ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

TÉMA ROKU: DÍTĚ JAKO PACIENT V URGENTNÍ PÉČI

 • Dětská přednemocniční a urgentní péče z hlediska systémového řešení –Jana Šeblová, Jitka Dissou
 • Dětský urgentní příjem – Jitka Dissou
 • Základní zhodnocení a intervence u kriticky nemocného dítěte – Jana Djakow
 • Akutní stavy u dětí v kontextu ABCDE – Katarína Veselá
 • Neodkladná resuscitace dětí – Jana Djakow
 • Náhlá zástava oběhu po zásahu fotbalovým míčem do hrudníku – Jana Kubalová, Petr Štourač
 • Šokové stavy v pediatrii – Petr Dominik
 • Polytrauma u dětí – Pavel Heinige, Martin Prchlík, Martin Fajt
 • Úrazy hlavy u dětí – Kateřina Fabichová, Júlia Miklóšová
 • Analgosedace dětských pacientů v přednemocniční péči – František Kolek, Vladimír Mixa
 • Pediatrický protokol a jeho využití v praxi – Petr Kolouch, Katarína Veselá
 • Zabezpečení transportu novorozenců – Václav Vobruba
 • Transport nedonošeného novorozence – Jan Širc, Zbyněk Straňák

 

ABSTRAKTY

 

DĚTSKÁ PŘEDNEMOCNIČNÍ A URGENTNÍ PÉČE Z HLEDISKA SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ

JANA ŠEBLOVÁ, JITKA DISSOU

Abstrakt

Autorky podávají přehled možných systémových řešení v oblasti péče o akutní a urgentní dětské pacienty. Rozebírají výhody a nevýhody jednotlivých modelů péče a srovnávají situaci v České republice s některými evropskými státy. Uvádějí i specifika dětského věku a z toho vyplývající odlišnosti oproti urgentní péči o dospělou populaci.

Klíčová slova: urgentní péče – dětský pacient – urgentní příjem – anatomické a fyziologické odlišnosti dětí

Abstract

A system approach to paediatric prehospital and hospital emergency care

The authors present possible system models of acute and emergency care of paediatric patients. They analyse advantages and drawbacks of each of the presented model of care and they compare the situation in the Czech Republic with some other European countries. They also mention specific features of children´s age and differences which influences provision of emergency care compared with care of adult population.

Key words: Emergency care – paediatric patient – emergency department – anatomical and physiological differences of children

 

ZÁKLADNÍ ZHODNOCENÍ A INTERVENCE U KRITICKY NEMOCNÉHO DÍTĚTE

JANA DJAKOW

Abstrakt

Souborný článek shrnuje problematiku základního zhodnocení a rychlého iniciálního zajištění kriticky nemocného dítěte. Popisuje jednotlivé kroky postupu ABCDE a nejdůležitější iniciální strategie ke stabilizaci dítěte s respiračním či oběhovým selháváním.

Klíčová slova: Děti – respirační selhání – oběhové selhání – ABCDE – resuscitace dětí

Abstract

Basic evaluation and intervention in critically ill child

This review recapitulates recent knowledge on recognition and treatment of critically ill child. It describes steps summarized in ABCDE approach and the most important strategies to stabilize child with respiratory or circulatory failure.

Key words: Children – respiratory failure – circulatory failure – ABCDE – paediatric life support

 

AKUTNÍ STAVY U DĚTÍ V KONTEXTU ABCDE

KATARÍNA VESELÁ

Abstrakt

Následující text poskytuje stručný přehled nejčastějších akutních stavů u dětí z pohledu lékaře urgentní medicíny, a to v kontextu systému ABCDE. Ohrožení průchodnosti dýchacích cest je v dětském věku způsobeno zejména aspirací cizího tělesa a akutní epiglotitidou. Z poruch dýchacího systému patří, v přednemocniční neodkladné péči, mezi nejčastější výjezdy onemocnění akutní laryngitidou, exacerbace astma bronchiale či bronchiolitida. V oblasti selhávání kardiovaskulárního systému se pojednání zaměřuje na management arytmií a zvládnutí hypovolemie v dětském věku. U poruch CNS je to zejména ošetření pediatrického pacienta s křečemi. Poslední část je věnována traumatickým stavům u dětí a intoxikacím.

Klíčová slova: přístup ABCDE – akutní stavy – dítě – dítě v PNP – pediatrický pacient – urgentní medicína

Abstract

The ABCDE approach to emergencies in children

The following text provides a brief overview of the ABCDE approach from the perspective of a medical practitioner to the most common emergencies in children. Foreign body aspiration and acute epiglottitis are the main threats of the airways during childhood. Respiratory disorders are the most frequently caused by outbreaks of acute laryngitis, exacerbation of bronchial asthma, or bronchiolitis in prehospital emergency care. In the field of cardiovascular failure, the paper focuses on the management of arrhythmias and hypovolemia in children. Paediatric patients are mainly treated for convulsions when facing CNS disorders. The last part is devoted to traumatic conditions in children and intoxications.

Key words: ABCDE approach – emergencies – child – child in pre-hospital care – paediatric patient – emergency medicine

 

NEODKLADNÁ RESUSCITACE DĚTÍ

JANA DJAKOW

Abstrakt

Souborný článek shrnuje problematiku neodkladné resuscitace pacientů dětského věku. Shrnuje patofyziologii srdeční zástavy u dětí a současné doporučené postupy základní a rozšířené resuscitace dětí podle Evropské resuscitační rady (aktualizace 2017).

Klíčová slova: Kardiopulmonální resuscitace – děti – srdeční zástava – základní neodkladná resuscitace dětí– rozšířená neodkladná resuscitace dětí

Abstract

Paediatric Life Support

This review recapitulates recent knowledge on paediatric life support. It summarizes possible pathways leading to the cardiorespiratory arrest in children and European Resuscitation Council Guidelines for paediatric cardiac arrest (updated in 2017).

Key words: Life support – children – cardiac arrest – paediatric basic life support – paediatric advanced life support

 

NÁHLÁ ZÁSTAVA OBĚHU PO ZÁSAHU FOTBALOVÝM MÍČEM DO HRUDNÍKU

JANA KUBALOVÁ, PETR ŠTOURAČ

Abstrakt

Úvod: Přímý zásah míčem do hrudníku v oblasti prekordia může způsobit náhlou srdeční smrt, zejména u dětí a mladých lidí, aniž by bylo přítomno strukturální onemocnění srdce nebo trauma. V literatuře lze nalézt řadu podobných kazuistik, jimž je přisuzována diagnóza tzv. „srdeční komoce“. Prezentovaná kazuistika odpovídá podobnému modelu – k náhlé zástavě oběhu došlo u 16letého mladého muže, bezprostředně po zásahu fotbalovým míčem do oblasti prekordia.
Metody: kazuistika, studium odborné literatury, vyhledávaní odkazů
Výsledky: ROSC nastal po podání jednoho defibrilačního výboje 250J pro přítomnou fibrilaci komor.
Závěr: V odborné literatuře lze nalézt podobné případové studie i rewiew studie zahrnující maximálně desítky kazuistik. Většinou se jedná o děti nebo velmi mladé, převážně muže do 18 let. Událost se stala ve většině případů při organizovaném soutěžním sportu. Společným jmenovatelem byl kolaps bezprostředně následující či po krátké chvíli následující po tupém zásahu do hrud¬níku do oblasti prekordia, který vedl ke vzniku fibrilace komor. Jednalo se většině případů o relativně běžné údery do hrudníku, které nijak nenaznačovaly, že by mohly způsobit smrt. I když resuscitace byla zahájena většinou do 3 min, přežití pacientů bylo nízké. Na základě experimentálního modelu na mladých prasatech se ukazuje, že ke vzniku fibrilace komor vede úder, který je načasovaný mezi 30–15 msec před vrcholem T vlny na EKG.

Klíčová slova: srdeční komoce – náhlá zástava oběhu u mladých osob – fibrilace komor – organizovaný sport

Abstract

Cardiac arrest caused by chest impact by a football ball

Introduction: Direct precordial impact by a ball can lead to sudden cardiac death even without structural myocardial illness or trauma, especially in children and young people. There are numerous case reports published and the diagnose of „myocardial commotion“ is stated in these cases. The presented case report meets these criteria – cardiac arrest in 16 years old young man occurred immediately after precordial football´s ball impact.
Methods: case report, literary search
Results: ROSC emerged after delivering one defibrillation shock 250 J for ventricular fibrillation.
Conclusion: Up to tens of similar case reports can be found in literature. Children and young people, mostly men, are the most frequently affected. The published events happened during organised competitions in most of the cases. Collapse immediately following a precordial blunt trauma of the chest which caused ventricular fibrillation was the unifying feature of the published cases. The impact was relatively common not suggesting that it can cause death. Despite life support was provided early, within 3 minutes, the survival rates were low. Experimental study in piggs proved that ventricular fibrillation is caused by the impact with timing 30–15 msec before ECG T wave peak.

Key words: cardiac commotion – cardiac arrest in young people – ventricular fibrillation – organised sport competitions

 

ŠOKOVÉ STAVY V PEDIATRII

PETR DOMINIK

Abstrakt

Šok je celosvětově hlavní příčinou morbidity a mortality v dětské populaci. Šok je definován jako stav akutního energetického selhání, který je způsoben nedostatečnou dodávkou kyslíku, glukózy a funkčním selháním mitochondrií na úrovni buněk. Kli¬nický stav šoku je diagnostikován na základě zjištění vitálních funkcí, fyzikálních vyšetření a laboratorních údajů, i když jeho rozpoznání u pediatrického pacienta může být zejména v časné fázi velmi obtížné.
Tento článek se zabývá různými patofyziologickými klasifikacemi šoku a jejich etiologií. Snažím se ukázat aktuální diagnostické a terapeutické strategie, které pomohou vést účinnou léčbu při resuscitaci dítěte v šoku.

Klíčová slova: šokový stav – dělení a etiologie šoku – vyšetření – objemová resuscitace – dítě

Abstract

Shock condition in paediatry

Worldwide, shock is a leading cause of morbidity and mortality in the paediatric population. Shock is defined as a state of acute energy failure due to inadequate glucose substrate delivery, oxygen delivery or mitochondrial failure at the cellular level. The clinical state of shock is diagnosed on the basis of vital signs, physical examination, and laboratory data, although its recognition in the paediatric patient can be difficult.
This article reviews different pathophysiologic classifications of shock and their etiologies. I try to show current diagnostic and therapeutic strategies which can help to guide the most effective and appropriate treatment for resuscitating the child in shock.

Key words: shock condition – division and etiology of shock – examination – volume resuscitation – child

 

ANALGOSEDACE DĚTSKÝCH PACIENTŮ V PŘEDNEMOCNIČNÍ PÉČI

FRANTIŠEK KOLEK, VLADIMÍR MIXA

Abstrakt

Analgezie a sedace patří mezi důležitou součást přednemocniční neodkladné péče a pro každou věkovou kategorii má svá specifika. Dětský pacient vyžaduje na rozdíl od dospělého jiné dávkování léčiv, látky mají jinou farmakokinetiku, časté je použití alternativních aplikačních cest a některá farmaka jsou u dětí kontraindikována. Následující článek nabízí přehled jednotlivých látek a vhodné kombinace pro různé klinické situace u dětí.

Klíčová slova: analgezie – sedace – děti – přednemocniční péče

Abstract

Prehospital analgesia and sedation in paediatric patients

Analgesia and sedation are the important part of prehospital emergency care. Analgosedation is different for each age group. The paediatric patient requires another dosage of sadatives, the substances have different pharmacokinetics, doctors and paramedics often use alternative ways of administration and some drugs are contraindicated for children. This article presents the list of the medications and the appropriate combinations for different clinical situations for children.

Key words: analgesia – sedation – children – prehospital emergency care

 

PEDIATRICKÝ PROTOKOL A JEHO VYUŽITÍ V PRAXI

PETR KOLOUCH, KATARÍNA VESELÁ

Abstrakt

Pediatrický protokol je způsob organizace péče o dětského pacienta, který pomáhá zajistit bezpečné dávkování léků a použití pomůcek vhodné velikosti pro zdravotníky, kteří nejsou rutinně konfrontováni s dětským pacientem. Jeho koncepce vychází z původní práce Jamese Broselowa a Roberta Lutona, kteří v roce 1985 popsali korelaci mezi výškou a váhou dětského pacienta dle 50. percentilu. Na tomto základě vznikla tzv. Broselow tape, páska, kde jsou kategorie dětí rozděleny do barevných zón ve vazbě na jejich výšku. Pediatrický protokol je českou adaptaci této pásky.

Klíčová slova: Broselow – Broselow tape – péče o dětského pacienta – pediatrický protokol

Abstract

Paediatric protocol and its use in practice

The paediatric protocol is a way of ensuring that health workers who do not routinely deal with children will use appropriate equipment and administer safe doses of medication when treating children. It is conceptually based on the original work of James Broselow and Robert Luton, who in 1985 described the correlation between the height and weight of children to the 50th percentile. On this basis a so-called Broselow tape was created where the children are divided into coloured categories according to their height. The paediatric protocol is a Czech adaptation of this tape.

Key words: Broselow – Broselow tape – paediatric care – paediatric protocol

 

ZABEZPEČENÍ TRANSPORTU NOVOROZENCŮ

VÁCLAV VOBRUBA

Abstrakt

Problematika převozu novorozenců a novorozenců s nízkou porodní hmotností má svá specifika především z pohledu některých léčebných a ošetřovacích postupů, požadavků na přístrojové vybavení pro zajištěný převoz. Převozy zajišťují v České republice převozové služby novorozenců při perinatologických centrech většinou ve spolupráci se spádovou záchrannou službou.

Klíčová slova: novorozenec – novorozenec s nízkou porodní hmotností – transport

Abstract

Transport of newborns

Transport of newborns and low-weight newborns has specific demands for treatment, management of care and technical equipment needed for interhospital transports. The transports of these patients are provided by specialised transport services of perineonatal centers in cooperation with regional Emergency medical service.

Key words: newborn – low-weight newborn – transport

Obsah 2/2018