ÚVOD

Úvodní slovo

Jana Šeblová

Obsah

     KONCEPCE, ŘÍZENÍ, ORGANIZACE

Indikátory kvality zdravotnej starostlivosti v záchrannom zdravotnom systéme

Jozef Karaš, Eva Havlíková

Abstrakt

Hodnotenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti je potrebou dnešných dní.
Finálnym cieľom poskytovanej zdravotnej starostlivosti je naplnenie očakávaní jednotlivcov, pacientov i celej populácie obyvateľov našej spoločnosti. Zdravotná starostlivosť pritom však musí byť dostupná, efektívna, bezpečná, s optimálnym využitím finančných zdrojov a dodržaním moderných medicínskych poznatkov. Z množstva rôznych hodnotiacich systémov autori prezentujú indikátory kvality implementované do prostredia záchrannej zdravotnej služby, ich výhody a limitácie.

Kvalita prednemocničnej zdravotnej starostlivosti vo Falck záchranná a.s. – Retrospektívna štúdia indikátorov kvality pri bolesti v hrudníku

Eva Havlíková, Jozef Karaš, Miroslav Humaj, Martina Vitková, Volodymyr Kizyma, Štefan Trenkler

Abstrakt

Úvod: Bolesť v hrudníku je jednou z diagnóz kvintetu prvej hodiny. Je definovaná ako stav nepríjemných subjektívnych pocitov v oblasti hrudníka. Zahŕňa celé spektrum pocitov od pálenia, pichania, tlačenia, bodania až po dyskomfort, ktorý pacient nedokáže bližšie opísať. Príčinou môžu byť život ohrozujúce stavy, ako aj „banálne“ situácie. Bolesť v hrudníku môže byť často spôsobená akútnym koronárnym syndrómom (AKS), čo je stav spojený so zlou prognózou a vysokým rizikom mortality. U pacientov s podozrením na AKS je potrebné okamžité odborné vyšetrenie a následne realizovanie terapeutických opatrení.
Cieľom práce je analýza kvality poskytovania prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti pri bolesti v hrudníku pacientov posádkami Falck Záchrannej a.s.
Metódy: Ide o retrospektívnu štúdiu zásahov posádok Falck Záchrannej a.s. v rokoch 2012 – 2014. Analyzované boli indikátory kvality činnosti posádok na scéne. Autori vychádzali z Odborného usmernenia MZ SR pre reperfúznu liečbu akútneho infarktu myokardu s eleváciami ST segmentu, č.17207/2007 a aktualizovaným odporúčaním Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Slovenskej spoločnosti pre urgentnú medicínu a medicínu katastrof z roku 2013. Autori analyzovali aj časové indikátory – dojazdový čas a čas odovzdania pacienta v cieľovom zdravotníckom zariadení. Tieto časy boli stratifikované do časových intervalov.
Výsledky: Pre stanovenie indikátorov kvality výkonov na scéne bolo analyzovaných 1759 zásahov v roku 2012, 1489 v roku 2013 a 927 v roku 2014. Analyzované boli indikátory stanovenia presného trvania príznakov, monitoring respiračnej činnosti, realizácia 12 zvodového EKG vyšetrenia do 10 minút od prvého kontaktu s pacientom, opakovaný monitoring vitálnych funkcií, realizácia intravenózneho vstupu, s podaním kryštaloidu a smerovanie pacienta.
Analýza časových indikátorov vychádzala z 9049 zásahov v roku 2012, 8778 v roku 2013 a 7552 v roku 2014. Medián dojazdového času bol v roku 2012 8:30 min., v roku 2013 8:18 min. a v roku 2014 8:56 min.
Záver: Z množstva výsledkov, ktorými autori disponujú, prezentujú iba vybranú skupinu dát. Výsledky uvádzajú ako vzor a potenciálne východisko pri zverejňovaní ďalších dát v budúcnosti.

Mimořádná událost a činnost ZZS ve vybraných zemích Evropy

Irena Švarcová, Josef Navrátil, Vlasta Neklapilová

Abstrakt

V příspěvku jsou porovnány vybrané části činnosti ZZS při mimořádné události s velkým počtem obětí v zemích Norského království, Spojeného království, Španělska a České republiky. Plány krizové připravenosti, metodologie postupu u mimořádných událostí s velkým počtem obětí teoreticky stanovují, jak mají postupovat zasahující záchranné složky. Správnost a akceschopnost plánů prověří až nastalá mimořádná událost. Z provedených rozborů a publikovaných studií vyplynuly nejen pozitivní odezvy na činnost ZZS při mimořádných událostech, ale jsou zde rovněž uvedeny nedostatky buď v legislativě daného státu nebo v technickém vybavení či ve zvládání MU na místě zásahu. Předkládané informace mohou být také impulsem pro stanovení vhodných metrik využitelných při hodnocení kvality připravenosti ZZS na mimořádné události.

     VZDĚLÁNÍ, ZKUŠENOSTI

Příprava nové generace zdravotnických pracovníků: výuka pomocí simulace humanitárních katastrof

Sarah Kesler, Eric James, Ed Lord

Abstrakt

Simulace poskytuje vynikající způsob, jak experimentovat s novými metodami, posílit dovednosti u zkušených pracovníků a vychovat nové profesionály. Tato metodika výuky je v mezinárodní humanitární pomoci poměrně novým přístupem. Minnesotská univerzita nabízí mezioborový třídenní kurz základů humanitární podpory. V současné době je tento kurz v programu čtvrtým rokem a většina lekcí kurzu je ve formátu založeném na simulacích. Účastníci jsou konfrontováni s množstvím humanitárních výzev, které se velmi blíží těm v “reálném světě” tak, aby učení bylo co nejrychlejší a bylo přínosem. V příspěvku podrobněji popisujeme cíle kurzu, logistiku a způsob, jak kurz probíhá.

Krizová připravenost zdravotnických zařízení

Doleček Martin, Urbánek Pavel, Koukal Antonín

Abstrakt

Na základě vytvořené Koncepce krizové připravenosti zdravotnictví ČR byl odborem krizové připravenosti Ministerstva zdravotnictví České republiky definován zdravotnický záchranný řetězec, kde prvním článkem je laická první pomoc, druhým odborná přednemocniční neodkladná péče zajišťovaná zdravotnickou záchrannou službou a třetím je odborná nemocniční neodkladná péče. Problém nemocničních zařízení je v jejich velké variabilitě co do rozsahu, typu poskytované péče a to včetně centrové péče. Dalším velkým problémem jsou buď žádné, nebo minimální zkušenosti s mimořádnými událostmi a hromadným příjmem pacientů. Čistě teoretická průprava v těchto případech není dostatečná. Je velmi vhodné mít i praktické zkušenosti z reálných situací, nebo mít alespoň možnost vidět, jak se v praxi řeší konkrétní úskalí v krizovém plánování v jiných zařízeních s možností přenosu těchto informací do konkrétního provozu svého nemocničního zařízení. Dalším úskalím v praxi je, že na tvorbě plánů krizové připravenosti se musí podílet více odborníků z rozdílných provozů a to včetně klinických pracovníků. Tedy všichni, kteří se na tvorbě plánů podílejí, by s tím měli mít zkušenosti, což zejména u menších zařízení není reálné. Vzdělávací program „Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace“ si klade za cíl odstranit tyto problémy v přípravě nemocničních zařízení na mimořádné události s hromadným postižením zdraví a proškolit veškerý personál nemocničních zařízení, který se může podílet na tvorbě plánů krizové připravenosti od sester až po manažery.

     ODBORNÉ TÉMA LÉKAŘSKÉ

Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace: hodnocení efektivity a analýza událostí v Královéhradeckém regionu v roce 2014

Michal Plodr, Monika Praunová, Vladimír Švába, Jaroslava Krenčíková, Dana Bejrová, Zdeněk Hrstka, Libor Seneta, Jiří Mašek, Jiří Páral

Abstrakt

Úvod: Analýzou hovorů s vedením telefonicky asistované neodkladné resuscitace (TANR) je možné sledovat a porovnat efektivitu práce dispečerů a vytvořit podklady pro nastavení standardů sledování kvality zdravotnických operačních středisek.
Metodika: Od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 byla provedena retrospektivní analýza tísňových hovorů s vedením TANR. Soubor byl rozdělen na skupinu posádkou po příjezdu nepotvrzených náhlých zástav oběhu (NZO) a potvrzených NZO. Byla zhodnocena skupina dispečery nerozeznaných NZO. Byl proveden výpočet sledovaných časových intervalů a hodnota přežití v závislosti na vstupním rytmu.
Výsledky: Z celkového počtu 552 událostí s vedením TANR byla u 418 případů po příjezdu posádky potvrzena NZO a bylo pokračováno v KPR. U 134 případů NZO potvrzena nebyla. Medián doby do rozeznání NZO byl 39 s (22 s – 1 min 13 s), medián doby do zahájení první komprese byl 2 min 30 s (1 min 51 s – 3 min 36 s). Celkové přežití pacientů po NZO s vedením TANR (CPC 1,2) bylo 8,4 %. U pacientů s vstupním defibrilovatelným rytmem bylo sekundární přežití 34 %.
Závěr: Identifikace náhlé zástavy oběhu je dispečery provedena do doporučené jedné minuty, zahájení první komprese je však nad dvě minuty. Byla potvrzena příznivá prognóza v hodnotě sekundárního přežití s vstupním defibrilovatelným rytmem.

     ETIKA, PSYCHOLOGIE, PRÁVO

Agrese a zdravotničtí pracovníci v první linii

Veronika Karolína Netušilová, Tibor A. Brečka

Abstrakt

Agrese má mnoho různých druhů a podob. Jako možnou prevenci eskalace agrese vůči zdravotníkům poskytujícím péči v první linii je důležité zjistit zdroje agrese. Respondenti z řad záchranářů zdravotnické záchranné služby sami určili možné zdroje nejčastějších spouštěčů agrese vůči nim samotným jako zdravotníkům.

     ZPRAVODAJ ČRR

Aktuality České resuscitační rady

Anatolij Truhlář

Náhlá srdeční smrt při sportovní činnosti ve středním věku je vzácná

Jarmila Drábková

RESUSCITATION 2015 z pohledu předsedy ČRR MUDr. Anatolije Truhláře

Barbora Zuchová

     INFORMAČNÍ SERVIS

Leo Klein: Recenze knihy „S. William A. Gunn: Dictionary of Disaster Medicine and Humanitarian Relief“

Obsah 3/2015