ÚVOD

 • Úvodní slovo – Jana Šeblová
 • Obsah

ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

 • Význam svodu aVR při hodnocení EKG v urgentních situacích – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý
 • Porovnání efektivity telefonicky asistované neodkladné resuscitace v závislosti na použitých instrukcích: prospektivní randomizovaná simulační studie – Michal Plodr, Jan Lekeš, Vít Musil, Václav Bláha, Anatolij Truhlář
 • Neklid a delirium u seniorů, diagnostický algoritmus – Milena Bretšnajdrová
 • Příběh jedné deprese – Jana Šeblová, Jan Tvrdík, Jan Včelák

INFORMAČNÍ SERVIS

 • Zpráva o činnosti výboru Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP ve funkčním období 2015–2018 – Jana Šeblová, Roman Gřegoř, Anatolij Truhlář, Milan Ticháček, Petr Hubáček
 • Výroční zpráva Sekce nelékařských zdravotnických pracovníků za rok 2018 – Jiří Kodet, David Peřan
 • Evropa a urgentní medicína v letech 2018–2019 – Jana Šeblová

 

INTRODUCTION

 • Editorial – Jana Šeblová
 • Contents

CLINICAL TOPICS AND RESEARCH

 • The position of aVR ECG lead in medical emergencies – Roman Škulec, David Astapenko, Vlasta Dostálová, Jan Beneš, Pavel Roleček, Vladimír Černý
 • Comparison of the effectiveness of dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation depending on the instructions used: a prospective randomized simulation study – Michal Plodr, Jan Lekeš, Vít Musil, Václav Bláha, Anatolij Truhlář
 • Agitation and delirium in the elderly, diagnostic algorithm – Milena Bretšnajdrová
 • A story of one depression – Jana Šeblová, Jan Tvrdík, Jan Včelák

INFORMATION

 • Report of the board of the Society for Emergency and Disaster Medicine CzMA JEP in the years 2015–2018 – Jana Šeblová, Roman Gřegoř, Anatolij Truhlář, Milan Ticháček, Petr Hubáček
 • Non-physician section´s 2018 annual report – Jiří Kodet, David Peřan
 • Europe and emergency medicine 2018–2019 – Jana Šeblová

 

ABSTRAKTY

 

VÝZNAM SVODU aVR PŘI HODNOCENÍ EKG V URGENTNÍCH SITUACÍCH

ROMAN ŠKULEC, DAVID ASTAPENKO, VLASTA DOSTÁLOVÁ, JAN BENEŠ, PAVEL ROLEČEK, VLADIMÍR ČERNÝ

Abstrakt

Hodnocení dvanáctisvodového elektrokardiografického záznamu je rutinní součástí základního vyšetření u pacientů s přítomností klinických příznaků svědčících pro kardiovaskulární onemocnění v rámci prvního kontaktu. Interpretace nálezu ve svodu aVR bývá často opomíjeno. V článku autoři poskytují přehled situací, kdy je hodnocení elektrokardiografických změn ve svodu aVR velmi přínosné a může zásadně ovlivnit plán dalšího diagnosticko-léčebného postupu. Jedná se především o akutní koronární syndrom, akutní perikarditidu, pravidelnou tachykardii s širokými nebo štíhlými QRS komplexy plicní embolii a intoxikaci tricyklickými antidepresivy.

Klíčová slova: dvanáctisvodové EKG – aVR

Abstract

The position of aVR ECG lead in medical emergencies

Evaluation of twelve-lead electrocardiogram is a routine part of initial emergency assessment of patients presenting with severe cardiovascular symptoms. However, aVR lead is traditionally neglected in this process. The authors provide an overview of clinical situations where aVR lead assessment is beneficial and can have a significant impact on further management. These include clinical setting of acute coronary syndrome, acute pericarditis, regular wide complex tachycardia and narrow complex tachycardia, pulmonary embolism and tricyclic antidepressant overdose.

Key words: twelve-lead ECG – aVR

 

POROVNÁNÍ EFEKTIVITY TELEFONICKY ASISTOVANÉ NEODKLADNÉ RESUSCITACE V ZÁVISLOSTI NA POUŽITÝCH INSTRUKCÍCH: PROSPEKTIVNÍ RANDOMIZOVANÁ SIMULAČNÍ STUDIE

MICHAL PLODR, JAN LEKEŠ, VÍT MUSIL, VÁCLAV BLÁHA, ANATOLIJ TRUHLÁŘ

Abstrakt

Autoři předkládají výsledky prospektivní simulační analýzy zabývající se problematikou formulace instrukcí během aplikace telefonicky asistované neodkladné resuscitace. Cílem studie bylo zjistit rozdíly v efektivitě prováděné resuscitace u dvou typů použitých instrukcí s důrazem na schopnost dosáhnout doporučené hloubky komprese a frekvence nepřímé srdeční masáže. Byla použita rozšířená detailní instrukce (SOFT verze) a instrukce ve stručné verzi (HARD verze). Bylo randomizováno 49 dobrovolníků pro skupinu SOFT, resp. 50 probandů pro skupinu HARD. Analýza dosažených výsledků neprokázala statisticky významný rozdíl v použití obou typů instrukcí. Průměrná hloubka komprese byla v obou skupinách nedostačující (23,7 mm pro SOFT, resp. 25,6 mm pro HARD skupinu, OR1,9 (−0,6; 4,4), p = 0,11). V provedené studii jsme neprokázali statisticky významný efekt vybraného typu instrukcí na kvalitu prováděné simulované laické resuscitace.

Klíčová slova: telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace – resuscitace – simulace

Abstract

Comparison of the effectiveness of dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation depending on the instructions used: a prospective randomized simulation study

The authors present results of prospective randomized simulated study focused on instructions and phrase formulation during dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation (D-A CPR). The main aim of this study was to recognize differences in the effectiveness of resuscitation between two forms of instructions with emphasis on recommended compression depth and frequency. The more detailed, standardized instruction (SOFT group) and simplified instruction (HARD group) were used. There were randomized 49 subjects in the SOFT group and 50 subjects in the HARD group. The analysis of observed results did not reveal differences. The average compression depth was insufficient for both groups (23,7 mm SOFT, resp. 25,6 mm HARD; OR1,9 (−0,6; 4,4), p = 0,11. Statistically significant differences between standard and simplified form of instructions during D-A CPR were not proven.

Key words: dispatcher-assisted cardiopulmonary resuscitation – resuscitation – simulation

 

NEKLID A DELIRIUM U SENIORŮ, DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS

MILENA BRETŠNAJDROVÁ

Abstrakt

Neklid a delirium je u seniorů častým příznakem, který signalizuje nebezpečí a riziko pro pacienta. Jedná se multifaktoriální příčinu této změny v oblasti kognice. Velmi záleží na včasné diagnostice, diferenciální diagnostice a adekvátní symptomatické i kauzální terapii. Senior vyžaduje na rozdíl od dospělého pacienta jiné dávkování léčiv, látky mají jinou farmakokinetiku. Následující článek nabízí přehled vhodných látek či kombinací k řešení klinické situace – neklidu, deliria.

Klíčová slova: neklid – delirium – senior – symptomatická a kausální terapie

Abstract

Agitation and delirium in the elderly, diagnostic algorithm

Agitation and delirium is a frequent symptom in the elderly, being a sign of danger and increased risk to the patient. Changes in the field of cognition have multifactorial causes. Timely diagnosis, differential diagnosis, and adequate symptomatic and causal therapy are of the highest importance. Unlike adult patients, seniors require a different dosage of medication and the substances have different pharmacokinetics. The presented paper provides an overview of appropriate medication and of recommended combinations of medical drugs used for management of the clinical situation – restlessness, delirium.

Key words: agitation – delirium – elderly – symptomatic and causal therapy

 

PŘÍBĚH JEDNÉ DEPRESE

JANA ŠEBLOVÁ, JAN TVRDÍK, JAN VČELÁK

Abstrakt

Autoři prezentují kazuistiku pacienta s anamnézou intravenózního abúzu drog, odeslaného z psychiatrie na urgentní příjem k zajištění žilní linky pro rehydrataci při febrilním stavu. Pravou příčinou kritického stavu byl rozsáhlý intrakraniální absces. I kdy infekční komplikace u osob s injekční aplikací drog jsou poměrně časté – zejména hepatitidy B a C, povrchové tromboflebitidy a zánětlivé procesy měkkých tkáni, invazivně se šířící infekce, septické stavy, bakteriální endokarditidy a další, mozkový absces je raritní diagnózou i u této specifické subpopulace. S ohledem na anamnestická data se snadno zamění za jinou diagnózu, nezřídka z psychiatrického okruhu.

Klíčová slova: infekční komplikace uživatelů drog – mozkový absces

Abstract

A story of one depression

The authors present a case report of a pacient with intravenous drug abuse in the case history. A young man was transported to an emergency department from a psychiatric hospital with a request to provide an intravenous access for fluid replacement due to patient´s febrile condition. The real cause of patient´s critical condition was a large intracranial abscess. However infections in patients with intravenous drug abuse are quite common – namely B and C hepatitis, superficial thromboflebitis and soft tissue inflammations, invasive infections, sepsis, bacterial endocarditis and others, the brain abscess is a rare diagnosis even in this specific subpopulation group. The symptoms are often misdiagnosed as a psychiatric illness based on case history of drug abuse.

Key words: infection complications in drug abusers – brain abscess

Obsah 4/2018