Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

Urgentní příjem v ČR – Věstník Ministerstva zdravotnictví ČR 2015

Naše skúsenosti s triedením pacientov v podmienkach urgentného príjmu pre deti

Marcel Brenner
Abstrakt
Správne zhodnotenie zdravotného stavu pacienta je rozhodujúcim momentom pre určenie následného postupu. Pracoviská so stálou pohotovostnou službou predstavujú miesto kde sa na jednom mieste nachádzajú pacienti prichádzajúci z miesta svojho prirodzeného výskytu, privezení záchrannou zdravotnou službou (so zhodnoteným zdravotným stavom), alebo prídu osobným či hromadným dopravným prostriedkom. V rámci zodpovedného prístupu je nevyhnutné poznať, resp. prehodnotiť zdravotný stav všetkých, ktorí na pracovisku čakajú na lekárske ošetrenie. Doba čakania býva niekedy dlhšia ako samotné vyšetrenie a ošetrenie. Správne určenie poradia a miesta či spôsobu ošetrenia je potrebné vykonávať spoľahlivým preukázateľným spôsobom. Na pracovisku OUP sa od roku 2012 vykonáva triedenie pomocou skórovacieho systému PEWS (Pediatric early warning system).

Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové

Jaromír Kočí, David Tuček

Urgentní příjem Nemocnice Jindřichův Hradec a.s.

Vít Lorenc

Centrální a urgentní příjem Oblastní nemocnice Kladno

Renata Poláková, Štěpánka Burešová, Richard Brzezny

Historie a organizace zdravotní péče na urgentním příjmu Univerzitní nemocnice v Lovani

Caroline Siau, Philippe Dewolf, Marc Sabbe
Abstrakt
Urgentní příjem v Univerzitní nemocnici v Lovani byl založen v roce 1972, zprvu jako příjmová zóna. Nicméně velmi rychle se vyvinul do plnohodnotného akademicky založeného urgentního příjmu. V současnosti je to polootevřený systém. V rámci organizace činnosti urgentního příjmu rozlišujeme mimonemocniční activity a nemocniční oddělení (dispečink, triage, boxy a obervační jednotky a vnitřní nemocniční resuscitační tým). K úkolům lékaře urgentního příjmu patří vstupní zhodnocení stavu, stabilizace pacienta, vnitronemocniční resuscitace, mezinemocniční transport a krizový management.

Urgentní příjem Univerzitní kliniky Johannese Keplera v Linci

Ctibor Vojta, Walter Mitterndorfer, Jan Mach

Dětský urgentní příjem Fakultní nemocnice Motol

Jitka Dissou

Urgentní příjem dospělých Fakultní nemocnice v Motole

Jiří Zika

Oddělení urgentního příjmu Fakultní nemocnice Olomouc

Petr Hubáček
Abstrakt
Oddělení urgentního příjmu bylo otevřeno v roce 2005 jako nové pracoviště pro příjem akutních pacientů do FN Olomouc. Během deseti let došlo k jeho plnému rozvoji a na oddělení jsou přijímáni a vyšetřováni pacienti s náhlou změnou zdravotního stavu bez ohledu na tradiční dělení medicíny a na závažnost poruchy zdraví. Tím byla dokončena centralizace akutní péče ve FN Olomouc. Oddělení je současně základnou pro postgraduální vzdělávání v akutních oborech včetně oboru urgentní medicína a medicína katastrof. Pracoviště jako první v České republice garantuje a zajišťuje výuku povinného předmětu Urgentní medicína na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Oddělení urgentního příjmu je centrem krizového řízení ve FN Olomouc.

Oddělení centrálního příjmu Fakultní nemocnice Ostrava

Stanislav Jelen, Jiří Bílek, Kamila Moslerová
Abstrakt
Oddělení centrálního příjmu FN Ostrava slouží 24 hodin denně 7 dní v týdnu k zajištění příjmu pacientů plánovaných, akutních a urgentních, k vyšetření a ošetření ambulantních pacientů s náhle vzniklým onemocněním nebo úrazem, k zajištění kontinuity přednemocniční a nemocniční péče a rovněž k zajištění třídění a příjmu pacientů při mimořádných událostech. Ročně je zde akutně ošetřeno a přijato průměrně 52 000 pacientů. Náklady na provoz se pohybují ročně v desítkách milionů korun.

Emergency Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha

Pavel Kupka

Urgentní příjem Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem

Jana Bednářová

Vysokoprahové příjmové místo resuscitačního oddělení Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Michal Fric

Urgentní medicína a urgentní příjmy v České republice

Jana Šeblovác

Urgentní medicína a urgentní příjmy – management poptávky versus poskytování akutní péče

Agnes Meulemans

Obsah 2/2015