ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

 • Vyhodnocení spolupráce ZZS kraje Vysočina, Traumacentra FN Brno Bohunice a Traumacentra ÚVN Praha Střešovice – Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková, Pavel Kupka
 • Syndrom Brugadových v přednemocniční neodkladné péči – Patrik Christian Cmorej, Barbora Ježková, Marcel Nesvadba, Ilja Deyl
 • Intoxikace v dětském věku aneb první dojem možná klame… – Jana Vidunová, Marcela Kreslová, Jakub Sunkovský
 • Intoxikace amoniakem – Lucie Křivohlavá, Simona Dobisová
 • Suicidální problematika v praxi urgentní medicíny – Jana Šeblová, Taťána Suchánková-Kočí, Světlana Kroftová

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Správa z kongresu – Vyhne sa už po štvrtýkrát stali prechodným domovom slovenských urgentológov – Táňa Bulíková, Štefan Trenkler
 • Zlatý záchranářský kříž za rok 2017
 • Zprávy z výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny ČLS JEP za rok 2017 – Jana Šeblová
 • Výroční zpráva Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků za rok 2017 – Jiří Kodet, David Peřan

 

INTRODUCTION

 • Editorial – Jana Šeblová
 • Contents

CLINICAL TOPICS AND RESEARCH

 • The results of co-operation between EMS of the Vysočina Region, Traumacenter of Brno Bohunice University Hospital and Traumacenter of Military University Hospital Prague –Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková, Pavel Kupka
 • Brugada syndrome in Prehospital Emergency Care – Patrik Christian Cmorej, Barbora Ježková,
  Marcel Nesvadba, Ilja Deyl
 • Intoxications in children – the first impression may be false… – Jana Vidunová, Marcela Kreslová, Jakub Sunkovský
 • Ammonia intoxication – Lucie Křivohlavá, Simona Dobisová
 • Suicides and suicidal attempts in clinical practice of emergency medicine –Jana Šeblová, Taťána Suchánková-Kočí, Světlana Kroftová

INFORMATION

 • Report from the congress – Vyhne hosted Slovak emergency physicians for the fourth time – Táňa Bulíková, Štefan Trenkler
 • Golden rescue cross 2017
 • News from Society for Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP 2017 – Jana Šeblová
 • Report from Non-physician section of Society for Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP 2017 – Jiří Kodet, David Peřan

 

ABSTRAKTY

 

VYHODNOCENÍ SPOLUPRÁCE ZZS KRAJE VYSOČINA, TRAUMACENTRA FN BRNO BOHUNICE A TRAUMACENTRA ÚVN PRAHA STŘEŠOVICE

TOMÁŠ VAŇATKA, KATEŘINA VANÍČKOVÁ, PAVEL KUPKA

Abstrakt

Úvod: Přednemocniční péče (PNP) o pacienta je důležitou součástí péče o polytramatizovaného pacienta (ISS >15). Pokud existuje spolupráce s urgentním příjmem (UP) traumacentra (TC), je možné při vyhodnocení výsledků pacientů optimalizovat předne¬mocniční neodkladnou péči (PNP).
Metodika: Srovnali jsme výsledky retrospektivní studie z let 2013 a 2014 (160 pacientů) publikovanou v roce 2015 a retrospektivní výsledky získané z traumaprotokolu [15] za roky 2015– 2017, celkem 207 pacientů s ISS >15.
Výsledky: Primární aktivace LZS (HI/I) je pro pacienta nejvýhodnější. Aktivace LZS z místa poranění HI/II je méně výhodná, přínos rychlého transportu je ztracen pobytem na místě zranění. Hlavní indikací k zajištění dýchacích cest je hrozící nebo již přítomná hypoxie, která významně ovlivňuje rozvoj acidozy [3]. Četnost traumatem indukované koagulopatie (TIC) je v obou studiích přítomna u více než ¼ pacientů, ve studii II došlo oproti studii I k mírnému poklesu z 28,75 % na 27,05 %. Je patrný rozdíl četnosti úmrtí pacientů mezi studií I a II v posádkách LZS a pozemních. Pokles byl zaznamenán u HI posádek, ve studii I HI/1 11,42 % versus ve studii II 7,7 %, HI/2 ve studii I 16,98 % versus 14,08 %.
Nepotvrdil se meziroční pokles MODS (2013 a 2014), naopak ve studii II došlo ke vzrůstu z 3,75 % na 7,73 %, což bylo způsobeno vyšším přežitím nejzávažněji poraněných pacientů.
Závěr: Vyhodnocením statistických dat získaných ve studii I a ve studii II jsme v mnoha parametrech porovnali 160 pacientů oproti 207 pacientům. Zajištění polytraumatizovaného pacienta v PNP začíná na operačním středisku (ZOS) rychlým vyhodnocením stavu pacienta (triage) a vysláním adekvátní výjezdové skupiny. Naše práce potvrzuje výhodnost primárního vyslání letecké výjezdové skupiny (HI/I). V nočních hodinách bude vhodné pracovat na lepší koordinaci ZOS s LZS s nočním provozem.

Klíčová slova: koagulopatie – polytrauma – volumoterapie – hypotermie

Abstract

The results of co-operation between EMS of the Vysočina Region, Traumacenter of Brno Bohunice University Hospital and Traumacenter of Military University Hospital Prague

Introduction: The prehospital phase of patient with multiple trauma (ISS > 15) is an important part of care. If there is a cooperation with an emergency department (ED) of a traumacenter (TC), it is possible to optimise the results of the patients during prehsopital care.
Methods: We compared the results of a retrospective study of 2013 and 2014 (160) which were published in 2015 and retrospective results obtained from traumaprotocol [15] for 2015 – 2017, a total of 207 patients with ISS> 15.
Results: The patients profit mainly from primary activation of HEMS (HI / I). If HEMS is activated by the EMS team after they come to site of injury (HI / II) the advantage of rapid transport is lost due to lenght of stay on site. The main indications for advanced airway management is imminent or already present hypoxia, which significantly affects the development of acidosis [3]. Trauma-induced coagulopathy (TIC) was found in both trials in more than ¼ patients: slight decrease from the 28,75 % to 27,05 % when comparing study I and study II . The mortality rate shows a clear difference between I and II studies for HEMS and ground EMS. Mortality rate decrese was found in HI, in study I HI/I 11,42 % v. in study II 7,7 %, HI/2 in study I 16,98 % v. 14,08 %. Decrease of patients with MODS was not confirmed between 2013 and 2014, on contrary there was an increase from 3,75 % to 7, 73 % between studies I and II, which was due to higher survival of the most seriously injured patients.
Conclusion: We had compared and analysed defined parameters of 160 patients in study I and 207 patients in study II. The prehospital care of patient starts at medical dispatch center with rapid assessment of the condition of the patient (triage) and sending an adequate EMS team. Our study proves the benefits of primary dispatch of HEMS (HI /I) for patients. Further improvement can be reached by better coordination with HEMS and dispatch center during night shifts.

Key words: coagulopathy – multiple trauma – volumotherapy – hypothermia

 

SYNDROM BRUGADOVÝCH V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

PATRIK CHRISTIAN CMOREJ, BARBORA JEŽKOVÁ, MARCEL NESVADBA, ILJA DEYL

Abstrakt

Syndrom Brugadových je geneticky podmíněný, arytmogenní syndrom s charakteristickým EKG nálezem. Tento syndrom je zodpovědný asi za 4–12 % všech náhlých srdečních úmrtí, u pacientů bez strukturálního onemocnění až za 20 % úmrtí. Pacienti s prodělanou polymorfní komorovou tachykardií či fibrilací komor jsou indikováni k aplikaci implantabilního kardioverter-defib¬rilátoru. V přednemocniční neodkladné péči je nutné na tento syndrom pomýšlet u mladých pacientů s epizodou synkopy. EKG obraz syndromu Brugadových může být demaskován řadou léků nebo horečkou. V tomto článku popisujeme 35letého pacienta ošetřeného zdravotnickou záchrannou službou s typickým EKG nálezem syndromu Brugadových typu 1.

Klíčová slova: náhlá srdeční smrt – přednemocniční neodkladná péče – syndrom Brugadových

Abstract

Brugada syndrome in Prehospital Emergency Care

Brugada syndrome is a genetically conditioned, arrhythmogenic syndrome with a characteristic ECG finding. This syndrome is responsible for about 4–12 % of all sudden cardiac deaths, in patients without structural disease up to 20 % of deaths. Patients with polymorphic ventricular tachycardia or ventricular fibrillation are indicated for implantation of an implantable cardioverter defibrilator (ICD). In pre-hospital emergency care, it is necessary to think about this syndrome in young patients with any episode of syncope. The ECG image of Brugada syndrome can be unmasked by number of medications or fever. We describe a 35-year old patient with a typical ECG finding of Brugada syndrome type 1 treated by emergency medical service in this article.

Key words: Brugada syndrome – prehospital Emergency Care – sudden cardiac arrest

 

INTOXIKACE V DĚTSKÉM VĚKU ANEB PRVNÍ DOJEM MOŽNÁ KLAME…

JANA VIDUNOVÁ, MARCELA KRESLOVÁ, JAKUB SUNKOVSKÝ

Abstrakt

Intoxikace se vyskytují v dospělém i dětském věku. V urgentní medicíně jsou řešeny převážně akutní intoxikace s celkovými pro¬jevy. Ve všech případech je na samém počátku, vedle zajištění bezpečnosti všech a stabilizace vitálních funkcí pacienta, nutný odběr co nejpodrobnější anamnézy ve vztahu k aktuálnímu stavu. V článku jsou zmíněny dvě kazuistiky intoxikovaných dívek ošetřovaných v rámci přednemocniční a následně i nemocniční neodkladné péče.

Klíčová slova: intoxikace – anamnéza – děti – kazuistika

Abstract

Intoxications in children – the first impression may be false…

Intoxications occur both in children and adults. Emergency medicine focuses predominantly on acute intoxications with non-specific symptoms. Key items at the very beginning of care are: safety of all persons engaged, patient´s vital functions stabilisation and last but not least a precise case history related to the current condition. The article describes two case reports of intoxicated girls treated in the prehospital phase and then in the hospital emergency care environment.

Key words: intoxication – case history – children – case report

 

INTOXIKACE AMONIAKEM

LUCIE KŘIVOHLAVÁ, SIMONA DOBISOVÁ

Abstrakt

Amoniak je bezbarvý, vysoce dráždivý plyn s ostrým, dusivým zápachem. Je jednou z nejčastěji vyráběných chemikálií na světě. Je používán v zemědělství (hnojiva), průmyslu (čistící roztoky, při výrobě plastů, výbušnin, pesticidů i jiných chemických látek) a v mnoha domácnostech (čističe oken, vosky na podlahu). Je také využíván jako chladící plyn (např. mlékárny, pivovary, zimní stadióny). Mnoho lidí by mohlo být postiženo v případě nehody. Hlavní toxické účinky amoniaku jsou omezeny na místa přímého kontaktu s látkou (tj. dýchací cesty, oči, kůže, ústa a zažívací trakt).

Klíčová slova: amoniak – chladící plyn – nehoda

Abstract

Ammonia intoxication

Ammonia is a colorless, highly irritating gas with a sharp, suffocating odour. It is one of the most commonly produced chemicals all over the word. It is used in agriculture (fertilizers), industry (cleaning solutions and in the manufacture of plastics, explosives, pesticides, and other chemicals) and in many households (window cleaners, floor waxes). It is also used as a refrigerant gas (for example dairies, breweries, ice rinks). In case of accident a lot of people could be affected.The main toxic effects of ammonia are restricted to the sites of direct contact with substance (i.e. respiratory tract, eyes, skin, mouth, and digestive tract).

Key words: amonia – refrigerant gas – accident

 

SUICIDÁLNÍ PROBLEMATIKA V PRAXI URGENTNÍ MEDICÍNY

JANA ŠEBLOVÁ, TAŤÁNA SUCHÁNKOVÁ-KOČÍ, SVĚTLANA KROFTOVÁ

Abstrakt

Příspěvek shrnuje problematiku suicidií a suicidálních pokusů v urgentní medicíně. Sebevraždy nejsou sice početně frekvento¬vané, avšak kvůli nedostupnosti psychiatrické péče v nepřetržitém provozu jsou s nimi pracovníci zdravotnických záchranných služeb (ZZS) a na urgentních příjmech relativně často konfrontováni. V textu jsou prezentovány pomůcky pro hodnocení rizika sebevraždy a základní principy terapeutických opatření. Autorky se zmiňují i o sebevraždách dětí, mladistvých, seniorů a vylou¬čených sociálních skupin.

Klíčová slova: sebevražda – sebepoškození – urgentní medicína – hodnocení rizika suicidality

Abstract

Suicides and suicidal attempts in clinical practice of emergency medicine

The paper presents the problems of suicides and suicidal behaviour in emergency medicine. Suicides are not so frequent but due to unavailability of 24/7/365 psychiatric care, emergency health care professionals both in prehospitltal care (emergency medical services, EMS) and at emergency departments face these patients quite often. Some of the scales and inventories for suicide risk assessment are presented in the text and basic principles of management of suicidal patients are also desribed. Suicides and suicidal attempts of children, adolescents, senior patiens and excluded social groups are also mentioned.

Key words: suicidum – self-harm – emergency medicine – suicide risk assessment

Obsah 1/2018