému na místě zásahu – Bohumila Baštecká

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP – Jana Šeblová
 • Výroční zpráva Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků SUMMK ČLS JEP – Jiří Kodet, David Peřan 5

 

INTRODUCTION

 • Editorial – Jana Šeblová
 • Contents

CONCEPTION, MANAGEMENT, ORGANIZATION

 • A possible approach of evaluation of EMS crisis preparedness for mass casualties – Irena Švarcová, Josef Navrátil
 • Knowledge of Emergency Medical Service members about activities on scene of emergency situation with dozens affected persons – Robin Šín, Luděk Hejkal

EDUCATION, EXPERIENCE

 • Influence of e-learning texts on nurses´ knowledge of cardiopulmonary resuscitation – Jana Heczková, Alan Bulava
 • Patient assessment using ABCDE approach – David Peřan, Radek Mathauser, Jiří Kodet

CLINICAL TOPICS AND RESEARCH

 • Fluid resuscitation in prehospital emergency care in the 21st century in the Czech Republic – Jaroslav Pekara, David Peřan

ETHICS, PSYCHOLOGY, LAW

 • The quality of life in patients after cardiopulmonary resuscitation – Michal Podzimek, Eva Pfefferová
 • Psychosocial interface of integrated rescue system on scene of incident – Bohumila Baštecká

INFORMATION

 • News from Society for Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP – Jana Šeblová
 • 2016 Report on Non-physician section of Society for Emergency and Disaster Medicine – Jiří Kodet, David Peřan

 

ABSTRAKTY:

 

MOŽNÝ PŘÍSTUP K HODNOCENÍ PŘIPRAVENOSTI ZDRAVOTNICKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY NA MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

IRENA ŠVARCOVÁ, JOSEF NAVRÁTIL

Abstrakt

Po zvládnutí a vyhodnocení mimořádné události se ex post projeví aktuální úroveň připravenosti zasahujících složek integrova­ného záchranného systému. Jednotlivé disproporce v činnostech jsou následně odstraňovány, například formou aktualizace kri­zové dokumentace. Vzhledem k činnostem, které poskytuje zdravotnická záchranná služba, majícím přímý dopad na záchranu života a zdraví osob, je nutné eliminovat tyto disproporce v co největší míře ex ante. Vystává potřeba najít mechanismy, postupy, případně kritéria, které umožní hodnotit úroveň připravenosti zdravotnické záchranné služby před vznikem mimořádné události. V příspěvku je proto pozornost zaměřena na pracoviště krizové připravenosti, které plní významnou úlohu při přípravě ZZS také na zvládání MU. Jsou navržena hodnotící kritéria a indikátory, které je možné využít pro hodnocení připravenosti uvedeného pracoviště.

Klíčová slova: Zdravotnická záchranná služba – mimořádná událost – krizová připravenost – pracoviště krizové připravenosti – kritéria – indikátory

Abstract

A possible approach of evaluation of EMS crisis preparedness for mass casualties

The current level of preparedness of the Integrated Rescue System intervening components becomes evident after the management and evaluation of a mass casualty incident. Individual disproportions in the actions taken are subsequently eliminated, e.g. in the form of updating the emergency documentation. In view of the activities provided by the Emergency Medical Services, which have a direct effect on saving lives and health of people, it is necessary to eliminate these disproportions to the largest extent possible before an emergency event occurs. It is very important to find mechanisms, procedures or, if needed, criteria that will enable the assessment of the preparedness level of the Emergency Medical Services before the occurrence of a mass casualty incident. This paper is, therefore, focused on the emergency preparedness units that play an important role in the training of the Emergency Medical Services to deal with mass casualty incidents. The paper proposes evaluation criteria and indicators that can be used for assessing preparedness within the Emergency Medical Services.

Key words: Emergency medical services – mass casualty incident – emergency preparedness – emergency preparedness unit – criteria – indicators

 

ZNALOSTI ČLENŮ VÝJEZDOVÝCH SKUPIN V ČINNOSTECH ZDRAVOTNICKÉ SLOŽKY V MÍSTĚ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI S HROMADNÝM POSTIŽENÍM OSOB

ROBIN ŠÍN, LUDĚK HEJKAL

Abstrakt

Mimořádná událost s hromadným postižením osob je vždy událostí ovlivňující provoz zdravotnické záchranné služby a samo­zřejmě i přímo zatěžující operátory zdravotnického operačního střediska a členy výjezdových skupin, kteří se podílejí na prová­dění záchranných prací v místě události. Pro správnou aplikaci postupů zdravotnické složky v místě mimořádné události s hro­madným postižením osob je nutné dobře znát související předpisy, především traumatologický plán poskytovatele zdravotnické záchranné služby, související typovou činnosti pro společný zásah složek integrovaného záchranného systému a celostátně plat­né odborné doporučené postupy. Pro zjištění znalostí členů výjezdových skupin byl vypracován dotazník, který byl následně distribuován na pracovištích poskytovatelů zdravotnické záchranné služby. Celkem bylo distribuováno 300 dotazníků, z nich se 215 vrátilo vyplněných. Z výsledků lze dovodit, že členové výjezdových skupin nemají stále zažité především postupy správného třídění a s tím souvisejícího použití standardizované identifikační a třídící karty. Výrazné obtíže lze pozorovat například u použí­vání třídících kategorií I., II.a, II.b, a to včetně jejich možného kombinování.

Klíčová slova: mimořádná událost – hromadné postižení osob – zdravotnická složka – START – identifikační a třídící karta

Abstract

Knowledge of Emergency Medical Service members about activities on scene of emergency situation with dozens affected persons

Emergency situation with dozens affected persons is always an event which has an impact on activities of Emergency Medical Services and also directly burdens medical dispatchers and members of the EMS teams involved in rescue operations on scene of multiple victim accident. Knowledge of related legislation, particularly the disaster plan of Emergency Medical Services provider, related type activities for the joint interventions of the Integrated Rescue System and valid nationwide guidelines are needed for the correct application of health care providers´ operations on scene of an emergency situation with mass casualty. A questionnaire was drawn up in order to determine the knowledge of EMS team members, and later it was distributed to Emergency Medical Services providers´ bases. Overall a 300 questionnaires were distributed, of which 215 were returned completed. Results of the questionnaire showed, that EMS team members are not used to deal with the primarily processes of adequate triage and also with the related use of standardized identification and triage tags. Significant problems with using the classification categories I., II.a, II.b, including their possible combinations were found.

Key words: emergency situation – mass casualties – medical service – START – identification and triage tag

 

VLIV VYUŽITÍ E-LEARNIGOVÝCH TEXTŮ NA ZNALOSTI POSTUPŮ KARDIO-PULMONÁLNÍ RESUSCITACE U NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

JANA HECZKOVÁ, ALAN BULAVA

Abstrakt

Úvod: Ačkoli u srdečních zástav ve zdravotnickém zařízení je naděje na přežití zhruba dvojnásobná ve srovnání se srdeční zá­stavou mimo nemocnici, jedná se o stav s velmi vysokou mortalitou. Prvním krokem v procesu předcházení těchto událostí je pravidelné vzdělávání zaměstnanců a jeho opakování minimálně po 1 až 2 letech. Cílem provedené studie bylo analyzovat vliv využití e-learningových opor na znalosti postupů kardiopulmonální resuscitace (KPR).

Metody: Pro hodnocení efektivity e-learningové přípravy zařazené před kurzem vedeným lektorem byly využity výsledky vědo­mostních testů provedených před (n=122) a po zařazení e-learningové přípravy (n=1086) do pravidelného vzdělávání nelékař­ských zdravotnických pracovníků v oblasti KPR. Hlavní skupinu testovaných tvořily sestry.

Výsledky: V testech dosahovaly nejvyššího hodnocení sestry pracovišť intenzivní péče (IP), následovány sestrami standardních oddělení (SO). U obou skupin je pak patrné významné zlepšení znalostí po zařazení e-learningové přípravy (p < 0,001). Mimo to obě skupiny sester dosahovaly v testech po změně ve způsobu vzdělávání lepších výsledků než ostatní nelékařští pracovníci (NL) a pomocný zdravotnický personál (PZP). NL však dosahovali vyšší úspěšnosti v porovnání se skupinami sester testovanými před změnou vzdělávání. Obdobný výsledek byl zaznamenán i v hodnocení znalostí PZP.

Závěr: Analýza výsledků vzdělávacích testů prokázala pozitivní vliv e-learningové přípravy na kognitivní znalosti zdravotnic­kých pracovníků před následnou praktickou výukou vedenou lektorem. Pro posouzení vlivu e-learningové přípravy na retenci znalosti v době do opakování kurzu, stejně jako na schopnost využití těchto znalostí během nácviku praktických dovedností a schopnost využití těchto znalostí v reálné praxi však bude zapotřebí dalšího výzkumného šetření.

Klíčová slova: Vzdělávání v KPR – e-learning – testování znalostí

Abstract

Influence of e-learning texts on nurses´ knowledge of cardiopulmonary resuscitation

Introduction: Although the chance for survival of in-hospital cardiac arrest is roughly double compared to out-of-hospital cardiac arrest, the mortality rate is still very high. First step in preventing such an event in healthcare facility is staff education, which should be repeated every 1–2 years. The aim of our study was to analyse impact of pre-course e-learning on cognitive knowledge related to providing cardio pulmonary resuscitation (CPR).

Methods: To evaluate the impact of e-learning implemented prior to instructor-led CPR courses, the results of knowledge tests conducted before (n=122) and after (n=1086) e-learning were used among the group of non-medical healthcare workers in university hospital. The main tested group were nurses.

Results: Nurses working in intensive care units (ICU), followed by nurses working in the regular ward (RW), achieved the highest score in tests conducted prior as well as after the change in pre-course learning. There was also significant improvement in knowledge after implementing e-learning (p < 0.001). Both ICU and RW nurses tested after the change achieved higher score then other non-medical (NM) and auxiliary staff (AU). However, if compared to nurses tested prior the change, NM staff achieved higher results then RW nurses as well as ICU nurses. Similarly, AU staff tested after e-learning education achieved better score when compared to nurses tested before e-learning education.

Conclusion: Our results demonstrated positive impact of e-learning on cognitive knowledge prior subsequent instructor-led training. However, the impact on retention of knowledge as well as the impact on ability to use this knowledge in real practice will require further research.

Key words: CPR courses – e-learning – cognitive knowledge – pre-course learning

 

VYŠETŘENÍ PACIENTA POSTUPEM ABCDE

DAVID PEŘAN, RADEK MATHAUSER, JIŘÍ KODET

Abstrakt

Vyšetření pacienta je základní dovedností všech zdravotnických pracovníků. V kurzu Advanced Life Support (ALS) je prakticky používán standardizovaný postup ABCDE (ABCDE approach) primárně zaměřený na klíčové oblasti přežití. Vzhledem k systé­movému řešení je tento postup vhodný také pro strukturovaný zápis do zdravotnické dokumentace. Článek přináší základní seznámení s filosofií, obsahem a významem ABCDE přístupu.

Klíčová slova: základní vyšetření – postup ABCDE – kurz ALS Provider

Abstract

Patient assessment using ABCDE approach

Patient assessment is one of the basic skills which are used by all health care professionals. The Advanced Life Support Provider (ALS) Course teaches a standardized approach – the ABCDE, which is focused on the life threatening problems first. Through standardization of this approach it is useful as a protocol for writing a patient report, as well. This article brings the philosophy, content, meaning and importance of the ABCDE approach.

Key words: patient assessment – ABCDE approach – ALS Provider Course

 

INFUZNÍ TERAPIE V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI VE 21. STOLETÍ V ČESKÉ REPUBLICE

JAROSLAV PEKARA, DAVID PEŘAN

Abstrakt

Článek popisuje průzkum mezi Zdravotnickými záchrannými službami v ČR z hlediska použití krystaloidních a koloidních rozto­ků. Jako metodu průzkumu jsme použili smíšený design – průzkumné dotazníkové šetření mezi jednotlivými ZZS v ČR doplněné o rozhovory s 50 zdravotnickými záchranáři (ZZ) z celé ČR. Komparace probíhala v souladu s doporučeními k tekutinové resusci­taci (Doporučení pro Život ohrožující krvácení, Guidelines NICE, European Guidelines for Management of Bleeding). Z hlavních výsledků vyplynulo, že 7 ZZS odebírá 5 a více infuzních roztoků, pouze 2 ZZS v ČR nepoužívají koloidní roztoky, a že tři různé balancované krystaloidní roztoky jsou zastoupeny u 11 ZZS v ČR. Z hlediska kvalitativní studie jsme nalezli nedostatky v teku­tinové resuscitaci u prosté hypovolémie a u léčby popálenin. Výstupem článku je návrh pro vybavení vozidel ZZS nezbytnými infuzními roztoky v ČR.

Klíčová slova: Hypovolémie – Infuzní roztok – Balancované roztoky – Zdravotnický záchranář

Abstract

Fluid resuscitation in prehospital emergency care in the 21st century in the Czech Republic

This article describes a research between Emergency Medical Services (EMS) in the Czech Republic from the point of using in­fusion therapy in the emergency medicine. In the methodology we used a mixed design (a qualitative questionnaire research between EMS in the Czech Republic and qualitative interviews with 50 paramedics from whole Czech Republic). The comparison was performed in compliance with guidelines of fluid resuscitation (Czech guidelines for management of critical bleeding, Guide­lines NICE, European Guidelines for Management of Bleeding). The main results are: 7 EMS in the Czech Republic subscribes 5 and more infusions, only 2 EMS do not use colloid infusions and 11 EMS use balanced infusions. From the point of qualitative research we found out shortages in fluid resuscitation of hypovolemia and burns. The main outcome of this article is a recommendation about equipment of infusions for EMS in the Czech Republic.

Key words: Hypovolemia – Infusion – Balanced solutions – Paramedic

 

KVALITA ŽIVOTA PACIENTŮ PO KARDIOPULMONÁLNÍ RESUSCITACI

MICHAL PODZIMEK, EVA PFEFFEROVÁ

Abstrakt

Tento příspěvek se zabývá problematikou hodnocení kvality života u pacientů po kardiopulmonální resuscitaci, kteří prodělali náhlou zástavu oběhu v mimonemocničním prostředí v plzeňském kraji. Kromě základních informací týkajících se neodkladné resuscitace, se v článku věnujeme především vymezení kvality života a metodám jejího měření. Ve výzkumné části jsme u dvou pacientů po kardiopulmonální resuscitaci, pomocí kazuistik, zjišťovali specifika přednemocniční a nemocniční neodkladné péče. Pomocí rozhovorů a dotazníkového šetření jsme zkoumali kvalitu života u těchto dvou vybraných pacientů v kontextu jejich fyzických, psychických a sociálních potřeb.

Klíčová slova: náhlá zástava oběhu – kardiopulmonální resuscitace – přednemocniční neodkladná péče – nemocniční neod­kladná péče – kvalita života

Abstract

The quality of life in patients after cardiopulmonary resuscitation

Intent of this article was to objectively describe the issue of quality of life in patients after cardiopulmonary resuscitation who experienced out-of-hospital cardiac arrest in Pilsen district, Czech republic. Main purpose of theoretical section is to define quality of life and methods of its measurement. In the practical part, we used case studies to investigate the specifics of prehospital and hospital emergency care of two patients after cardiopulmonary resuscitation. Using interviews and questionnaires, we examined the quality of life in these two patients in the context of their physical, psychological and social needs.

Key words: cardiac arrest – cardiopulmonary resuscitation – prehospital emergency care – hospital emergency care – quality of life

 

PSYCHOSOCIÁLNÍ ROZHRANÍ INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU NA MÍSTĚ ZÁSAHU

BOHUMILA BAŠTECKÁ

Abstrakt

Integrovaný záchranný systém má jako každý systém svoje hranice (pomezí či rozhraní), kde se dotýká jiných systémů. Článek se zaměřuje na psychosociální rozhraní mezi IZS garantovaným státem a mezi „laickou veřejností“ na místě zásahu. Využívá kontextů první psychické pomoci a černého humoru pro ilustraci jeho úskalí. Rozhraní popisuje též pohledem záchranářky, která se ze zachraňující osoby a krizové interventky stala osobou událostí přímo zasaženou.

Klíčová slova: sdílená zasaženost – soucit – první psychická pomoc – černý humor – rozhodování v situaci nejistoty – veřejnost při mimořádných událostech

Abstract

Psychosocial interface of integrated rescue system on scene of incident

Integrated rescue system – as every other system – has its borders (boundary, interface). The article aims at the psychosocial interface between the state-guaranteed integrated rescue system and the “lay public” system in the place of operation. It uses the contexts of first psychological aid and gallows humor to illustrate the pitfalls that are embedded in this interface. The perspective of female paramedic who changed her roles from medical rescuer to the bereaved person in the place of operation is introduced.

Key words: shared impact – compassion – first psychological aid – gallows humor – decision-making in uncertainty – the public in the context of extraordinary events

Obsah 1/2017