ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

VZDĚLÁVÁNÍ, ZKUŠENOSTI

 • Využití simulační medicíny ve vzdělávání v přednemocniční neodkladné péči – Katarína Veselá

ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

 • Curriculum urgentní ultrasonografie pro specialisty v oboru urgentní medicína – Roman Škulec (první autor a editor), Patrik Christian Cmorej, Miroslav Durila, David Peřan, Ondřej Rennét, Lubomír Večeřa, Pavel Vojtíšek (další autoři podle abecedního pořadí)
 • Efektivní rozložení sil dvou zachránců během resuscitace: simulační studie – Jindra Holeková, Karolína Kalužová, Jan Pospíchal
 • Analýza údajů o operačním řízení LZS v ČR v roce 2017 – Jaroslav Kratochvíl, Eva Smržová
 • Abstrakta volných sdělení z kongresu 25. Dostálovy dny urgentní medicíny, Ostrava 23. – 25. října 2018

RESUSCITACE – ZPRAVODAJ ČESKÉ RESUSCITAČNÍ RADY

 • Symposium České resuscitační rady RESUSCITACE 2018, 8. června 2018 – David Peřan, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Zpráva o činnosti Sekce pro Leteckou záchrannou službu (LZS) Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP – Eva Smržová
 • Desať rokov kliniky urgentnej a všeobecnej medicíny – Oto Masár

 

INTRODUCTION

 • Editorial – Jana Šeblová
 • Contents

EDUCATION, EXPERIENCE

 • Utilization of simulation medicine in prehospital emergency care education – Katarína Veselá

CLINICAL TOPICS AND RESEARCH

 • Curriculum of emergency ultrasound for Emergency medicine specialists – Roman Škulec (první autor a editor), Patrik Christian Cmorej, Miroslav Durila, David Peřan, Ondřej Rennét, Lubomír Večeřa, Pavel Vojtíšek (další autoři podle abecedního pořadí)
 • Effective power distribution of two rescuers during resuscitation: a simulation study – Jindra Holeková, Karolína Kalužová, Jan Pospíchal
 • Analysis of Helicopter Emergency Medical Services´ dispatch figures in 2017 – Jaroslav Kratochvíl, Eva Smržová
 • Abstracts from 25th Dostál´s Days of Emergency Medicine Congress, Ostrava 23th to 25th October 2018

RESUSCITATION – CZECH RESUSCITATION COUNCIL NEWSLETTER

 • Czech Resuscitation Council symposium RESUSCITATION 2018, 8th June 2018 – David Peřan, Jana Šeblová, Anatolij Truhlář

INFORMATION

 • Information about activities of Helicopter Emergency Medical Service Section of Society for Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP – Eva Smržová
 • Ten years of emergency and general medicine department – Oto Masár

 

ABSTRAKTY

 

VYUŽITÍ SIMULAČNÍ MEDICÍNY VE VZDĚLÁVÁNÍ V PŘEDNEMOCNIČNÍ NEODKLADNÉ PÉČI

KATARÍNA VESELÁ

Abstrakt

Simulace umožňuje získání znalostí a dovedností bezpečným, výchovně orientovaným a účinným způsobem. Simulační medicína je ve zdravotnictví poměrně nový, dynamicky se rozvíjející obor. Jedná se o moderní způsob výuky za pomoci simulátoru, jež nahrazuje pacienta. Cílem sdělení je poskytnout komplexní pohled na možnosti využití moderních technologií založených na simulaci pro další zlepšování a rozvoj zdravotní péče, který přinese zvýšení bezpečnosti pacientů.

Klíčová slova: bezpečnost pacienta – netechnické dovednosti – simulace – simulační medicína

Abstract

Utilization of simulation medicine in prehospital emergency care education

Simulation enables knowledge and skills to be gained in a safe, educational and effective way. Simulation medicine is a modern dynamically developing way of teaching in healthcare using a patient simulator. The goal of this communication is to provide a comprehensive view on the possible use of this technology to improve healthcare with respect to the safety of patients.

Key words: non-technical skills – patient safety – simulation – simulation medicine

 

EFEKTIVNÍ ROZLOŽENÍ SIL DVOU ZACHRÁNCŮ BĚHEM RESUSCITACE: SIMULAČNÍ STUDIE

JINDRA HOLEKOVÁ, KAROLÍNA KALUŽOVÁ, JAN POSPÍCHAL

Abstrakt

Východiska: Technika neodkladné resuscitace (KPR) se neustále zdokonaluje. KPR je fyzicky náročná a prokázala se účinnost spolupráce více zachránců na místě. Průzkum se zaměřuje na efektivitu rozložení sil dvou zachránců při KPR.
Cíl: Porovnat efektivitu základní neodkladné resuscitace prováděné jedním zachráncem střídaným ve 2 minutových cyklech nebo dvojicí zachránců současně po celou dobu resuscitace.
Metodika: Simulace resuscitace se zúčastnilo 40 respondentů (20 dvojic studentů oboru Zdravotnický záchranář). Časový limit KPR byl 10 minut. KPR byla prováděna ve dvojici respondentů, kteří se po dvou minutách střídali v provádění kompletní KPR. Po 60 minutách odpočinku následovalo dalších 10 minut KPR, tentokrát dvojice resuscitovala společně po celou dobu. Hodnocena byla efektivnost a správnost resuscitace, fyzická náročnost a subjektivní pocity.
Výsledky: Celková úspěšnost KPR u obou způsobů nebyla rozdílná (96 % resp. 97 %). Další hodnocené parametry byly lepší při provádění KPR dvěma zachránci současně. Vzestup tepové frekvence byl po KPR ve dvou zachráncích významně nižší (p = 0,000), stejně tak i dechové frekvence (p = 0,000). Výskyt zčervenání v obličeji nebyl významně rozdílný (p = 0,084).
Závěry: Kvalitně provádět resuscitaci je možné oběma způsoby. Na základě měření fyziologických funkcí i podle subjektivního hodnocení respondentů je pro zachránce méně náročné současné provádění KPR ve dvou zachráncích.

Klíčová slova: Kardiopulmonální resuscitace – efektivita – základní neodkladná resuscitace – první pomoc

Abstract

Effective power distribution of two rescuers during resuscitation: a simulation study

Background: The Basic life supprot (BLS) has been constantly improving. The BLS is physically demanding aktivity and has been proven the advantage of more bystanders on site. The article focuses on the effectiveness of the power distribution of two bystanders during BLS.
Aim: To determine the effectiveness of the BLS performed by one bystander changing in 2 minute intervals or two bystanders at the same time throughout the BLS.
Methods: The BLS simulation based prospective study. 40 participants (20 pairs of paramedic students) were involved in this study. First, BLS was performed by one bystander (changing cycles of rest and BLS after 2 minutes) for ten minutes and after 60 minutes of rest, was performed by two bystanders at the same time. The efficiency and correctness of resuscitation, physical exertion and subjective feelings were evaluated.
Results: Overall success rate of the BLS was not different (96% and 97% respectively) in both groups. The other evaluated parameters were slightly better when BLS was performed with two bystanders at the same time. The increase of heart rate was significantly lower (P = 0.000) after the BLS in two bystanders, as well as the respiratory rate (p = 0.000). The incidence of reddening in the face was not significantly higher (p = 0.084).
Conclusions: Properly performed BLS is possible using both ways. Simultaneous BLS with two bystanders is less physically demanding, based on the results of hear rate, respiratory rate, blood pressure and subjective evaluation of participants.

Key words: Cardiopulmonary resuscitation – effectivity – basic life support – first aid

 

ANALÝZA ÚDAJŮ O OPERAČNÍM ŘÍZENÍ LZS V ČR V ROCE 2017

JAROSLAV KRATOCHVÍL, EVA SMRŽOVÁ

Abstrakt

Z dostupných statistických dat o činnosti jednotlivých středisek LZS za rok 2017 vyplývají značné rozdíly ve způsobu využití této nákladné služby. Tyto rozdíly mohou být způsobeny objektivními lokálními specifiky, jistý je však i vliv mezikrajsky rozdílného přístupu k operačnímu řízení leteckých výjezdových skupin. Cestu k vyšší efektivitě vidíme v racionalizaci praxe jednotlivých řídí¬cích operačních středisek, jejíž nutnou podmínku spatřujeme v precizním sledování a pravidelné analýze vhodných parametrů popisujících činnosti LZS.

Klíčová slova: letecká záchranná služba – HEMS – operační řízení

Abstract

Analysis of Helicopter Emergency Medical Services´ dispatch figures in 2017

Based on available statistical data of year 2017 significant differences in the way of HEMS deployment among individual HEMS bases and medical dispatching are evident. Causes of such a dissimilarity lie in objective locoregional specifics on one side and in different way of dispatching practice and management on the other side. Higher system efficiency is conditioned by rationalization of dispatching practice and precise quality management.

Key words: Helicopter Emergency Medical Service (HEMS) – Medical Dispatch

Obsah 3/2018