ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

Návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol v oblasti první pomoci

Pavla Trčková

Abstrakt

Základní a střední školy mají legislativně uložené povinnosti v oblasti poskytování první pomoci svým pracovníkům i žákům a také v zajištění výuky žáků v této oblasti. Co však chybí, to jsou standardy, které by jednoznačně definovaly obsah i rozsah vzdělávání pracovníků škol i výuky žáků v první pomoci a to v návaznosti na současný systém fungování přednemocniční neod­kladné péče. V příspěvku představujeme výstupy vzdělávacích projektů, které byly zaměřeny na komplexní zpracování tématu první pomoci pro potřeby škol. Představujeme návrh koncepce vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení a také vhodnou metodiku, kterou jsme za tímto účelem vypracovali a kterou jsme v rámci projektů na cílové skupině ověřili.

     VZDĚLÁNÍ, ZKUŠENOSTI

Workshop NATO o plánování zabezpečení provozu nemocnic a jejich řízení při napadení a mimořádných situacích

Leo Klein, Moshe Michaelson, Gila Hyams

Abstrakt

Na nenadálé situace spojené s výskytem velkého počtu raněných a zasažených, které jsou způsobeny teroristickými akcemi nebo přírodními katastrofami, musí být připravena každá nemocnice bez ohledu na svou velikost. Touto problematikou se zabývala již tři odborná setkání v izraelské Haifě uspořádaná s podporou NATO v rámci programů Partnerství pro mír a Dialogu zemí kolem Středozemního moře. Workshopy se uskutečnily v letech 2005, 2009 a v listopadu 2014. Cílem posledně zmíněného bylo umožnit konstruktivní výměnu názorů a mezinárodních zkušeností civilních i vojenských odborníků, kteří se zabývají medicínou katastrof zaměřenou na poskytování včasné a účinné zdravotnické pomoci při hromadném výskytu obětí. Hlavní okruhy jednání byly zaměřeny zejména na (1) zodolnění budov, existující infrastruktury a budování nové infrastruktury nemocnic (včetně komunikačních a počítačových sítí), aby byly schopny odolat teroristickému útoku či jiné katastrofě, (2) teoretickou přípravu i praktický nácvik pro situace s hromadným výskytem obětí, (3) využívání výjezdních zdravotnických prvků a polních nemocnic pro přiblížení pomoci do míst s větším výskytem raněných a (4) materiální a logistické zabezpečení těchto situací. Vzhledem k tomu, že takovéto situace jsou mimořádné a relativně málo časté, byla pozornost věnována rovněž ceně, jakou stojí zajištění stálé připravenosti při ne příliš častém reálném využití. Dosažení připravenosti na situace s hromadným výskytem obětí představuje komplexní organizační, logistický ale i politický problém. Jeho řešení vyžaduje vzájemnou spolupráci nejen zdravotnických složek, ale i civilních a vojenských a to na mnoha úrovních, počínaje vládní. Pro tyto situace totiž platí, že mohou vzniknout v kterémkoli okamžiku, což znamená, že připravenost k jejich zvládnutí je nejen základním cílem, ale výchozím předpokladem.

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Manažment akútnej exacerbácie chronickej obštrukčnej choroby pľúc

Darina Kováčová, Oto Masár

Abstrakt

V prednemocničnej etape, ale i na oddeleniach urgentných príjmov nemocníc, sú čoraz častejšie zdravotníci konfrontovaní s pacientom s akútnou exacerbáciou chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Vzhľadom na obmedzené diagnostické možnosti je najmä na prednemocničnej etape stanovenie diagnózy zložité. Oddialenie adekvátnej terapie môže mať závažné dôsledky na prežitie, ale i na kvalitu života pacienta. Predkladaná práca si kladie za cieľ poskytnúť lekárom urgentnej medicíny prehľad o tejto závažnej problematike.

Vyhodnocení spolupráce Zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina a traumacentra Fakultní nemocnice Brno Bohunice

Tomáš Vaňatka, Kateřina Vaníčková

Abstrakt

Úvod: Spolupráce zdravotnické záchranné služby a traumacentra a její vyhodnocení je pro kvalitní péči o pacienty s úrazem nezbytné.
Metodika:Retrospektivně jsme zpracovali 160 pacientů s ISS (Injury Severity Score) > 16, předaných leteckou a pozemní záchrannou službou do traumacentra (TC). Sledovali jsme tyto parametry: čas na místě a dobu transportu, volumoterapii, koagulopathie v souvislosti s volumoterapií, v TC hladina laktátu, hemoglobinu a ISS, v přednemocniční fázi zajištění dýchacích cest v souvislosti s hypoxií a v roce 2014 i tělesnou teplotu při příjmu pacienta v TC.
Výsledky: Nejvýhodnějším transportem je pro pacienty s traumatem primární aktivace LZS, aktivace na základě požadavku pozemní skupiny je nevýhodná, prodlužuje čas ošetření. Objemy tekutin nad 1500 ml zvyšujíc riziko vzniku koagulopatie, volumoterapie ovlivňuje i snížení tělesné teploty pacientů. Přesto jsme v roce 2014 pozorovali vyšší přežití pacientů se vstupní hodnotou laktátu oproti roku 2013 (78 % versus 31 %).
Diskuze: zjistili jsme souvislost s množstvím podaných náhradních roztoků s výskytem koagulopatie (medián 1500 ml), přímá souvislost je i se snížením tělesné teploty pacienta a množstvím podaných náhradních roztoků. Pro pacienta v PNP s traumatem ISS > 16 je nejvýhodnější zajištění a transport primárně LZS. Potvrdili jsme souvislost hladiny laktátu jako predikční hodnotu šokového stavu. Hladina hemoglobinu souvisí se vznikem koagulopatie, ale není to jediná příčina. Významně se zlepšilo přežívání pacientů se zavedením novým metod a postupů TC – ROTEM, TEG.
Závěr: Vypracovali jsme novou metodiku spolupráce – traumaprotokol, který zlepší vyhodnocení spolupráce ZS a TC. Dále rozšiřujeme spolupráci i s traumacentrem ÚVN Praha Střešovice.

Rozdíly ve využívání Letecké zdravotnické záchranné služby v rámci České republiky

Ondřej Franěk

Abstrakt

Cílem práce bylo porovnat využití LZZS na jednotlivých základnách v ČR ve vztahu k počtu obyvatel přirozeně spádového území. Výsledky porovnání nevylučují, že ve využívání LZZS existují v České republice markantní rozdíly mezi jednotlivými základnami. Příčina zjištěných rozdílů není známa, mohou být však signálem neracionálního využívání této finančně extrémně náročné služby. Z důvodu prevence pod- a nadužívání LZZS by bylo vhodné stanovit, sledovat a publikovat funkční parametry sledující efektivitu nasazení LZZS.

Pět let traumatologické triage v přednemocniční péči v České republice

Zdeněk Tlustý, Patrik Merhaut

Abstrakt

Retrospektivní analýza činnosti ZZS v péči o úrazové pacienty v roce 2014 ukazuje fungující praxi přednemocniční triage traumatologických pacientů ve Středočeském kraji. Porovnává činnost před uvedením triage do praxe s fungováním současného systému.

Ako resuscitujeme?

Táňa Bulíková, Patrícia Krajňáková, Gabriel Tomko, František Majerský

Abstrakt

Záchranárska súťaž RESCUE LESNICA v Slovenskom raji má vyše desaťročnú tradíciu a medzi záchranármi je oblúbená. Minulý rok 19.9.2014 organizátori prišli s novinkou uskutočniť Majstrovstvá Slovenska v KPR. Autori príspevku ponúkajú čitateľom výstupy zo spomínaného podujatia, kde cieľom bolo overiť optimálnosť KPR: adekvátnosť objemu vdychov a správna rýchlosť vdychu, dostatočná hĺbka kompresií a frekvencia, správna poloha rúk a úplnosť uvoľnenia. Pre názornosť sú v texte uvedené tabuľky a grafy s kompletnými výsledkami analýzy KPR všetkých 28 zúčastnených posádok. Posádky štartovali vo dvojiciach v zložení vodič, záchranár, lekár, operátor alebo študent (+ jedna posádka laická TV JOJ). Ukázalo sa, že úroveň znalostí u sledovaných posádok je do značnej miery rozdielna. Od najlepších, kde hodnoty dosiahli 100 % alebo tesne 100 % vo všetkých hodnotených krokoch (dychový objem, rýchlosť vdychu, pozícia rúk, uvolnenie hrudníka a frekvencia kompresií) až po najslabšie posádky, kde hodnotenie nedosiahlo ani tretinu z maxima.

     INFORMAČNÍ SERVIS

Recenze knihy Masár, O. a kol.: Vybrané kapitoly zo všeobecného lekárstva

Josef Štorek

Recenze knihy Táňa Bulíková: EKG pre záchranárov nekardiológov

Viliam Dobiáš

Obsah 1/2015